Menu

OMEGA 15.71.00

Ostatné novinky verzie 15.71.00

 • V programe bol aktualizovaný výkaz Hlásenie pre Intrastat pre rok 2012. Zmena bola v čísle registrácie v záhlaví výkazu. Zároveň bola upravená kontrola na povinnosť vyplnenia údaju Fax v hláseniach Intrastat. Vyplnenie údaju pre Fax je považovaný za povinný údaj a preto pri jeho nevyplnení vás program nato upozorní. Aj napriek nevyplneniu údaja budete môcť vygenerovať hlásenie pre Intrastat. Týmto sme uľahčili generovanie hlásenia pre Intrastat používateľom, ktorí nepoužívajú fax.
 • V programe bolo zapracované priebežné zobrazovanie cien položiek, ktoré majú zobrazovacie zariadenie (displej) pre pokladnice E-Fox a FM 4000. Jednotlivé evidované položky, ktoré sa budú priebežne zobrazovať na displeji pokladnice môžete jednoducho odkontrolovať nielen vy, ale aj váš zákazník.
 • Do programu bola zapracovaná správna tlač Započítania pohľadávok jednostranným právnym úkonom pri započítaní OF s DF. Zároveň bol v tlačovej zostave “Započítanie pohľadávok jednostranným úkonom” zapracovaný aktuálny paragraf zákona. Texty oddielu IV. v tlačových zostavách “Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok” a “Započítania pohľadávok jednostranným právnym úkonom” si môžete upraviť pri pridávaní nového zápočtu v Evidencia/Dohody o zápočte pohľadávok/Pridaj/ záložka Texty.
 • V programe boli upravené exporty pre zahraničné prevodné príkazy pre banky Volksbank (Internetbanking, TXT formát II. generácia), VÚB (Comma delimited, Internetbanking domáce platby), Prima banka (zahraničný), Citibank (IMP formát). Zároveň bola dopracovaná tlačová zostava pre zahraničné prevodné príkazy, ktorá slúži ako podklad pre vyplnenie prevodného príkazu. Zo zoznamu bánk, z číselníka bánk a možnosti exportu bola odstránená banka Credit Agricole z dôvodu jej existencie do 31.12.2012.
 • Úprava formulára pre pridanie položky do príjemky/výdajky úzko súvisí s úpravou formulára pre pridanie dokladu. Pridanie položky do dokladu je najdôležitejší krok pri vystavovaní príjemky alebo výdajky. Týmto sme docieli to, aby pridanie položky do príjemky bolo jednoduché a pre vašu prácu efektívnejšie. Celý formulár má moderný dizajn, je prehľadný a ľahký na obsluhu. Bez akéhokoľvek školenia jednoducho pridáte položku. V hornej časti sa nachádzajú základné informácie o skladovej karte ako je názov, číslo karty, EAN, PLU. Pri pridaní množstva budete automaticky informovaný o tom, aký zostatok materiálu máte momentálne na konkrétnej skladovej karte. Informácia o zostatku na sklade je farebne zvýraznená. Zadávanie cien a ich funkčnosť, či už cenníkovej ceny, predajnej ceny a pod. zostalo v pôvodnom stave. V pravej časti formulára, v infopaneli nájdete presunuté a usporiadané informácie, ktoré boli pred úpravou sústredené v hlavnom formulári. Infopanel zobrazíte stlačením šípky v pravej časti formulára. Získate tak podrobnejší prehľad o cenách a DPH. Informačný panel obsahuje dôležitú záložku Zaúčtovanie. V nej si môžete nastaviť spôsob zaúčtovania, účty a SZČP. Pre výdajky v záložke Ostatné môžete nastaviť zaokrúhlenie predajnej ceny, prípadne záručnú dobu, ktorá sa zobrazuje pre všetky typy pohybov. Podobne ako aj vo formulári Pridaj príjemku/výdajku môžete pomocou pravého tlačidla myši prispôsobiť zobrazenie údajov v tomto paneli. Pomocou tlačidla Možnosti na základnom formulári a výberu položky Poradie prechádzania položkami môžete nastaviť poradie prechádzania jednotlivými poliami.
 • Pripravili sme pre vás kompletnú zmenu v Pohyboch na sklade vo formulári Pridaj príjemku/Pridaj výdajku. Úprava sa dotkla preusporiadania záložiek, volieb, polí atď. Naším cieľom je hlavne to, aby bol formulár na prvý pohľad prehľadný a jednoduchý pre pridávanie skladového pohybu. V hornej časti formulára boli zrušené záložky a premiestnené sú do dolnej časti, zároveň boli aj logicky usporiadané. V hornej časti teraz môžete vidieť základné údaje pre pridanie pohybu na sklad, informáciu o dodávateľovi/odberateľovi, faktúre, dodacom liste a údaj o tom, kto príjemku alebo výdajku vyhotovil. Pre údaje o vedľajších nákladoch bola vytvorená nová záložka Vedľajšie náklady. Nájdete v nej údaje, ktoré sa týkajú len vedľajších nákladov, ich výpočet, zmenu, spôsob zaúčtovania, zaokrúhlenie. Ak by vás zaujímal spôsob rozpočítania vedľajších nákladov, pripravili sme pre vás samostatnú kapitolu v Helpe, do ktorej sa dostanete, ak stlačíte tlačidlo so otáznikom. Samostatná záložka je aj pre Adresu dodávateľa/odberateľa, Poznámky, Registratúru, Nastavenie, Intrastat. Dôležitou záložkou je záložka Nastavenie, v ktorej si môžete zvoliť, či chcete zahrnúť doklad do automatického zaúčtovania skladu alebo do objednávkového systému. Môžete si tu nastaviť aj spôsob výpočtu DPH podľa §22 ods. 1. Veľkým prínosom je pre vás aj informačný panel, ktorý si môžete rozbaliť cez šípku, ktorá sa nachádza v pravej časti formulára. Nájdete tam súhrn informácii v podobe podrobnej celkovej sumy, súčtu merných jednotiek, vedľajších nákladov. Pomocou pravého tlačidla myši môžete prispôsobiť zobrazenie údajov v tomto paneli.
 • V časti Sklad-Pohyby na sklade bolo dopracované farebné rozlišovanie príjemok a výdajok. Rovnaká funkcia bola doplnená aj pre pohyby priamo na skladovej karte.
 • Do programu boli dopracované vzorové pravidlá zaúčtovania pre importované bankové výpisy. Tieto vám poslúžia nielen ako automatické zaúčtovanie bankových poplatkov, zrážkovej dane, kreditných úrokov a iných, ale aj ako návod pre vypracovanie ďalších pravidiel. Môžete nastaviť odvody do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, výplatu miezd zamestnancov a mnoho ďalších.
 • Evidencia účtovných dokladov je najdôležitejšou časťou celého programu OMEGA. Práve tu sa účtujú všetky účtovné prípady, prípadne sa sem prenášajú automaticky vytvárané účtovné doklady z iných modulov. V programe OMEGA môžete evidenciu účtovných dokladov používať dvoma spôsobmi: ako komplexnú evidenciu účtovných dokladov alebo prostredníctvom čiastočných evidencií pohľadávok, záväzkov, pokladníc, banky a interných dokladov. Práve preto, že je táto časť v programe OMEGA najpoužívanejšia, pristúpili sme ku komplexnej úprave. Naším cieľom je hlavne to, aby ste jednoducho a intuitívne zaúčtovali všetky účtovné prípady. Hlavnou úlohou bolo zvýrazniť možnosť spúšťania automatického účtovania. Automatické účtovanie vás prevedie celým účtovným formulárom, pričom bez akýchkoľvek problémov zaúčtujete to, čo potrebujete. Vo formulári sa hneď zobrazí automatické účtovanie a prejaví sa tak, že celý formulár bude zašedený. Privíta vás Pomocník účtovaním, či už v Okruhu (typ dokladu) alebo priamo pri výbere Automatického účtovania. Po výbere automatického účtovania program zapne automatiku. Automatické účtovanie sa po každom stlačení klávesu ENTER zastaví na textových poliach, ktoré je potrebné vyplniť. Po skončení automatickej predkontácie kurzor zastaví na tlačidle Ok. Doklad prekontrolujte, prípadne opravte alebo doplňte chýbajúce údaje. Stlačením Ok predkontovaný doklad uložte do evidencie účtovných dokladov. V prípade, ak sa počas automatického účtovania alebo predkontácie rozhodnete vrátiť o krok späť alebo ho úplne prerušiť, vašim pomocníkom je práve Ovládanie účtovania, ktoré sa nachádza v pravej hornej časti formulára. Ak by ste chceli automatické účtovanie vypnúť, môžete tak urobiť cez tlačidlo Možnosti-Nastavenie formulára-Nastavenie zobrazovania údajov a v tejto časti vypnite zobrazovanie pomocníka účtovaním dokladu. Ďalšou zásadnou zmenou je aj to, že celý formulár pre pridanie účtovného dokladu je rozdelený do dvoch častí: horná časť – evidenčná, dolná časť – účtovná. V evidenčnej časti zadávate interné a externé číslo, partnera, text, dátumy, menu, sumu. V účtovnej časti už priamo prechádzate na predkontáciu účtovného dokladu. Dôležitou časťou je zadať správne účty na stranu MD a DAL. Po zaúčtovaní dokladu zostane formulár bez zašedenia.
 • Do programu bola dopracovaná kontrola na mínusový zostatok v pokladnici. Ak konečný zostatok v pokladnici bude záporný, program na tento stav upozorní. Oznámenie o upozornení sa zobrazí po pridaní, oprave alebo vymazaní dokladu.
 • Pri oprave alebo kopírovaní dokladu vo fakturácii môže nastať situácia, že pridávate partnera, ktorý nie je zadaný v číselníku. Program vás nato upozorní a ak sa rozhodnete pridať partnera do číselníka, potvrďte voľbu “Áno”. Program do číselníka prenesie všetky údaje o partnerovi z časti Odberateľ, prípadne Dodávateľ pri prijatých dokladoch. Doteraz sa prenášal len názov partnera.
 • Pre import bankových výpisov a export pre HB sme dopracovali formát súboru MultiCash pre Slovenskú sporiteľňu, Všeobecnú úverovú banku, Tatrabanku, Unicredit Bank, Volksbank, ČSOB. Do programu budete môcť importovať výpisy len s tými účtami, ktoré máte zadefinované v číselníku bankových účtov. V programe bola pridaná možnosť importovať výpis, ktorý obsahuje položky viacerých účtov s tým, že každý riadok výpisu bude priradený správnemu účtu s jeho evidenciou, číselným radom a číslom dokladu.
 • Boli zapracované nové vlastné tlačové zostavy Kniha analytickej evidencie, Kniha analytickej evidencie podľa SZČP a Kniha analytickej evidencie v cudzej mene. Využijete ich pri tlači prehľadov z Knihy analytickej evidencie.
 • Kvôli jednoznačnosti bola v došlých objednávkach upravená informácia o rezervovanom množstve vybratej skladovej karty na formulári Pridaj položku do došlej objednávky. Od tejto verzie sa bude zobrazovať iba informácia o rezervovanom množstve danej karty na sklade.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty