Menu

Mikrodaňovník

V zdaňovacom období začínajúcom najskôr 01. 01. 2021 môže daňovník prvýkrát nadobudnúť postavenie mikrodaňovníka.

Mikrodaňovníkom je daňovník (fyzická osoba), ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu stanovenú na účely registrácie na DPH, t. j. 49 790 eur a daňovník, ktorý je právnickou osobou, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 eur.

Mikrodaňovníkom nie je daňovník:

 • ktorý je závislou osobou podľa § 2 písm. n) až r) a realizuje kontrolovanú transakciu za dané zdaňovacie obdobie (tzn. blízka osoba, ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt),
 • na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
 • ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, okrem daňovníka FO, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

Overenie, či daňovník spĺňa podmienky statusu mikrodaňovníka, sa vykoná ku koncu zdaňovacieho obdobia. Ak je daňovník v jednom zdaňovacom období mikrodaňovníkom, ale v nasledujúcom období už prekročí hranicu zdaniteľných príjmov  49 790 eur, stráca v tomto zdaňovacom období status mikrodaňovníka.

 

Daňové zvýhodnenia mikrodaňovníka:

 1. Zvýhodnený režim odpočtu daňovej straty až do výšky 100% základu dane počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Prvýkrát môže mikrodaňovník zvýhodnený odpočet uplatniť v DPPO  za rok 2022 na stratu vykázanú v roku 2021.
 2. Výhodnejšie odpisovanie hmotného majetku zaradeného do užívania/obchodného majetku v odpisovej skupine 0 až 4 v čase, kedy bol mikrodaňovníkom, § 26 ods. 12 ZDP
 3. Mikrodaňovník zaradí majetok do odpisovej skupiny a sám si určí  výšku daňového  odpisu maximálne do výšky vstupnej ceny. Tzn. v rámci daňovej optimalizácie si určí ľubovoľnú výšku daňového odpisu a nemá povinnosť uplatniť rovnomerný alebo zrýchlený odpis podľa § 27 a 28 ZDP. Z uvedeného vyplýva, že  majetok môže daňovo plne odpísať aj v prvom roku odpisovania. Uvedené platí na hmotný majetok v odpisovej skupine 0  až 4 okrem osobných automobilov (KP 29.10.2) so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, tieto automobily má povinnosť odpisovať rovnomerne podľa § 27 ZDP.
 4. Zvýhodné odpisovanie použije mikrodaňovník na majetok nadobudnutý najskôr 1. januára 2021, ô 52zzb ods. 3 ZDP.
 5. Zvýhodnené odpisovanie sa môže použiť na tomto hmotnom majetku, ktorý je zaradený do užívania v zdaňovacom období, v ktorom bol mikrodaňovníkom. 
 6. Ak je daňovník v zdaňovacom období 2021 mikrodaňovníkom, na majetku zaradenom do užívania do 31.12.2020, pokračuje v štandardnom rovnomernom /zrýchlenom odpisovaní podľa § 27 alebo § 28 ZDP.
 7. Mikrodaňovník nemôže na majetku, ktorý odpisuje zvýhodnene podľa § 26 ods. 12 ZDP prerušiť uplatňovanie odpisov.
 8. Výhodnejšie odpisovanie sa môže použiť aj na iný majetok podľa § 22 ods. 6  písm. e) ZDP, t. j. na technické zhodnotenie vyššie ako 1 700 eur plne odpísaného majetku v odpisovej skupine 0 až 4.
 9. Ak daňovník zvýhodnene odpisovaný majetok vyradí pred uplynutím odpisovej doby ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu, má podľa § 17 ods. 31 ZDP  povinnosť dodaniť  kladný rozdiel  medzi uplatnenými zvýhodnenými odpismi a odpismi vypočítanými rovnomernou/zrýchlenou metódou.
 10. Pri prenajímanom dlhodobom majetku v odpisovej skupine 0 až 4 nemá mikrodaňovník povinnosť limitovať výšku odpisu maximálne do výšky výnosov/ príjmov z prenájmu, 19 ods. 3 písm. a) ZDP. Uvedené prvykrát uplatní mikrodaňovník pri hmotnom majetku nadobudnutom najskôr 01.01.2021. Tzn. ak daňovník bude v ZO 2021 mikrodaňovníkom na prenajímanom hmotnom majetku nadobudnutom pred 01.01.2021 bude naďalej limitovať daňový odpis maximálne do výšky príjmov/ výnosov z prejanájmu.
 11. Opravné položky k rizikovým nepremlčaným pohľadávkam vrátane ich príslušenstva zahrnutých do zdaniteľných príjmov uplatní mikrodaňovník v daňových výdavkoch v súlade s účtovníctvom. Účtovné opravné položky sú v plnej sume daňovým výdavkom, § 20 ods. 23 ZDP. Tzn. mikrodaňovník nemá povinnosť postupovať podľa § 20 ods. 14 ZDP, neuplatňuje v daňových výdavkoch opravné položky do výšky stanoveného % v závislosti od doby, ktorá uplynula od splatnosti pohľadávky. Uvedené sa môže  použiť  na tvorbu OP k pohľadávke a  príslušenstvu k pohľadávke zahrnutých do zdaniteľných príjmov v zdaňovacom období, v ktorom bol daňovník mikrodaňovníkom.

 

Daňovník PO spĺňa v zdaňovacom období   2021 podmienky mikrodaňovníka. V  marci 2021 obstaral a zaradil do užívania výrobný stroj v obstarávacej cene 5 200 eur. Daňovník  zaradil stroj do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Ako bude daňovník postupovať v prípade uplatnenia odpisov v roku 2021?  Aké budú daňové odpisy stroja v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach ?

 

Vzhľadom na to, že daňovník spĺňa podmienky mikrodaňovníka, môže sa sám rozhodnúť, či v zdaňovacom období 2021 uplatní zvýhodnený režim odpisovania alebo použije rovnomernú metódu odpisovania. V ďalších rokoch bude daňovník pokračovať v uplatňovaní rovnaký postup odpisovania, pre aký sa rozhodol v roku zaradenia 2021. Ak bude daňovník uplatňovať zvýhodnení odpis, počas doby odpisovania nesmie prerušiť odpisy.

 

 

Daňovník PO spĺňa v zdaňovacom období 2021 podmienky mikrodaňovníka. V zdaňovacom období  január 2021 obstaral a zaradil do užívania osobný automobil v obstarávacej cene 10 000 eur.  Daňovník  zaradil automobil do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Ako bude daňovník postupovať v prípade uplatnenia odpisov v roku 2021?

Vzhľadom na to, že daňovník spĺňa podmienky mikrodaňovníka, môže sa sám rozhodnúť, či v zdaňovacom období 2021 uplatní zvýhodnený režim odpisovania alebo použije rovnomernú metódu odpisovania.  Daňovník sa rozhodol pre zvýhodnený režim odpisovania a v zdaňovacom období 2021 odpísal automobil v plnej výške vstupnej ceny 10 000 eur.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie. 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty