Príspevok na rekreáciu

Od januára 2019 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce vo forme nového § 152a – Rekreácia zamestnancov. Príspevok na rekreáciu postavil zamestnávateľov pred hotovú vec. Či chcú, či nie, musia zamestnancom, pri splnení podmienok, dať príspevok na rekreáciu. Kto a za akých podmienok má na príspevok nárok?

Kto má nárok na príspevok na rekreáciu

Zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu pri splnení týchto podmienok:

  • pracuje na hlavný pracovný pomer vo firme, ktorá zamestnáva viac ako 49 zamestnancov,
  • pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov,
  • ide o minimálne 2 prenocovania na území Slovenskej republiky.

Počet zamestnancov sa určí ako priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Pomôcť si môžete podkladmi k štvrťročnému výkazu o práci (2-04) za 4. štvrťrok 2018 cez Tlač – Tlač – Štatistika – Štvrťročný výkaz o práci (2-04).

Splnenie podmienok sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie. Zamestnanec po splnení podmienok, na základe žiadosti, dostane príspevok na rekreáciu v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. Výška príspevku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Z príspevku zamestnávateľa sa neplatia odvody do Sociálnej poisťovne, ani do zdravotnej poisťovne. Rovnako sa z neho neplatí ani daň. Zamestnávateľ si ho môže dať medzi daňové výdavky.

Príspevok za rovnakých podmienok môže poskytnúť aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. U neho však ide o dobrovoľnú formu príspevku. Aj v tomto prípade ide o príspevok oslobodený od dane a odvodov.

Komu sa príspevok kráti

U zamestnanca pracujúceho u zamestnávateľa na kratší pracovný čas sa príspevok pomerne zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

  • zamestnanec pracuje 10 hodín týždenne, ¼ úväzok → príspevok max. 68,75 €
  • zamestnanec pracuje 15 hodín týždenne, 0,375 úväzok → príspevok max. 103,13 €

 

Vyplácanie príspevku

Príspevok vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi na základe účtovných dokladov vystavených na meno zamestnanca. Zamestnanec doklady predkladá najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie. Zamestnávateľ tento príspevok vyplatí v najbližšom výplatnom termíne (ak sa nedohodne so zamestnancom inak).

Druhou možnosťou je, že zamestnávateľ príspevok na rekreáciu poskytne prostredníctvom rekreačného poukazu.

V Olympe pribudla nová zložka mzdy 970 príspevok na rekreáciu zamestnanca. Nevstupuje do hrubej mzdy, vymeriavacích základov na sociálne a zdravotné poistenie, nedaní sa. Informácia o vyplatenom príspevku sa prenáša na potvrdenie o zdaniteľnej mzde.

 

Do poľa Tarifa vpíšete hodnotu rekreácie z účtovného dokladu, prípadne hodnotu rekreačného poukazu. Ak by zamestnávateľ poskytol príspevok formou rekreačného poukazu, označíte pole Vyplatené poukazom. V poli čiastka program automaticky uvedie hodnotu príspevku zamestnávateľa v sume 55% oprávnených výdavkov.

V prípade, že je príspevok vyplatený zamestnancovi viackrát počas roka, program odsleduje výšku maximálneho ročného príspevku.

 

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via