Menu

Profesionálny športovec a športový odborník

Profesionálny športovec

Od verzie 19.10 pribudla v programe možnosť evidovať zamestnanca, ktorý vykonáva šport ako profesionálny športovec. V programe ho zaevidujete v Personalistike na karte Pracovné pomery pridaním novej zmluvy – Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu.

Pre vyplatenie odmeny za činnosť športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu v Olympe použijete zložku mzdy 77 – odmena profesionálneho športovca.

 

Takto vyplatený príjem podlieha zdaneniu. Do 31. 12. 2021 z neho zamestnanec ani zamestnávateľ  neplatí odvod do zdravotnej ani Sociálnej poisťovne.

Profesionálny športovec má nárok na dovolenku za kalendárny rok najmenej v rozsahu 20 kalendárnych dní, resp. za každý mesiac trvania zmluvného vzťahu 1/12 dovolenky za kalendárny rok.

Dovolenku mu zaevidujete v Personalistike na karte Mzdové údaje, kde vyberiete voľbu ručne zadané.

Športový odborník

S verziou 19.10 tiež pribudla v Olympe možnosť evidovať športového odborníka. Zaevidujete ho v Personalistike na karte Pracovné pomery kde pridáte novú zmluvu – Zmluva o výkone činnosti športového odborníka.

Pre vyplatenie odmeny za činnosť športového odborníka na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka môžete použiť zložku mzdy 76 – odmena športového odborníka.

Z vyplatenej odmeny sa platia odvody do Sociálnej poisťovne aj do zdravotnej poisťovne. Rovnako sa z nej platí aj daň z príjmu.

Športový odborník sa prihlasuje do zdravotnej poisťovne pod kódom 2D a do Sociálnej poisťovne pod typom RLFO 1, ak ide o pravidelný príjem alebo pod typom RLFO 2, ak ide o nepravidelný príjem.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  29.03.2019

KROS
Copy link