Menu

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti sa vykonáva v rozsahu na najviac 10 hodín týždenne a uzatvára sa maximálne na 12 mesiacov. Odmena je splatná najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po vykonaní práce.

Evidencia v OLYMPE

Dohodu o pracovnej činnosti zaevidujete v Personalistike na karte Pracovné pomery cez tlačidlo Pridaj.

Pravidelný a nepravidelný príjem

Sociálna poisťovňa posudzuje spôsob vyplácania príjmov, preto môže byť dohoda uzatvorená na:

  • pravidelný príjem,
  • alebo nepravidelný príjem.

Pri pravidelnom príjme je odmena za vykonanú prácu splatná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. Z toho vyplýva, že dohody, pri ktorých po vykonaní práce zamestnávateľ poskytne dohodárovi odmenu v bežný alebo nasledujúci mesiac, sa považujú za dohody s pravidelným príjmom.

Nepravidelný príjem je príjem, ktorý nie je vyplácaný na pravidelnej mesačnej báze. Odmena je splatná za dlhšie časové obdobie, napr. raz za 2 mesiace, štvrťročne, polročne, po skončení práce.

DPČ, ktorá vznikne aj skončí v tom istom kalendárnom mesiaci je považovaná vždy za dohodu s nepravidelným príjmom. DPČ uzatvorená na dlhšie obdobie ako je jeden kalendárny mesiac, sa vždy považuje za pravidelný príjem.

Prihlasovanie do zdravotnej poisťovne

Fyzické osoby pracujúce na základe dohody o pracovnej činnosti sú povinné odvádzať zdravotné poistenie. V prípade, ak dohodár počas ucelených 7 dní (nasledujúcich po sebe) nevykonáva činnosť 2 po sebe nasledujúce dni z titulu čerpania nepretržitého odpočinku v týždni, prihlasuje sa do zdravotnej poisťovne na celé obdobie trvania dohody. To znamená, že ak dohodár pracuje napr. PONDELOK až PIATOK a cez víkendy nepracuje, prihlasuje sa na celé obdobie trvania dohody, t. j. prihlási sa pri vzniku dohody a odhlási ku dňu zániku dohody.

V takomto prípade u dohodára v Personalistike na karte Zdravotné poistenie na záložke Vznik a zánik ZP cez Pridaj zaevidujete Dátum od a vyberiete poisťovňu. Pole Prihlásenie len na odpracované dni neoznačíte.

Ak dohodár nevykonáva prácu súvisle aspoň 5 dni v týždni po sebe, prihlasuje sa do zdravotnej poisťovne na reálne odpracované dni.

U dohodára v Personalistike na karte Zdravotné poistenie cez Pridaj zaevidujete Dátum od a vyberiete poisťovňu. Pole Prihlásenie len na odpracovaní dni označíte a v kalendári vyklikáte odpracované dni v danom mesiaci.

Fyzické osoby pracujúce na DPČ s priznaným starobným, predčasným, invalidným, invalidným výsluhovým a výsluhovým dôchodkom s dovŕšeným dôchodkovým vekom, neplatia odvod do zdravotnej poisťovne. Týmto dohodárom ZP v Personalistike nepridávajte.

Mzda dohodára

U dohodára, ktorý je odmeňovaný hodinovou mzdou, je potrebné v roku 2021 dodržať minimálnu hodinovú mzdu 3,580 Eur/hod.

U mesačne odmeňovaného dohodára sa v roku 2021 sleduje minimálna mesačná mzda 623 Eur/mesačne (prepočítaná podľa úväzku).

Pri DPČ použijete základnú zložku mzdy 58 – dohoda o pracovnej činnosti.

Výnimka z dôchodkového poistenia

Poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového dôchodku s dovŕšeným dôchodkovým vekom si môžu na jednu dohodu u jedného zamestnávateľa uplatňovať výnimku z dôchodkového poistenia. Do výšky príjmu 200 € dohodár neplatí odvody do Sociálnej poisťovne. Ak príjem dohodára prekročí 200 €, odvody na dôchodkové poistenie sa zaplatia len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 €.    

Na základe tejto evidencie vytvorí OLYMP prihlášku do Sociálnej poisťovne. Vykazovanie na RLFO :

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                         21.06.2021

KROS
Copy link