Menu

Predaj bez napojenia na softvér

e-kasa: štandardný predaj bez napojenia na softvér

Pri predaji bez priameho napojenia na softvér je potrebné naplniť online registračnú pokladnicu (ďalej len ORP) skladovými kartami a službami z programu OMEGA. Následne sa predaj realizuje na ORP pomocou klávesnice pokladnice. V takomto prípade nie je potrebné, aby bola registračná pokladnica neustále pripojená k počítaču. Pripíjame ju len v určitom časovom intervale (raz za deň/týždeň/mesiac), keď chceme preniesť údajov o predaji do programu, na základe čoho sa generujú následne pohyby na sklade.

Nastavenie skladových kariet a služieb

Pred predajom cez ORP je potrebné najskôr doplniť na skladových kartách alebo službách potrebné údaje. Nastavenie uskutočňujeme cez menu Sklad – Skladové karty. Na konkrétnej skladovej karte v záložke Karta – Registračná pokladnica doplňujeme údaje: PLU, tovarovú skupinu a skrátený názov.

PLU predstavuje skratku pre číselné označenie konkrétnej tovarovej položky, pod ktorou je evidovaná v online registračnej pokladnici. Používa sa pri blokovaní tovarov/ služieb. PLU kód musí byť jedinečný a nemôže byť v sklade použitý viackrát.

Ak nemáme určené PLU a klikneme na tlačidlo so šípkou hore, program nájde prvé voľné PLU v rámci číselníka skladových kariet.
Tovarová skupina sa používa na označenie skupiny tovarov, ktoré majú nejaké spoločné vlastnosti, napr.: mliečne výrobky, zelenina, cukrovinky.

Skrátený názov sa pri predaji prenáša na vytlačený doklad z pokladnice. Názov položky na online registračnej pokladnice je limitovaný dĺžkou znakov, štandardne je to 14 – 20 znakov. Závisí to od typu pokladnice. 

Pre služby sa nastavenie uskutočňuje v menu Číselník – Cenník služieb.

Prenos položiek z OMEGY do ORP

Prenos položiek do pokladnice uskutočňujeme cez menu Sklad – Registračné pokladnice počas toho, ako je pokladnica pripojená k počítaču. V zobrazenom formulári si zvolíme funkciu Prenos položiek do pokladníc a zvolíme tlačidlo Ďalej.

V zobrazenom formulári si vyberieme aké skladové karty/ služby,  z akých skladov a predajných cenách sa zasielajú do online registračnej pokladnice. V tomto momente program OMEGA kontroluje, či majú všetky skladové karty /služby uvedené PLU a predajnú cenu. Pomocou tlačidla Nastaviť si vyberáme predajnú cenu, ktorú budeme používať pri blokovaní na ORP. Zároveň vyberáme, či sa majú preniesť položky všetky alebo iba zmenené.

 

Ak skladové karty/ služby nemajú zadefinované PLU, program prenos preruší. Ak však skladové karty alebo služby nemajú nastavenú predvolenú predajnú cenu, tak program prenesie skladové karty / služby do ORP bez predajnej ceny. V takomto prípade musíme cenu zadávať ručne na pokladnici.

Prenos predajov z ORP do OMEGY

Po skončení predaja na ORP môžeme na konci dňa/ týždň,a prípadne v inom zvolenom časovom intervale, pripojiť pokladnicu k počítaču a preniesť údaje o predaji do programu OMEGA. Týmto systémom práce dostaneme do programu všetky údaje o predaných položkách. Následne z toho môžeme vytvoriť výdajky zo skladu.

Ak v tomto systéme práce prijímame hotovostné úhrady za vystavené faktúry, je potrebné tieto úhrady  spárovať a zaevidovať ručne v účtovníctve.
Prenos uskutočníme cez menu Sklad – Registračné pokladnice – Prenos údajov o predaji položiek z pokladníc.

V nasledujúcom formulári je potrebné vybrať konkrétnu online registračnú pokladnicu, z ktorej sa budú prenášať údaje o predaji.

Po dokončení prenosu sa pohyby o predaji zobrazia v menu Sklad – Predaje z reg. pokladníc. K týmto preneseným pohybom môžeme v programe OMEGA vytvoriť skladovú výdajku cez menu Sklad – Pohyby na sklade. Vo výdajke vyberieme typ pohybu Výdaj cez pokladnicu.

Položky doplníme pomocou tlačidla Pridaj položku – Z pohybov na pokladnici.

Program do výdajky automaticky doplní všetky položky, ktorých predaj bol stiahnutý z ORP. V prípade, že sú stiahnuté predaje z viacerých dní, na sklade sa vytvorí len jeden pohyb s posledným dátumom predaja.

Ak bola na ORP vykonaná oprava alebo vrátenie, program vytvorí samostatné pohyby, typu: Vrátenie cez pokladnicu/ Oprava cez pokladnicu.
Kontrola prenesených položiek do programu  

Formulár Predaje z registračných pokladníc, ktorý nájdeme v menu Sklad, slúži na kontrolu zoznamu položiek, ktoré boli predávané pomocou ORP a preniesli sa do programu OMEGA. Pomocou záložky Upresni vieme filtrovať položky odpísané alebo neodpísané zo skladu. Zároveň sa pri prenose údajov o pohybe môžu vyskytnú neznáme položky, ktoré neboli nájdené v číselníku skladových kariet/ služieb. Tieto položky budú evidované ako ostatné položky.  

Položky v tomto formulári môžeme vymazávať a ručne pridávať. Avšak odporúčame to iba vtedy, ak zlyhá komunikácia s pokladnicou. Ak chceme vytlačiť všetky predaje z registračnej pokladnice slúži na to zostava Prehľad predajov z ECR, ktorá sa nachádza v tlačovom formulári pod položkou Manažérske funkcie.
KROS
Copy link