Menu

Odložili ste si daňové priznanie? Na jeho podanie zostáva 5 dní 

Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov o tri mesiace, musia svoju povinnosť splniť najneskôr 1. júla 2024 (termín 30. jún pripadá na nedeľu, lehota sa teda posúva na najbližší pracovný deň). Daňové priznanie nestačí len podať, ale daň z príjmov treba v uvedenom termíne aj zaplatiť.

Odklad platenia dane

Nemáte financie na zaplatenie dane? V takejto situácii môžete požiadať o odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Žiadosť je potrebné podať príslušnému správcovi dane písomne alebo elektronicky, a to v prípade, ak vám táto povinnosť vyplýva zo zákona.

Správca dane môže žiadosti vyhovieť, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

  1.  zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných,
  2. u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma,
  3. zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR,
  4. iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.

V žiadosti preto nezabudnite uviesť aj niektorú z uvedených podmienok, pre ktorú chcete platenie dane odložiť.

Vydanie rozhodnutia o povolení odkladu alebo úhrade dane v splátkach podlieha správnemu poplatku.

Za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatíte aj úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky.

Vrátenie preplatku na dani a poukázanie daňového bonusu

Ak vám pri odloženom daňovom priznaní vyšiel preplatok na dani z príjmov alebo suma na poukázanie daňového bonusu na dieťa, alebo daňového bonusu na zaplatené úroky z úveru na bývanie, správca dane vám preplatok vráti:

  • najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie (začína plynúť dňom 1. júla 2024),
  • najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku t. j. 10. augusta 2024.

Aplikácia KROS Daňové priznania

Potrebujete vytvoriť daňové priznanie? V našej appke to zvládnete odkiaľkoľvek a nebudete na to sami. Praktický sprievodca vás upozorní na všetky dôležité údaje potrebné pre správne vyplnenie tlačiva.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty