Menu

Nárok na dovolenku

Dovolenka v novom roku

Aj vy ste rozmýšľali nad tým, prečo program niektorým zamestnancom pridal v januári celoročný nárok na dovolenku a iným nie? Program dovolenku na začiatku roka pridáva v závislosti od toho, či má zamestnanec zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú.

Zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú

Takémuto zamestnancovi program pridá na začiatku roka celoročný nárok na dovolenku v závislosti od jeho zákonného nároku. Základná výmera dovolenky je najmenej 4 týždne. Zamestnanec, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši 33 rokov alebo sa trvale stará o dieťa (a má menej ako 33 rokov) má nárok na dovolenku v rozsahu 5 týždňov. Počet dní dovolenky sa odvíja aj od úväzku zamestnanca.

Zamestnanec pracuje na hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú, má 28 rokov, úväzok 40 hodín a nestará sa o dieťa. Jeho ročný nárok na dovolenku je 20 dní (nárok 4 týždne x počet pracovných dní z úväzku tzn. 5). Iný zamestnanec pracuje na úväzok 37,5 hodín a 3,5 dňa, má 35 rokov a zmluvu má uzatvorenú na dobu neurčitú. Jeho nárok na dovolenku bude 5 x 3,5 = 17,5 dňa.

Zamestnanec s pracovným pomerom na dobu určitú

Pri ročnom nároku program na začiatku roka pridáva nárok na dovolenku postupne a to za každých 21 odpracovaných dní 1/12 celkového ročného nároku. Plný ročný nárok až po odpracovaní 60 dní.

Dovolenku si jednoducho skontrolujete v Personalistike na karte Mzdové údaje.

Pri sledovaní nároku na dovolenku si môžete vybrať z 3 možností:

  • ročný nárok – program pridáva dovolenku automaticky s ohľadom na vek zamestnanca, evidovanú starostlivosť o dieťa, pracovný úväzok a prípadnú ďalšiu či dodatkovú dovolenku,
  • mesačný stav – program uvádza skutočný nárok v aktuálnom mesiaci, závisí teda od počtu odpracovaných dní a mesiacov od začiatku roka, resp. od začiatku pracovného pomeru,
  • ručne zadané – umožňuje nárok na dovolenku zadať užívateľovi ručne.

Ak ste pri spracovaní decembrových výplat mali už v ročnom kalendári pridaný mesiac január, odporúčame cez Mzdové funkcie spustiť Prepočet dovolenky – S prenosom zostatku z predošlého roku.

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.           14.04.2020       

 

KROS
Copy link