Menu

Nové výkazy účtovnej závierky podnikateľov za rok 2014

Pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva vymyslelo Ministerstvo financií SR novinky aj v oblasti výkazov účtovnej závierky. Zmeny nadobudnú účinnosť od 31. 12. 2014, preto sa dotknú všetkých, ktorí zostavujú účtovnú závierku za kalendárny rok 2014 alebo hospodársky rok 02/2014 – 01/2015 a vyššie.

Aké sú najdôležitejšie zmeny?

Súvahu a výkaz ziskov a strát už nebudete podávať na dvoch tlačivách, ale len na jednom tlačive s jednou úvodnou stranou s názvom Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve. Pri ukladaní poznámok do registra účtovných závierok nebudete predkladať prvú stranu, tzv. krycí list tabuľkovej časti poznámok. Na každej strane poznámok pribudne vľavo hore označenie pre poznámky a vpravo hore bude uvádzané IČO a DIČ (ak je účtovnej jednotke pridelené).

Samozrejme zmeny nastali aj v samotnej štruktúre výkazov. Viditeľný je väčší počet riadkov súvahy. Kým súvaha podávaná za rok 2013 obsahovala 125 riadkov, súvaha, ktorá sa bude podávať za rok 2014l, obsahuje 145 riadkov. A aké ďalšie významné zmeny nastali?

 • došlo k zmene triedenia účtovných jednotiek v rámci konsolidovaného celku na prepojené účtovné jednotky, podielové účasti a ostatné,
 • finančný majetok je rozdelený na dlhodobý a krátkodobý,
 • súčasťou dlhodobého finančného majetku sú aj účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok,
 • vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa stali súčasťou krátkodobého finančného majetku,
 • vykazovanie dlhodobých a krátkodobých pohľadávok a záväzkov je podrobnejšie,
 • finančné účty sú tvorené len peniazmi a účtami v bankách,
 • zmenilo sa zloženie vlastného imania.

Čo sa týka výkazu ziskov a strát, niektoré riadky pribudli, niektoré boli odstránené, ale oproti minulému roku zostal počet riadkov zachovaný. Tu je prehľad tých najdôležitejších zmien:

 • pribudol prvý riadok pod názvom Čistý obrat z dôvodu členenia účtovných jednotiek od roku 2015 na mikro, malé, veľké,
 • pribudli súčtové riadky – Výnosy z hospodárskej činnosti spolu, Náklady na hospodársku činnosť spolu, Výnosy z finančnej činnosti spolu, Náklady na finančnú činnosť spolu,
 • bol odstránený riadok Obchodná marža, Výroba, Výrobná spotreba,
 • nevykazujú sa informácie o mimoriadnych nákladoch a mimoriadnych výnosoch.

Zmeny nastali aj v samotných Poznámkach a v Prehľade peňažných tokov. Ide však len o vynechanie niektorých ustanovení či zmenu pomenovania určitých skutočností.

Podrobnejšie informácie o zmenách v účtovnej závierke, ktoré prinieslo Opatrenie MF SR z 24. septembra 2014 č. MF/18009/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov a vzor tlačiva účtovnej závierky zverejnený vo Finančnom spravodajcovi 10/2014 nájdete tu: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9749

A čo nás ešte čaká?

Podľa novely Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorá nadobudne účinnosť 01.01.2015 sa do registra účtovných závierok ukladá, okrem iného, aj oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. Obsah tohto oznámenia a vzor ustanovuje Ministerstvo financií SR v Opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/22497/2014-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky. V súčasnosti je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

V súlade s týmto opatrením predkladá účtovná jednotka oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky, ak „zostavená neschválená účtovná závierka uložená v registri účtovných závierok je totožná so schválenou účtovnou závierkou príslušným orgánom právnickej osoby“.

Čo to v praxi znamená?

 • ak úvodná strana účtovnej závierky podnikateľov v podvojnom účtovníctve obsahuje aj dátum zostavenia, aj dátum schválenia (sú teda totožné) a takáto účtovná závierka je uložená v registri účtovných závierok, tak účtovná jednotka už oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky nepredkladá,
 • ak úvodná strana účtovnej závierky podnikateľov v podvojnom účtovníctve obsahuje iba dátum zostavenia a takáto účtovná závierka je uložená v registri účtovných závierok, tak účtovná jednotka je povinná predložiť oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Predpokladá sa, že toto opatrenie nadobudne účinnosť 1. januára 2015, a teda sa použije na účtovné závierky, ktoré sú schválené po tomto dátume. Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky nájdete tu na webe Finančnej správy.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty