Menu

3 spôsoby uplatnenia výdavkov za spotrebované pohonné hmoty

Takmer pri každom druhu podnikania sú využívané automobily. Môže ísť pritom o automobil, ktorého vlastníkom je samotný podnikateľský subjekt, alebo je na podnikanie využívané súkromné vozidlo podnikateľa, prípadne zamestnanca. Ďalšou možnosť je obstaranie automobilu formou finančného prenájmu (lízingu).

Ak automobil používate na podnikanie, je potrebné podať daňové priznanie z motorových vozidiel, bez ohľadu na skutočnosť, akým spôsobom sa vozidlo obstaralo, alebo aké vozidlo sa používa. Daňové priznanie sa podáva do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. V tejto lehote je podnikateľ povinný vypočítanú daň z motorových vozidiel aj zaplatiť.

Pri využívaní automobilu na podnikanie vznikajú podnikateľovi výdavky, ktoré sú zároveň daňovými nákladmi. Medzi takéto výdavky patrí už aj spomínaná daň z motorových vozidiel ako aj odpisy automobilu.

Ďalšou nákladovou položkou pri využívaní automobilov sú aj pohonné látky (PHL). Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov umožňuje zvoliť si jeden z troch spôsobov uplatňovania výdavkov za spotrebované PHL do daňových výdavkov.

Spôsoby uplatňovania:

  • Podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii prípadne v technickom preukaze alebo podľa dokladu vydaného autorizovanou skúšobňou. Ďalšou možnosťou sú doplňujúce údaje výrobcu, ktoré preukazujú spotrebu PHL.
  • Na základe dokladov o nákupe PHL a systému satelitného sledovania prevádzky vozidiel.
  • Ako paušálne výdavky do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie a primeraného počtu najazdených kilometrov (zisteného ako rozdiel stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia) a to za každé vozidlo osobitne.

Pri všetkých uvedených prípadoch musí mať daňovník doklady o nákupe PHL. Výhodou tretieho bodu je, že podnikateľ nie je povinný viesť knihu jázd a tým pádom daňové výdavky nie sú závislé od evidenčnej (normovanej) spotreby automobilu, ktorá býva, hlavne pri starších automobiloch nižšia ako reálna spotreba automobilu. Pri výbere spôsobu uplatňovania PHL do daňových  výdavkov je vhodné zvážiť jednotlivé výhody aj s ohľadom na typ podnikania a rozsah využívania automobilu pri podnikateľských aktivitách.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty