Menu

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023

Väčšinu z nás čaká v tomto období povinnosť priznať svoje príjmy a podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby. Patríte medzi nich aj vy? Ak áno, prečítajte si bližšie informácie, do kedy môžete podať daňové priznanie, aké sú aktuálne čísla a novinky v daňovom priznaní za rok 2023.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 ste povinní podať, ak vaše celkové zdaniteľné príjmy v roku 2023 presiahli sumu 2 461,41 eur alebo vykazujete daňovú stratu. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. A tiež príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o rezidenta SR.

Termín na podanie daňového priznania

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 je do utorka 2. apríla 2024. V rovnakom termíne ste tiež povinní daň z príjmov uhradiť.

Ak potrebujete na spracovanie daňového priznania viac času, môžete si lehotu na jeho podanie predĺžiť. Odložiť ho môžete o 3 mesiace alebo o 6 mesiacov, v prípade zahraničných príjmov. Odklad však musíte do 2. apríla 2024 elektronicky oznámiť prostredníctvom Oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Vyberte si správny typ tlačiva

Pri DPFO rozlišujeme 2 typy tlačív:

 • typ A – podávate, ak ste dosiahli príjmy len zo závislej činnosti, napríklad zo zamestnania alebo z dohody,
 • typ B – podávate v prípade, že ste dosiahli aj iné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti, napríklad zo živnosti, z prenájmu či predaja nehnuteľnosti alebo z použitia diela a umeleckého výkonu.

Aká je sadzba dane za rok 2023?

Sadzba zo základu dane z príjmov zníženého o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu:

 •  15 %, ak ste dosiahli zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 nižšie alebo rovné sume 49 790 eur,
 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 41 445,46 eura,
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 41 445,46 eura.

Nezdaniteľné časti základu dane

Aj za rok 2023 si po splnení podmienok môžete znížiť základ dane z príjmov o nezdaniteľné časti základu dane (ďalej NČZD). Uplatniť ich môžete len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti, z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, to znamená z tzv. aktívnych príjmov.

 • NČZD na daňovníka predstavuje pre rok 2023 sumu 4 922,82 eura. Ak je váš základ dane rovný alebo je nižší ako 21 754,18 eura (čo predstavuje 92,8-násobok sumy životného minima), môžete si ju uplatniť v plnej výške. Ak máte základ dane vyšší, musíte nezdaniteľnú sumu krátiť.
 • NČZD na manžela (manželku) predstavuje pre rok 2023 sumu 4 500,86 eura. Výška sumy závisí od základu dane daňovníka a od vlastných príjmov manželky (manžela). Ak váš základ dane v zdaňovacom období 2023 presiahne sumu 41 445,46 eura, alebo má manželka vlastné príjmy, nezdaniteľnú časť musíte krátiť.
 • Základ dane si môžete znížiť aj o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), maximálne však vo výške 180 eur.

Čo je nové v daňovom priznaní?

Daňový bonus na dieťa v daňovom priznaní za rok 2023
Daňový bonus na dieťa prešiel opäť výraznou úpravou, a to nielen zmenou výšky a veku dieťaťa, ale aj zmenou v spôsobe jeho výpočtu a vykazovania v daňovom priznaní.

Suma daňového bonusu pre rok 2023 je:

 • 50 €/mesiac, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku,
 • 140 €/mesiac na vyživované dieťa do 18 rokov veku, vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov veku.

Nárok na daňový bonus je možné uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu.

Ak vám bola na vyživované dieťa poskytnutá dotácia na stravu, tak v mesiacoch január – apríl 2023 nemáte nárok na uplatnenie si daňového bonusu na dieťa. Od mája 2023 sa podmienky menia a môžete si uplatniť súčasne daňový bonus a poberať aj dotáciu na stravu.

V prípade, že nedosahujete dostatočnú výšku základu dane (čiastkového základu dane) pre uplatnenie plnej sumy daňového bonusu na dieťa, máte možnosť navýšiť si základ dane o úhrn základov dane (podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2) druhej oprávnenej osoby, ktorá vyživuje dieťa.

Daňový bonus na zaplatené úroky v daňovom priznaní za rok 2023

Základné podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky sa za rok 2023 nemenili. Nárok na daňový bonus je učený vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v danom roku, maximálne však do výšky 400 €/rok po splnení podmienok.

Zmenu predstavuje zavedenie nového daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023. Nárok na nový daňový bonus za rok 2023 máte v tom prípade, ak sa vám za rok 2023 zvýšila úroková sadzba na úvere na bývanie a po splnení podmienok. Údaje pre výpočet nároku na nový daňový bonus získate na základe potvrdenia z banky.

Súbežné uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky a daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky nie je možný, môžete si uplatniť len jeden z uvedených bonusov.

  Zaplatenie dane z príjmov

  Daň z príjmov môžete zaplatiť bezhotovostným prevodom na číslo účtu, ktoré sa skladá:

  • z predčíslia 500208,
  • zo základného čísla účtu označujúceho váš osobný účet daňovníka,
  • z identifikačného kódu Štátnej pokladnice, ktorý je 8180,
  • za zdaňovacie obdobie 2023 uveďte variabilný symbol 1700992023.

  Jednoduché vytvorenie a podanie daňového priznania

  V programe ALFA plus, TAXA alebo v novej online aplikácii KROS Daňové priznania vyplníte aj odošlete daňové priznanie za pár minút. S vyplnením vám pomôže praktický sprievodca a automatické výpočty. Spoľahnúť sa môžete na aktuálnu legislatívu. Splňte si svoju daňovú povinnosť pohodlne a bez chýb.

  Chcete v daňovom priznaní uplatniť paušálne výdavky? Prečítajte si blog Paušále výdavky živnostníka za rok 2023.

  Zdieľať
  Súvisiace témy k článku
  KROS
  O nás
  Blog
  Kontakty