Menu

Príkazy na úhradu

Namiesto ručného vypisovania príkazu na úhradu ponúka OMEGA možnosť vytvoriť príkaz na úhradu priamo zo zaúčtovaných záväzkov/pohľadávok. Nový príkaz si vytvoríme cez menu Evidencia – Príkazy na úhradu.

V programe vieme zadať:

  • Jednoduché a hromadné príkazy
  • Tuzemské a zahraničné príkazy

Vytvorenie príkazu na úhradu

Pri vytváraní príkazu vyberieme v hlavičke najskôr číslo účtu, z ktorého budeme robiť úhrady. Následne zadáme menu (EUR) a dátum vystavenia. Položky do príkazu zadávame:

  • Ručne: potvrdením tlačidla Pridaj, pričom všetky údaje musíme vypĺňať ručne.
  • Potvrdením tlačidla Pridaj zo záväzkov/z pohľadávok: zobrazí sa nám formulár Výber
    z knihy záväzkov/pohľadávok, kde si vyberieme, ktorý doklad chceme uhradiť.

V tomto formulári sú povinnými údajmi IBAN účtu partnera alebo číslo účtu partnera a suma k úhrade. Ostatné údaje sú nepovinné, pokiaľ ich nevyžaduje banka.

 

Program dovolí zadať variabilný, konštantný a špecifický symbol len v tvare numerických hodnôt.

 

V prípade úhrady viacerých dokladov vyfiltrujeme doklady v prehľade záväzkov a cez záložku Možnosti – Vybrať zobrazené doklady prenesieme zobrazené faktúry do príkazu. Vytvorený príkaz uložíme cez tlačidlo OK.

V prípade zahraničných príkazov postupujeme rovnako. V hornej časti príkazu zvolíme menu, v ktorej má byť príkaz vystavený ( napr. CZK, PLN). Potvrdením Pridaj zaklikneme v zobrazenom okne voľbu Zahraničný príkaz na úhradu.

 Zahraničný prevodný príkaz vystavujeme len jednoduchý, nie hromadný.

 

Zmena stavu príkazu na úhradu

Príkaz na úhradu môže byť v stave: vystavený, prijatý bankou, čiastočne zaplatený alebo zaplatený.

Stav príkazu sa nemení automaticky, ale po ručnej zmene stavu. Stav vieme upravovať cez ikonu, ktorá sa nachádza vo formulári Príkazy na úhradu v ľavom dolnom rohu – Zmena stavu. Nastavenie stavu celému príkazu spôsobí nastavenie rovnakého stavu aj všetkým položkám tohto príkazu.

Taktiež môžeme nastaviť stav len jednotlivým položkám príkazu pomocou tlačidla Zmena stavu, a to vo formulári Pridaj príkaz na úhradu.

Ak majú niektoré položky príkazu stav Prijatý bankou a niektoré stav Zaplatený, celý príkaz bude automaticky v stave Čiastočne zaplatený.

Export príkazu na úhradu

Vytvorené príkazy na úhradu môžeme vytlačiť cez Tlač, prípadne vyexportovať pre homebanking.

Cez tlačidlo Export pre HB vyexportujeme hotový príkaz do elektronického formátu a odošleme prostredníctvom homebankingu.

Cez Prehľad záväzkov uvidíme pri jednotlivých dokladoch, kedy boli pridané
do príkazu na úhradu. Poslúži nám to ako prvotná informácia o úhrade, ak ešte nie je zaúčtovaný   bankový výpis a potrebujeme ihneď skontrolovať stav záväzkov.

 

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty