Menu

Evidencia analytických údajov zamestnanca

Od 1. 1. 2023 má zamestnávateľ povinnosť viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca a oznamovať ich Sociálnej poisťovni za všetky pracovné vzťahy (pravidelné aj nepravidelné).

Čo obsahuje evidencia analytických údajov?

Evidencia analytických údajov obsahuje:

  • číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, okresov a obcí,
  • číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce,
  • dohodnutý rozsah pracovného času,
  • počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovanému na výplatu za daný mesiac.

Ako na to v programe?

Prvé tri údaje sa evidujú v Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer v evidovanej pracovnej zmluve/pracovnom vzťahu.

V prípade, že dôjde počas trvania pracovného vzťahu k ich zmene, zmeníte ich u zamestnanca v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer prostredníctvom zaevidovania zmeny pracovnej zmluvy/dohody.

Číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce vyplníte cez číselník s lupou na konci poľa SK ISCO-08.

Pokiaľ sa číselný kód dohodnutého druhu práce vo vyhláške nenachádza, uveďte číselný kód 9999999. V prípade, že u zamestnancov už máte vyplnený kód SK ISCO-08 v Personalistike na karte Pracovné údaje a prostriedky na záložke Štatistika, program ho automaticky prenesie aj do evidovaného pracovného pomeru.

Číselný kód miesta výkonu práce vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu v riadku Kód miesta výkonu.

Ak je miestom výkonu práce územie mimo SR, uvediete kód 999999. Ak miesto výkonu nie je možné určiť, použijete kód 900000. Ak má zamestnanec viac miest výkonu práce, zvolíte kód miesta, kde výkon práce prevláda.

Dohodnutý rozsah pracovného času program uvádza v Registračnom liste fyzickej osoby (ďalej len RLFO) na základe údaju evidovaného v pracovnom úväzku v poli Týždeň z pracovného vzťahu alebo zo zmeny pracovnej zmluvy, v ktorej sa pracovný úväzok zmenil.

Ak nie je možné určiť dohodnutý rozsah pracovného času, napr. pri dohode o vykonaní práce/spoločníkovi/štatutárovi, program automaticky uvedie v RLFO hodnotu 99,99.

 

V pracovnom vzťahu, ktorý vznikne 1. 1. 2023 a neskôr, doplníte údaje priamo pri zadávaní nového pracovného vzťahu.

V pracovnom vzťahu, ktorý vznikol pred 1. 1. 2023 a naďalej trvá aj po 1. 1. 2023, doplníte údaje v hlavnom pracovnom pomere/dohode/zmluve o výkone funkcie spoločníka, štatutára/inom pracovnom vzťahu alebo prostredníctvom zmeny pracovnej zmluvy. V zostave Profesionál/Profesionál účtovná firma/BIZNIS/PROFI môžete využiť na pridanie zmeny zmluvy Hromadné funkcie, napr. u zamestnancov s rovnakým miestom výkonu práce.

Ak počas trvania pracovného vzťahu dôjde k zmene evidovaných údajov, zaevidujete ich cez zmenu zmluvy.

Ak pracovný vzťah skončí najneskôr 31. 12. 2022, tieto údaje nie je potrebné u zamestnanca evidovať, ani nahlasovať Sociálnej poisťovni.

 

Počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovanému na výplatu za daný mesiac sa vypĺňa až na Mesačnom výkaze/Výkaze poistného a príspevkov na základe vykázaných hodín v spracovanej mzde zamestnanca za príslušný mesiac. Tento údaj sa prvýkrát bude uvádzať vo výkaze za mesiac 1/2023.

Import údajov

Pre doplnenie údajov u zamestnancov môžete využiť nový import. Nájdete ho cez menu Mzdové funkcie – Import SK ISCO-08 a miesta výkonu práce. Vzorovú šablónu zobrazíte po kliknutí na tlačidlo Náhľad súboru. V importnom súbore stačí doplniť údaje – Osobné číslo, SK ISCO-08 a Kód miesta výkonu práce. Po zvolení cesty k importnému súboru a stlačení tlačidla OK sa údaje naimportujú do pracovného pomeru/vzťahu zamestnanca.

Ak už máte v pracovnom vzťahu vyplnený číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce na základe vyplnených údajov v Personalistike – na karte Pracovné údaje a prostriedky na záložke Štatistiky a cez import chcete doplniť len kód miesta výkonu práce, údaje v stĺpci SK ISCO-08 v importom súbore  nevyplníte.

Oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni

Nový zamestnanec

Podľa aktuálnych informácii zo SP je potrebné údaje vyplniť na RLFO Prihláška pri nových pracovných vzťahoch, ktoré vzniknú už od nasadenia novej verzie XML schémy, t. j.  od 14. 12. 2022. Obdobie pri vytváraní exportu nastavíte dátum vzniku pracovného vzťahu.

Existujúci zamestnanec

Nové analytické údaje zamestnávateľ oznamuje Sociálnej poisťovni (SP) aj za zamestnancov so vznikom pracovného vzťahu pred 1. 1. 2023, a to prostredníctvom RLFO Zmena. Obdobie pri vytváraní exportu nastavíte od 1. 1. 2023 do 1. 1. 2023.

Export RLFO zmena bude zapracovaný do verzie OLYMP 23.00, ktorú plánujeme zverejniť začiatkom januára 2023. Lehota na zaslanie oznámenia RLFO zmena je najneskôr v termíne podania Mesačného výkaze/Výkazu poistného a príspevkov za mesiac január 2023, t. j. najneskôr do 28. februára 2023.

Zmena počas trvania pracovného vzťahu

Pokiaľ v priebehu trvania pracovného vzťahu po 1. 1. 2023 dôjde k zmene údajov, zamestnávateľ oznamuje zmenu Sociálnej poisťovni prostredníctvom RLFO Zmena. RLFO zmena program vytvorí  ku dňu, ku ktorému je zmena evidovaná v Personalistike.

Pri právnych vzťahoch, kde nie je možné pridávať (evidovať) v Personalistike zmenu zmluvy, program OLYMP RLFO zmenu nevytvorí. Ide o právne vzťahy napr. spoločník, štatutár, iný právny vzťah.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.     18.1.2023

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty