Menu

Vrátenie platby

e-kasa: vrátenie

Pokladničný doklad Vrátenie používame v prípade, ak ide o evidovanie vrátenej platby za vrátený tovar alebo službu, pričom pôvodný pokladničný doklad bol odoslaný do systému e-kasa alebo uložený v chránenom dátovom úložisku.

Vrátenie používame v prípade vrátenia platby za:

 • vrátený tovar,
 • tovar alebo poskytnutú službu pri reklamácií,
 • neposkytnutú službu.

Na doklade vrátenia sme povinný uvádzať pôvodný unikátny identifikátor pokladničného dokladu, ku ktorému sa vrátená platba vzťahuje.

Doklad musí obsahovať:

 • Pôvodný identifikátor z on-line dokladu – UID z pôvodného dokladu.
 • Pôvodný identifikátor z off-line dokladu – OKP z pôvodného dokladu.
Ak robíme Vrátenie k dokladu, ktorý bol vytvorený ešte pred systémom eKasa, namiesto pôvodného UID sa uvádza pôvodné číslo dokladu.

Vrátenie v programe OMEGA

V programe OMEGA vytvoríme doklad pomocou funkcie Vrátenie, ktorá zabezpečí, že program automaticky prenesie položky z pôvodného dokladu mínusom doplní pôvodný identifikátor dokladu.

Pokladničný doklad Vrátenie vytvoríme:

 • Cez menu Fakturácia – Maloobchodný predaj

Funkciu spúšťame kliknutím na tlačidlo Vrátenie. Táto funkcia nahrádza pôvodnú funkciu – refundácia.

Vrátenie je možné vytvoriť iba z dokladu, ktorý sa nachádza v zozname dokladov v Maloobchodnom predaji a bol vytvorený v systéme e-kasa (má pridelený UID alebo OKP kód). Nastavíme sa na konkrétnu predajku a zvolíme možnosť Vrátenie. Program automaticky vytvorí doklad, ktorý obsahuje položky z pôvodného dokladu v zápornej hodnote. Zároveň automaticky doplní pôvodný identifikátor dokladu – UDI/ OKP z pôvodného dokladu.

Ručné vrátenie slúži pre prípad, ak pôvodný doklad nemáme v zozname predajok alebo bol vytvorený ešte pred systémom e-kasa, teda nemá pridelený UID kód. Pri ručnom vrátení je potrebné nahodiť všetky položky ručne a zároveň doplniť pôvodný identifikátor dokladu.

 • Cez menu Fakturácia – Dodacie listy

Pri evidovaní dokladu Vrátenie pomocou dodacích listov sa pôvodný identifikátor dokladu nachádza v záložke Nastavenie.

Položky, ktoré sa nevracajú je možné v predajke aj dodacom liste odstrániť. V dodacích listoch je zároveň podporená funkcia hromadné mazanie položiek cez Špeciálne funkcie.

V doklade Vrátenie sa môžu nachádzať len položky z pôvodného dokladu. Do Vrátenia nie je možné dopĺňať nové položky, môžeme iba vymazávať nepotrebné položky. Vrátenie evidujeme vždy v zápornej hodnote.
K jednému dokladu je možné vytvoriť viacero pohybov vrátenie. V takomto prípade program OMEGA taktiež vždy automaticky doplní UID/ OKP pôvodného dokladu.

Vrátenie so zľavou – Zľava za položku

Zľava za položku – ak sme na pôvodnom doklade použili zľavu na položke a  k tomuto dokladu vytvárame vrátenie, do dokladu vrátenia sa automaticky prenáša cena po zľave. Údaj o výške a percentne zľavy sa do dokladu neprenáša a výšku zľavy nie je možné zmeniť. Meniť môžeme iba predajnú cenu a množstvo.

Pri dokladoch vytvorených cez Maloobchodný predaj môže dôjsť pri výpočte konečnej ceny položky po zľave k centovým rozdielom medzi vrátením a pôvodným predajným dokladom.
 

Vrátenie so zľavou – Zľava za doklad

Zľava za doklad – ak je na pôvodnom doklade použitá zľava za doklad, pri vytváraní pohybu vrátenie program automaticky nerozpočítava zľavu na položkách. Z dokladu je potrebné zľavu za doklad vymazať a následne ručne upraviť cenu položiek.

Vrátenie s preddavkom

Ak v Maloobchodnom predaji robíme vrátenie k dokladu, na ktorom bol pôvodne odpočet zálohy,  do pohybu vrátenia sa položka odpočtu zálohy neprenesie. Odpočet zálohy nie je možné do pohybu vrátenie zaevidovať ani ručne.

Ručné vrátenie v programe OMEGA

Funkcia Ručné vrátenie slúži na vytvorenie vrátenia k dokladom, ktoré sa nenachádzajú v programe OMEGA alebo boli vystavené pred systémom e-kasa.

Ručné vrátenie využijeme aj v prípade vrátenia k dokladom, ktoré boli vytvorené v starom roku.
Funkcia Ručné vrátenie je podporená :

 • v menu Fakturácia – Maloobchodný predaj a
 • v menu Fakturácia – Dodacie listy.

V prípade, ak ste v zozname dokladov nastavený na doklade, z ktorého nie je možné urobiť Vrátenie (napr. opravný doklad, doklad nebol vytvorený v systéme e-kasa), program automaticky ponúkne len možnosť Ručné vrátenie.

Po zvolení funkcie sa otvorí formulár, ako pri štandardnom vytváraní Predajky/Dodacieho listu. Po pridaní položiek je potrebné zadať aj pôvodný identifikátor dokladu.

Pôvodný identifikátor dokladu je povinný údaj. Užívateľ je povinný tento údaj uviesť a vyplniť v tomto prípade ručne.
 

Vrátenie tovaru/služby s vratným obalom

Podmienky vrátenia pri vratných obaloch sú :

 • ak na pôvodnom pokladničnom doklade je vratný obal v kladnej hodnote (ide o predaj), tak v prípade vrátenia sa prenášajú vratné obaly v zápornej hodnote,
 • ak je na pôvodnom doklade vratný obal v zápornej hodnote (ide o vrátenie obalu), tak pri vystavovaní pokladničného dokladu Vrátenie sa táto položka neprenáša. Je to z dôvodu, že v pôvodnom doklade nám už zákazník vrátil vratný tovar.

Pôvodný doklad

 

Vrátenie

 

KROS
Copy link