Menu

Od roku 2015 sa úprava nákladov v pomere 80/20 dotkne aj odpočítavanej DPH

V roku 2009 ako jeden z prvkov tzv. protikrízového balíčka zaviedla vtedajšia vláda pre podnikateľov akúsi úľavu: na účely preukazovania výdavkov na pohonné hmoty nemusia viesť prácnu knihu jázd, ale je možné uplatniť paušál vo výške 80 % z nákupu bez takejto evidencie. Podnikateľ mal teda možnosť voľby – buď bude mať v nákladoch 100 %, musí však preukázať rovnako stopercentné použitie pohonných hmôt na podnikanie, a to predsa len pomerne prácne, alebo si uplatní iba 80 % z nakúpenej sumy. 20 % zo sumy nákupu tak oželie, jeho odmenou je však takmer žiadne papierovanie.

Pohonné hmoty: upravujú sa výdavky aj odpočítanie DPH

Uvedená pozitívna zmena sa však týkala iba daňových výdavkov – t. j. dane z príjmov, resp. účtovníctva. Zákon o DPH, ako samostatná sústava vypracovaná pravdepodobne samostatným tímom, túto zmenu nenasledoval a po dlhú dobu sa k nej nevyjadroval. Platitelia DPH si totiž, podobným spôsobom ako daňové výdavky, môžu v daňovom priznaní k DPH odpočítať DPH len zo vstupov, ktoré použijú na svoje “dépéháčkou” zdaňované podnikanie, resp. v len v rozsahu, v ktorom ich použijú na svoje podnikanie. V priebehu roku 2009 sa vtedajšie Daňové riaditeľstvo vyjadrovalo k téme iba v pomerne vágnych odpovediach na otázky daňovníkov. Konkrétne pravidlo pribudlo do zákona o DPH až o čosi neskôr. V súčasnosti hovorí zhruba to, že ak si v daňových výdavkoch uplatňujete iba 80 % z nakúpených pohonných hmôt, v rámci odpočítavania DPH si môžete odpočítať z príslušnej DPH rovnakých 80 %.

Možnosť “80 %” od roku 2015 aj na majetok ako taký

Voľba 80 vs. 100 prichádza znova. Od roku 2015 sa rozširuje aj na iné druhy daňových výdavkov, t. j. na “obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie” väčšiny hmotného majetku. Teda napr. automobilov ako takých, počítačov, telefónov, tabletov či nábytku. Definitívna verzia, po korekcii zo strany samotného ministra financií, znie:

  • podnikateľ prizná, že daný majetok použije aj na súkromné účely – v tom prípade si v daňových výdavkoch uplatní iba 80 % z príslušných súm (nákup, zhodnotenie, opravy či prevádzka). Odmenou mu je žiadne dokladovanie a akýsi, medzi riadkami skrytý prísľub daniarov, že vec hlbšie skúmať nebudú;
  • alebo si chce príslušné výdavky uplatniť v sume 81 % a viac (ideálne 100 %), čaká ho však preukazovanie a musí byť pripravený na prípadné otázky či riziko dodanenia.

A čo odpočítanie DPH?

Zmena sa opäť týka dane z príjmov. Zákon o DPH sa k zmene nevyjadril, no tentoraz ani nemusí. Už teraz sa v ňom (§ 49 ods. 5) skrýva niekoľko pravidiel:

  • ak platiteľ DPH použije odpisovaný hmotný majetok na účely podnikania a na nepodnikateľské účely zároveň, môže sa rozhodnúť, že časť DPH zodpovedajúcu rozsahu používania tohto majetku na nepodnikateľské účely neodpočíta, alebo odpočíta vstupnú DPH v plnej výške, no použitie tohto majetku na všetky (t. j. aj súkromné) účely zdaní;
  • ak platiteľ DPH použije budovy, byty, nebytové priestory, stavebné pozemky a ich nadstavby, prístavby a stavebné úpravy na podnikateľské aj nepodnikateľské účely – v prípade jeho použitia na oba účely platiteľ DPH odpočíta DPH len v rozsahu použitia tohto majetku na podnikanie, nemá teda možnosť voľby;
  • ak platiteľ DPH použije služby a neodpisovaný majetok na účely podnikania a na nepodnikateľské účely zároveň, odpočíta DPH len čiastočne, a to v pomere, ktorý zodpovedá používaniu služieb a majetku na podnikateľské účely k celkovému rozsahu používania. Ani v tomto prípade nemá teda možnosť voľby.

Inými slovami: ak si podnikateľ – platiteľ DPH bude pre jednoduchosť a pokojný spánok krátiť výdavky súvisiace s majetkom na sumu 80 %, kráti rovnakým pomerom aj odpočítavanú DPH. Zákon o DPH už teda túto situáciu, v princípe, rieši. Vzhľadom na skutočnosť, že v uvedenom § 49 ods. 5 je samostatne “vypichnuté” aj odpočítanie DPH z pohonných hmôt v nadväznosti na možnú voľbu podnikateľa v zákone o dani z príjmov, no v záujme akejsi jednotnosti či nadväznosti by však bolo určite vhodnejšie, ak by zákon o DPH riešil konkrétnejšie aj odpočítanie DPH pri voľbe 80 % z výdavkov týkajúcich sa majetku.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty