Menu

HYPO 15.00

Top novinky verzie 15.00

>

Prehľadnejšie zadávanie pozemkov Všetky metódy prístupné z jedného formulára

Bolo hodnotenie pozemkov pre Vás príliš prácne a prekážalo Vám, že sa pri evidovaní pozemku zle orientovalo v programe? Zjednodušili sme Vám to. V programe nájdete nové, jednoduchšie a oveľa intuitívnejšie zadávanie pozemkov.
>

Nový výstup pri ohodnotení samostatných pozemkov v ZÚO

Od teraz nemusíte prácne upravovať vytvorený posudok, v ktorom ste hodnotili pozemok/pozemky v ZÚO. Tento špeciálny typ výstupu sme pre Vás upravili tak, aby bol nie len obsahovo ale aj dizajnovo správne vyhotovený, a to bez potreby jeho ďalšej úpravy.
>

Možnosť kopírovať kombinovanú metódu

Už nemusíte duplicitne zadávať údaje do kombinovanej metódy. Do metódy výpočtu VŠH pribudla funkcia „Dotiahni“, prostredníctvom ktorej si môžete nakopírovať údaje z ľubovoľnej kombinovanej metódy zaevidovanej v posudku. Túto funkciu je možné využiť na kopírovanie údajov kombinovanej metódy medzi vytvorenými skupinami, a tiež medzi skupinami a stavom kedy neboli ešte objekty rozdelené do skupín.
>

Evidovanie dokončenosti a poškodenosti pre Iné stavby

V novej verzii máte možnosť zaevidovania nedokončenosti, príp. poškodenosti aj pre Iné stavby. Tiež sme túto možnosť zaevidovania pridali aj pre stavby hodnotené na základe iných katalógov, nie len Metodiky ÚSI.
>

Možnosť vložiť zlom sekcie pred znaleckú doložku

Do vytlačeného posudku si už môžete vkladať akékoľvek prílohy bez toho aby sa narušilo číslovanie strán posudku. Do nastavení sme pridali voľbu nečíslovať stranu so znaleckou doložkou, čím možno dosiahnuť aby ZD tvorila samostatnú, nezávislú časť vo vytvorenom posudku.
>

Možnosť vloženia scanu výkresu v mierke a jeho kótovanie

Scan vkladaných výkresov (pôdorysov) máte možnosť kalibrovať (prispôsobiť mierke výkresu) a do vloženého scanu výkresu možno ďalej vkladať kóty s Vami zistenými rozmermi, prípadne vyznačovať Vami zistené zmeny oproti projektu.
>

Otáčanie objektov (pôdorysu) podľa vodorovnej alebo zvislej osi

V HypoCade sa nachádza úplne nová funkcia otočenia objektov, príp. celého pôdorysu podľa vodorovnej alebo zvislej osi. A tak, už nie je potrebné zrkadlovo otočené byty kresliť nanovo, teraz ich stačí iba otočiť podľa vodorovnej alebo zvislej osi.
>

Vylepšenie úchopu, presunu a kopírovania objektov

Vylepšili sme pre Vás prácu s objektami, od teraz bude jednoduché a rýchle vykonať výber, uchopenie, presun alebo kopírovanie objektov.

Ostatné novinky verzie 15.00

 • Upravili sme typ výstupu pri ohodnotení samostatných pozemkov v ZUO tak, aby bol automaticky obsahovo ale aj dizajnovo správne vytvorený, a to bez potreby jeho ďalšej úpravy.
 • Na formulár metódy výpočtu kombinovanej a výnosovej hodnoty stavieb pribudlo tlačidlo „Dotiahni“, prostredníctvom ktorého je možné kopírovať údaje z ľubovoľnej kombinovanej metódy zaevidovanej v posudku.
 • V programe nájdete nové, jednoduchšie a oveľa intuitívnejšie zadávanie pozemkov.
 • Všetky metódy výpočtu VŠH pozemku sú prístupné z jedného formulára.
 • Na výpočet VŠH pozemku je možné použiť ľubovoľnú metódu výpočtu VŠH pozemku.
 • Do formulára metódy polohovej diferenciácie (pozemky) sme pridali zaškrtávatko Zrušiť výpočet VŠH.  
 • Pridali sme možnosť aplikovať porovnávaciu metódu zvlášť na každý pozemok.
 • V rámci porovnávacej metódy (pozemky) sme pridali možnosť kopírovania údajov medzi viacerými porovnávacími metódami.
 • Vo verzii je pridaná možnosť evidencie nedokončenosti, príp. poškodenosti aj pre Iné stavby.
 • Evidovať nedokončenosť a poškodenosť je možné aj pri stavbách hodnotených na základe iných katalógov, nie len Metodiky ÚSI.
 • Do nastavení pribudla voľba nečíslovať stranu so znaleckou doložkou, čím možno dosiahnuť aby ZD tvorila samostatnú, nezávislú časť vo vytvorenom posudku (možnosť vkladať prílohy do už vytlačeného posudku bez porušenia číslovania strán).
 • Vo formulári výpočtu VŠH lesa metódou polohovej diferenciácie je možné zadať vek lesa namiesto roku výsadby porastu.   
 • Doplnili sme vzory do titulnej strany pre doplnenie a kópiu znaleckého úkonu.
 • Do úvodného wizardu je pridaná možnosť Predvyplniť vlastnícky podiel objektov, ktorou sa odstránilo duplicitné zadávanie vlastníckeho podielu pre jednotlivé hodnotené stavby a príslušenstvá.
 • Pridali sme tlačidlo (ikonu) Help na hornú lištu hlavného formulára na kartu Ďalšie funkcie. 
 • Pridali sme ikonku Helpu (otáznik) na každý formulár programu Hypo a HypoCad. Po kliknutí na otáznik sa automatický zobrazí Help v tej oblasti, z ktorej bol spustený (rovnaká funkcia spustenia ako klávesou F1).
 • Do formulárov výpočtu technickej hodnoty rodinných domov, chát a garáž je pridaný údaj Celková zastavaná plocha, ktorý má výlučne informatívny charakter.
 • V rámci zlúčenej stavby sme pridali možnosť meniť poradie jednotlivých zlúčených objektov.
 • Sprístupnili sme funkciu meniť poradie stavieb vo výstupe, aj v prípade, ak sú objekty rozdelené do skupín.  
 • HypoCad: V HypoCad-e sa nachádza úplne nová funkcia vloženia obrázku, napr. scanu výkresu pôdorysu, ktorý je možné prispôsobiť mierke výkresu a ďalej s obrázkom pracovať.
 • HypoCad: Vo verzii je zapracovaná možnosť otočiť objekty (pôdorys) podľa vodorovnej alebo zvislej osi.
 • HypoCad: Pridali sme možnosť nastaviť hrúbku čiary na najtenšiu tak, aby bolo čiaru možné kresliť rovnakou hrúbkou akou sú aj kótovacie čiary.
 • HypoCad: Novinkou je možnosť zmeniť farbu už aj pri kótach.
 • V popisových formulároch sú uvedené pri fontoch v prvých riadkoch vždy naposledy použité fonty. 
 • Vylepšili sme popisové formuláre tak, aby nie len v pamäti, ale aj vo výstupe držalo správne formátovanie textov.
 • Zabezpečili sme, aby sa napálené posudky mohli opäť otvárať priamo z CD.
 • Aktualizovali sme Help tak, aby ste v ňom našli všetky aktuálne informácie. 
 • Kvôli lepšej prehľadnosti a rýchlejšiemu výberu sme upravili dizajn vybraných rozpočtových ukazovateľov (rodinné domy, chaty a garáže) do stromovej štruktúry.
 • Dizajnovo sme upravili formuláre Nájom stavieb a Nájom pozemkov porovnaním.
 • Vo verzii poľnohospodár sú vyfiltrované kategórie textov, ktoré vyplývajú len z verzie Poľnohospodár.
 • Doplnili sme chýbajúce katastrálne územia.
 • Aktualizovali sme databázu PSČ.
 • Vylepšili sme priebežný prepočet posudku, ktorý súvisí so zaevidovaním zmien v posudkoch vytvorených v predchádzajúcich verziách programu Hypo.
 • Umožnili sme zväčšovanie všetkých formulárov na celú obrazovku.
 • Veľkosť zväčšeného, príp. zmenšeného formulára si pamätá pri nasledujúcom otvorení formulára.
 • V zozname posudkov je vždy vyznačený ten posudok, ktorý je práve otvorený.  
 • V celom programe sa už môžete pohybovať a ovládať aj prostredníctvom klávesnice.
 • Pridali sme do programu hlášku o poškodenosti posudku.
 • Pridali sme hlášku, ak je v Archivácii zle nastavená cesta k Zálohovaniu.
 • Do metódy polohovej diferenciácie (stavby) sme pridali hlášku, ak nie sú zadané všetky kategórie hodnotenia.
 • HypoCad: Vylepšili sme výber, uchopenie, kopírovanie a presun jedného ale aj naraz viacerých objektov.
 • HypoCad: Vo verzii je vylepšený krok späť a krok dopredu.
 • HypoCad: Vylepšili sme možnosť zmeny farieb a hrúbky čiar pre jeden objekt, príp. aj pre viaceré objekty.
 • HypoCad: Zapracovaním viacerých noviniek a vylepšení sme dosiahli zrýchlenie HypoCad-u (zrýchlenie načítania, kreslenia objektov, ukladania výkresov a pod.).  
 • Opravili sme analytickú metódu, ktorá v zriedkavých prípadoch neaktualizovala jednotlivé hodnoty položiek.
 • Pri zmene roku vytvorenia posudku sme opravili načítanie údajov a ukladanie posudku. 
 • Vo výstupe a pri využívaní funkcie Aplikuj a Ukáž sme opravili číslovanie nadpisov.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty