Menu

Poznáte povinnosti začínajúcich podnikateľov voči zdravotnej a sociálnej poisťovni?

Ste FO  začínate podnikať na živnosť a nie ste súčasne zamestnaný? Jednou z vašich povinností je platiť odvody. Aké odvody a kde platiť?

Odvodmi sa v podnikateľskej praxi rozumejú platby preddavkov na verejné zdravotné poistenie a platby  poistenia do sociálnej poisťovne. (Zo zdravotného poistenia  ZP za Vás  prepláca zdravotné výkony lekárom a nemocniciam. Zo sociálneho poistenia SP priamo Vám  vypláca napr. nemocenské dávky v prípade Vašej práceneschopnosti.)

Začínajúci podnikateľ (SZČO):

  • má povinnosť platiť zdravotné odvody, tzn. že sa musí registrovať vo svojej zdravotnej poisťovni (ZP),
  • v úvode podnikania nemá povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne (SP), tzn. že sa nemusíregistrovať v sociálnej poisťovni. V SP  sa však  môže prihlásiť na dobrovoľné platenie odvodov.

Povinnosti voči zdravotnej poisťovni

Registračná povinnosť

Podnikateľ je povinný prihlásiť sa do svojej ZP najneskôr do 8 dní od vzniku oprávnenia na podnikateľskú činnosť (od dátumu platnosti živnosti).

Prihlásite sa písomne na tlačive určenom  príslušnou zdravotnou poisťovňou (Prihláška poistenca na verejné zdravotné poistenie).  Prihlášku nájdete priamo v ZP alebo na ich internetových stránkach.

Pri vybavovaní živnosti môžete využiť  doplnkové služby Jednotného kontaktného miesta živnostnenského úradu (JKM ŽÚ ).   Ak JKM ŽÚ požiadate o prihlásenie do ZP a dodáte mu  všetky potrebné údaje  pre prihlásenie, JKM vykoná prihlásenie do ZP za Vás.

Výška odvodov do zdravotnej poisťovne

Na začiatku podnikania platíte minimálnu výšku preddavkov na ZP. V roku 2017  je  minimálny mesačný preddavok v sume 61,81 €  (14% z minimálneho vymeriavacieho základu 441,50 € (14 x 441,50 : 100).  Ak ste osoba so zdravotným postihnutím, suma preddavku sa znižuje o polovicu a platíte 30,90 €.

Výška prvého zdravotného odvodu  závisí  od dátumu,  kedy ste začali podnikať. Ak ste začali podnikať prvého dňa v kalendárnom  mesiaci,  platíte mesačné  preddavky  ZP v plnej výške 61,81 €. Ak ste začali podnikať v priebehu mesiaca,  prvý odvod zaplatíte len v pomernej časti za počet dní podnikania.

Kedy platiť zdravotné odvody

Podnikateľ má povinnosť platiť preddavky na ZP na účet príslušnej ZP mesačne pozadu  do ôsmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  Napr.:  za máj  2017 do 8. júna 2017.  Platiť preddavky môžete bezhotovostným prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v príslušnej ZP.

Pri bezhotovostnom prevode sa za deň platby považuje deň, v ktorom sa uskutočnilo odpísanie platby z Vášho účtu. Pri platbe poštovou poukážkou je to deň, v ktorý sa platba poukážkou uskutočnila.

Začínajúcemu podnikateľovi bol vydaný Živnostenský list s platnosťou živnosti od 16.1.2017. Aké sú jeho povinnosti voči zdravotnej poisťovni?

Registrácia v ZP:  najneskôr do 23.1.2017 (do 8 dní od začiatku platnosti živnosti)

Prvý odvod mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za január :  v pomernej výške 31,90 € (61,81 : 31 x 16 dní podnikania) zaplatí najneskôr do 8.2.2017 (do 8 dňa nasledujúceho mesiaca).

Mesačné odvody  za február  platí už v plnej  výške 61,81 €.

Rovnako by postupoval živnostník aj v prípade,  ak by reálne začal podnikať až od februára 2017,  hoci platnosť živnosti má od 16.1.2017. Pre registráciu a platenie mesačných  zdravotných odvodov je  podstatný dátum začatia platnosti živnosti uvedený v Živnostenskom liste –  nie skutočnosť, kedy začal živnostník reálne podnikať.

Povinnosti voči sociálnej poisťovni

Novovzniknutý začínajúci podnikateľ sa nemusí registrovať v SP, pretože  nemá povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne.  Môže sa však rozhodnúť pre dobrovoľné platenie sociálneho poistenia.

Povinnosť platiť odvody sa posudzuje  až od 1. júla kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku kedy ste začali podnikať.   Ak začínate podnikať v roku 2017, do 30.6.2018 nemusíte platiť odvody do SP.  Vznik povinného sociálneho poistenia sa bude posudzovať  k 1.7.2018 z údajov z daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2017.  (Prípadne k 1.10.2018 ak si odložíte daňovú povinnosť a  budete podávať daňové priznania k dani z príjmov FO po 31.3.2018).

SP Vás bude   písomne informovať  o výške povinných odvodov do SP a zároveň Vašou povinnosťou bude registrovať sa v SP  k 1.7.2018  a najneskôr do 8.8.2018 povinné poistné uhradiť.

Pre predstavu o výške odvodov sociálneho poistenia:   od júla 2017 bude minimálna výška  sociálneho poistenia 146,35 € a maximálna 2 048,99 €.  Sumy sa každoročne mierne zvyšujú. 

Pri svojom rozhodnutí či platiť alebo neplatiť dobrovoľné odvody do SP zvážte aj tieto skutočnosti:

  • obdobie, kedy neplatíte do SP sa nezapočítava do počtu odrobených rokov  pri výpočte starobného dôchodku, neprispievate do dôchodkového systému – v budúcnosti dostanete nižší dôchodok
  • ak ostane práceneschopný –  nedostanete nemocenské dávky
  • ak zrušíte živnosť a ostali by ste nezamestnaný – nedostanete podporu v nezamestnanosti

Ak sa rozhodnete platiť odvody dobrovoľne:

  • zaregistrujete sa v SP  ako dobrovoľný platiteľ
  • v SP si dohodnete výšku odvodov
  • odvody poistného platíte mesačne

Ak Vám následne k 1.7.  vznikne povinnosť platiť sociálne odvody, je potrebné sa k 30.6. odhlásiť z dobrovoľného platenia poistného  a k 1.7. sa  prihlásiť  na riadne platenie poistného. Ak by ste sa  z dobrovoľné poistenia neodhlásili, máte stále povinnosť popri riadnych  odvodoch platiť aj dobrovoľné. SP vás vyzve na ich doplatenie.

Na záver upozorňujem: Splnením registračných povinností v zákonom stanovenej lehote a platením  odvodov načas sa vyhnete pokutám a úrokom z omeškaných platieb hneď v úvode podnikania.

Prajem Vám úspešné podnikanie.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty