Menu

Podiely na zisku – čo je nové od 01. 01. 2014?

Od 01. 01. 2014 je poistenec (zamestnanec) povinný z vyplatených dividend, ktoré sú zúčtované za účtovné obdobie po 31. 12. 2012 platiť preddavok na zdravotné poistenie.

Dividenda pre účely zdravotného poistenia – podiel na zisku vyplácaný osobám, ktoré sa podieľajú na základnom imaní spoločnosti, ale aj osobám (zamestnancom), ktoré nemajú majetkovú účasť v spoločnosti.

Preddavky z dividend platí, zráža a vykazuje zamestnávateľ so sídlom na území Slovenskej republiky. Ak platiteľ dividend nemá sídlo na území Slovenskej republiky, preddavky sa neplatia. Poistenec (ten, komu budú za účtovné obdobie od 1. 1. 2013 vyplatené dividendy právnickou osobou, ktorá nemá sídlo na území SR), je v takom prípade povinný ich výšku oznámiť zdravotnej poisťovni sám do 31. 5. nasledujúceho roka, za ktorý sa vykonáva ročné zúčtovanie poistného. 

Zdravotné poistenie

Sadzba poistného na zdravotné poistenie z dividend je 14 % za zamestnanca. Zamestnávateľ odvody na ZP z dividend neplatí. 

Príjem vyplatený z dividend tvorí samostatný vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na zdravotné poistenie. Sadzba poistného na zdravotné poistenie z dividend je 14 % za zamestnanca. Rovnakú sadzbu poistného platia aj osoby so zdravotným postihnutím

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie v roku 2014 je vo výške 48 300 € (60-násobok priemernej mzdy spred dvoch rokov) a maximálna výška poistného je vo výške 6 762 € (14% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov).

Zamestnanca nie je potrebné z dôvodu vyplatenia dividend prihlasovať na zdravotné poistenie.

Pri úhrade poistného z dividend používa zamestnávateľ rovnaký účet ako pri úhrade poistného z bežných preddavkov na zdravotné poistenie. Rozdiel je len v Špecifickom symbole, ktorý je v tvare RRRRMM88alebo 88MMRRRR, pričom MM a RRRR je mesiac a rok vyplatenia dividend. Číslo 88 označuje, že ide o platiteľa dividend. 

Platiteľ dividend je povinný vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni výšku vyplatených dividend a odviesť  preddavky na poistné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli dividendy vyplatené.

Tento príjem sa nevykazuje v mesačnom výkaze, ale je vykázaný vo Výkaze platiteľa dividend. Ak sa vyplácajú dividendy viac ako 2 osobám, je potrebné podať výkaz elektronicky.

Z dividend za predchádzajúce účtovné obdobie (od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2012), aj keď budú vyplatené v roku 2014 a nasledujúce roky, sa preddavok na zdravotné poistenie neplatí. Poistenci (bez ohľadu na majetkovú účasť v spoločnosti) si plnia oznamovaciu povinnosť do zdravotnej poisťovne sami a to do 31. 5. nasledujúceho roku, v ktorom im bola takáto dividenda vyplatená. Odvody sa vypočítajú až v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.  

 

Sociálne poistenie

Na Sociálnu poisťovňu vstupuje príjem z vyplatených podielov na zisku do vymeriavacieho základu poistenca (zamestnanca) ako aj zamestnávateľa len u zamestnancov, ktorý nemajú majetkovú účasť

U štatutárov, členov štatutárneho orgánu a člena dozornej rady vstupujú vyplatené podiely na zisku do vymeriavacieho základu na Sociálnu poisťovňu v prípade, že majú vyplácané aj iné príjmy z týchto právnych vzťahov, z ktorých platia odvody na sociálne poistenie. 

Sadzba poistného za zamestnanca a zamestnávateľa z podielov na zisku do jednotlivých fondov je rovnaká ako u bežných príjmov (napr. z HPP, dohody, odmeny štatutárov, atď.).

Daň

Vyplatené podiely na zisku za účtovné obdobie roku 2013 nie sú predmetom dane, alebo sú od dane oslobodené. 

Podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho alebo dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva nie sú predmetom dane.

Podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva je od dane oslobodený. 

 

PRÍKLAD 1:

Zamestnancovi, ktorý nemá účasť na základnom imaní spoločnosti, bola 15. 03. 2014 vyplatená dividenda za rok 2012 vo výške 1 000 €. Tomu istému zamestnancovi bola vyplatená 15. 04. 2014 dividenda za rok 2013 vo výške 1 500 €.

Aká je výška poistného z vyplatených dividend, ktorú je zamestnávateľ povinný zaplatiť, zraziť a vykázať zdravotnej poisťovni? Do akého termínu je potrebné vykázať výšku zisku z roku 2012 a 2013 zdravotnej poisťovni?

RIEŠENIE 1:

Dividenda z roku 2012: 1 000 €

Platiteľ z dividendy poistné na ZP za zamestnanca neplatí, pretože ide o dividendu za účtovné obdobie, ktoré sa začalo pred 01. 01. 2013. 

Zamestnanec oznámi do zdravotnej poisťovne sumu vyplatených dividend v termíne do 31. 05. 2015

Príjem z dividendy vstupuje do vymeriavacieho základu na Sociálnu poisťovňu.

Dividenda z roku 2013: 1 500 €

Platiteľ z dividendy za rok 2013 zrazí zamestnancovi preddavok vo výške 210 € (14 % z 1 500 €) a zamestnancovi vyplatí sumu 1 290 €. Do 08. 05. 2014 podá zamestnávateľ do zdravotnej poisťovne Výkaz preddavkov poistného z dividend a odvedie preddavok. 

Príjem z dividendy vstupuje do vymeriavacieho základu na Sociálnu poisťovňu.

 

PRÍKLAD 2:

Poistencovi, ktorý  účasť na základnom imaní spoločnosti, bola 15. 04. 2014 vyplatená dividenda za rok 2013 vo výške 50 000 €.

Aká je výška poistného, ktorú je zamestnávateľ povinný zaplatiť, zraziť a vykázať zdravotnej poisťovni? Do akého termínu je potrebné vykázať výšku vyplatenej dividendy zdravotnej poisťovni?

RIEŠENIE 2:

Dividenda z roku 2013: 50 000 €

Platiteľ z dividendy za rok 2013 zrazí poistencovi preddavok vo výške 6 762 € (14 % z 48 300 €) a poistencovi vyplatí sumu 43 238 € (50 000 € – 6 762 €). Do 8. 5. 2014 podá zamestnávateľ do zdravotnej poisťovne Výkaz preddavkov poistného z dividend a odvedie preddavok. 

Príjem z dividendy nevstupuje do vymeriavacieho základu na Sociálnu poisťovňu.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty