Menu

Daňový bonus na vyživované dieťa v RZD

Požiadal Vás zamestnanec prostredníctvom Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane o uplatnenie daňového bonusu? Ako mu ho uplatníte v ročnom zúčtovaní?

DB v ročnom zúčtovaní dane v programe OLYMP

Nárok na daňový bonus sa uvádza vo vygenerovanom RZD v riadku 09 – Nárok na daňový bonus v úhrne na všetky deti. V riadku 09a sa uvádza nárok na DB za mesiace január až jún 2022. V riadku 09b sa uvádza nárok na DB za mesiace júl až december 2022. OLYMP doplní počet detí, na ktoré si zamestnanec počas roka uplatňoval daňový bonus z evidencie v Personalistike. Program zohľadňuje aj priznaný a vyplatený daňový bonus za jednotlivé mesiace, pričom berie do úvahy vek dieťaťa a zadané obdobie uplatňovania daňového bonusu v Personalistike na karte Rodinné údaje na záložke Deti. Ak má zamestnanec nárok na uplatnenie daňového bonusu za iný počet mesiacov, alebo za iný počet detí, zmenu vykonáte ručne cez ikonu ceruzky.

Po jej stlačení sa zobrazí formulár Nárok na uplatnene daňového bonusu, do ktorého OLYMP doplní počet detí, na ktoré si zamestnanec počas roka uplatňoval daňový bonus z Personalistiky. Pri každom dieťati je možné zadať, za ktoré mesiace má/nemá zamestnanec nárok na daňový bonus na dieťa. Okrem rodného čísla sa uvádza aj meno a priezvisko dieťaťa, na ktoré si zamestnanec uplatňuje daňový bonus. Samostatne sa uvádza nárok na daňový bonus za 1. polrok pre každé dieťa a v úhrne za všetky deti spolu sa uvádza nárok na daňový bonus za 2. polrok.

Ak by mal zamestnanec ďalšie dieťa, na ktoré si DB počas roka neuplatňoval, doplníte ho prostredníctvom tlačidla Pridaj. Vyplníte meno a priezvisko, rodné číslo, prípadne dátum narodenia dieťaťa v tvare dd.mm.rrrr a označíte mesiace uplatnenia DB podľa údajov v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane. Dátum narodenia vyplníme iba v prípade, ak dieťa nemá rodné číslo. Program na základe veku dieťaťa a označených mesiacov vypočíta nárok na daňový bonus. Po uložení doplnených údajov sa prepočítajú hodnoty vo formulári Zúčtovanie dane.

Pole Výkon závislej činnosti od 1.7. 2022 označíte, ak zamestnanec v žiadosti uviedol, že začal vykonávať prácu od 1. 7. 2022 a neskôr. Označenie/neoznačenie má vplyv na výpočet nároku na DB za 2. polrok 2022.

 

V OLYMPE si môžete za konkrétnych zamestnancov skontrolovať výšku vyplateného daňového bonusu, napr. na tlačive Potvrdenie o zdaniteľnej mzde. Nájdete ho cez menu Tlač – Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa – Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, pričom pred tlačou je potrebné si nastaviť obdobie rok 2022.

Zamestnanec bol do 28.2.2022 evidovaný na úrade práce a od 1.3. 2022 so zamestnávateľom uzatvoril  HPP. Dosiahnutý zdaniteľný príjem, základ dane a výška priznaného a vyplateného DB v jednotlivých mesiacoch je uvedená nižšie v tabuľke. V spoločnej domácnosti s ním žijú 2 deti (vek 5 rokov a 8 rokov), na ktoré si uplatňoval DB od marca 2022. Na akú výšku DB má zamestnanec nárok za celý rok 2022?

Výpočet DB v mzde:

Keďže si zamestnanec neuplatňoval DB za mesiace január a február 2022 u žiadneho zamestnávateľa, zamestnancovi sa  tento DB douplatní v RZD.  Douplatnenie daňového bonusu vykonáte po vstupe cez Oprav do vygenerovaného ročného zúčtovania za rok 2022. V riadku 09 stlačíte ceruzku, čím sa sprístupní okno Nárok na uplatnenie daňového bonusu.

V 1. polroku mal zamestnanec od marca vyplatený DB vo výške 362,96 eura [(47,14 eura + 43,60 eura) x 4 mesiace] a v 2. polroku si uplatnil DB vo výške 840 eur [(70 eur x 2 deti) x 6 mesiacov].

Vo formulári označíte mesiace, za ktoré sa má DB douplatniť. Ak sa má DB uplatniť za celý rok, označíte pole 1-12. Na základe označených mesiacov program prepočíta nárok na DB, pričom zohľadní aj vek dieťaťa.

Celkový daňový bonus, na ktorý má zamestnanec nárok za rok 2022 na všetky deti (r. 09) je vo výške 1 384,44 eura (544,44 eura + 840 eur).

Zmestnancovi bol v mzdách uplatnený DB na deti (r. 10) vo výške 1 202,96 eura.

Zamestnancovi vznikol v RZD daňový bonus na vyplatenie (r. 11 = r. 09 – r. 10) vo výške 181,48 eura (1 384,44 eura – 1 202,96 eura).

Ročné zúčtovanie dane zvládnete hravo s novým e-bookom Ročné zúčtovanie dane 2022. S Balíkom podpory ŠTANDARD a PRÉMIUM si môžete e-book čerpať z kreditu priamo v KROS účte.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.             16.3.2023

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Daňové priznanie právnických osôb 2022 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2022 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty