Menu

OMEGA 17.30.00

Top novinky verzie 17.30.00

>

Daňové priznanie PO za rok 2013 (od verzie 17.20)

Zapracovali sme daňové priznanie k dani z prímov právnických osôb platné pre rok 2013.
>

Kontrolný výkaz DPH (od verzie 17.10)

Do programu sme zapracovali export do XML pre elektronické podanie.

Ostatné novinky verzie 17.30.00

 • Aktualizovali sme podklady k ročnému výkazu produkčných odvetví Roč 1-01 podľa nového tlačiva zverejneného na stránke ŠÚ SR. Časť riadkov z modulu 586 sme odstránili a ostatné riadky sme prečíslovali. Doplnili sme dva nové moduly 572 – Vybrané aktíva a 573 – Vybrané pasíva. Zmenili sme aj s tým súvisiace smerovanie účtov v účtovom rozvrhu.
 • Aktualizovali sme číselník daňových úradov. V Trnavskom kraji sa od 2.1.2014 zrušilo kontaktné miesto 9220000 – DÚ Trnava – Šaštín Stráže, ktoré v súčasnosti spadá pod pobočku DÚ Trnava – Senica a 9216000 – DÚ Trnava – kontaktné miesto Veľký Meder, ktoré v súčasnosti spadá pod kontaktné miesto DÚ Trnava – Dunajská Streda.
 • Do tlačových zostáv inventarizácie cenín, pokladnice, majetku a záväzkov a inventúry pre dlhodobý a krátkodobý majetok sme dopracovali nové pole Zodpovedná osoba. Zodpovednú osobu si môžete zvoliť v rozbaľovacom zozname vo formulári pred tlačou.
 • Dopracovali sme nové oddiely KV DPH pre storno faktúry C1 a C2. Storno faktúry je potrebné uvádzať v KV DPH C1 alebo C2, pričom sa nepoužívajú typy súm pre dobropisy/ťarchopisy.
 • Aktualizovali sme Potvrdenie o podaní DPPO za rok 2013.
 • V menu Evidencia – Dohody o zápočte pohľadávok sme na záložkách Firemné údaje a Partner odstránili pole Bankový účet a namiesto neho sme doplnili IBAN. Zmenili sme aj zobrazenie bankového spojenia v tlačových zostavách Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok, Započítanie pohľadávok jednostranným právnym úkonom a Faktúra tri bankové účty. V týchto tlačových zostavách sa namiesto klasického čísla účtu bude zobrazovať číslo v tvare IBAN.
 • Dopracovali sme možnosť preniesť externé číslo dokladu došlej faktúry z fakturácie do evidencie účtovných dokladov očistené o alfanumerické znaky (písmená, pomĺčky a pod.). Numerické znaky sa prenesú len vtedy, ak v evidencii účtovných dokladov v Možnostiach – Nastavenie formulára vyberiete okruh DF, konkrétny číselný rad a označíte voľby Kopírovať číslo dokladu KV DPH do externého čísla a Pri kopírovaní do externého čísla prebrať len numerické znaky.
 • Do tlačovej zostavy Kontrolný výkaz DPH – informatívny sme v oddieloch B1, B2, B3 a C2 doplnili stĺpec Číslo dokladu (Interné číslo) a možnosť triedenia údajov v zostave podľa Interného čísla.
 • Pre Privatbanku sme dopracovali Export pre HB a Import bankových výpisov vo formáte SEPA XML (camt 053.001.02). Do tlačových zostáv sme zároveň dopracovali aktuálne tlačivo.
 • Zapracovali sme nové automatické účtovanie v okruhu DF – 27 Tuzemské samozdanenie § 69. Automatické účtovanie odporúčame použiť na účtovanie došlej faktúry pri nadobudnutí kovového odpadu alebo šrotu v rámci tuzemska, pri dodaní nehnuteľnosti alebo jej časti v rámci konkurzu, pri dodaní dobrovoľne zdanených nehnuteľností v tuzemsku, prevode emisných kvót skleníkových plynov podľa osobitného predpisu, dodanie tovarov podľa § 69 ods. 12, písm. f) až i), ak základ dane za každé dodanie je 5000 Eur a viac.
 • Pri uzávierke DPH sme dopracovali kontrolu na IČ DPH. Pred uzávierkou DPH program vykoná kontrolu IČ DPH tuzemských partnerov z uzatváraných dokladov. Ak sa IČ DPH nebude nachádzať v Zozname daňových subjektov registrovaných pre DPH na portáli Finančnej správy SR alebo sa obchodný partner bude nachádzať na Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, program takýchto partnerov zobrazí.
 • Do tlačových zostáv všetkých Predkontačných lístkov obyčajných a Uni, Interného dokladu a Likvidačného listu sme doplnili údaj Číslo KV DPH. Do tlačových zostáv Predkontačný lístok, Predkontačný lístok jednoduchý, Predkontačný lístok zahraničie, Predkontačný lístok s partnerom, Predkontačný lístok uni, Likvidačný list a Interný doklad sme k jednotlivým položkám doplnili stĺpec Odd.. Tento stĺpec bude obsahovať informáciu o smerovaní položky do oddielu KV DPH.
 • V exportoch dokladoch pre EDI pre odoslané faktúry sme dopracovali IBAN a SWIFT.
 • Vo vzoroch 72 zDF – EÚ tovar § 11 – 20% DPH, 72/1 zDF – EÚ tovar § 11 – 10% DPH a 75 zDF – EÚ tovar – iba odpočet DPH sme zrušili zastavenie automatického účtovania na poli Dátum DUÚP. Pridali sme zastavenie na novom poli Dátum dodania tovaru (DDT). Tento dátum je dôležitý pre správne vyplnenie Kontrolného výkazu DPH.
 • V evidencii účtovných dokladov sme do záložky Evidencia DPH dopracovali pole Dátum dodania tovaru (DDT). Tento dátum zadáte v prípade, ak účtujete o dodaní tovaru z EÚ. Ak sa na faktúre takýto dátum nenachádza, je potrebné zadať dátum vyhotovenia faktúry.
 • V okruhu PD sme dopracovali automatické účtovanie PV80 – Paušálne výdavky (PHL 80%). Využijete ho na účtovanie PHL pri uplatňovaní paušálnych výdavkov vo výške 80 %. Program automaticky rozpočíta 80 % výdavkov na výdavky s nárokom na odpočet DPH a 20 % výdavkov bez nároku na odpočet DPH. Takto rozpočítané výdavky sa vykážu v Daňovom priznaní DPH a Kontrolnom výkaze DPH.
 • Do programu sme zapracovali nové tlačivo príkazu na úhradu pre Prima banku.
 • Zapracovali sme nové typy súm (KV, KV20, XKV, KV10) na účtovanie základu dane a dane bez nároku na odpočet DPH. Tieto typy súm odporúčame použiť na účtovanie časti PHL pri účtovaní paušálnych výdavkov a účtovanie reprezentačných nákladov. Nové typy súm nevstupujú do daňového priznania DPH, ale vstupujú do kontrolného výkazu DPH.
 • Prepracovali sme kontrolu pri ukladaní položiek prevodného príkazu na úhradu. Číslo účtu partnera už nemusíte zadávať, ak bude zadané číslo účtu v tvare IBAN a naopak.
 • Opravili sme tlačovú zostavu účtovnej závierky pre NUJ. V tejto tlačovej zostave boli pre výkaz ziskov a strát nesprávne názvy stĺpcov.
 • Opravili sme export/import z textového súboru. Pri exporte/importe číselníka partnerov program neprenášal informáciu o tom, či má daný partner príznak “Občan”.
 • Pri tlači zostáv Súvaha pre priebežnú účtovnú závierku a Výkaz ziskov a strát pre priebežnú účtovnú závierku podnikateľov sme opätovne doplnili časti Účtovná uzávierka – Zostavená a Údaje minulého obdobia.
 • Pri hromadnom generovaní faktúr program nesprávne vypĺňal variabilný symbol na novovygenerovaných faktúrach. Nedostatok sme odstránili.
 • Pri označení voľby Prerušiť v aktuálnom roku v daňových odpisoch sa daňové odpisy neprerušili. Účtovné odpisy úo=do s posunom pri nastavenom ročnom účtovnom odpise program nepočítal správne. Oba nedostatky sme odstránili.
 • V pohybov na sklade sme opravili nesprávne zobrazovanie celkovej ceny dokladu s DPH.
 • Opravená chyba pri zobrazení pohybov na skladovej karte. Chyba vznikala v prípade, že bola zapnutá voľba zobrazovania pohybov z minulých rokov.
 • V programe bola opravená kontrola na rozdiel medzi súvahou a VZaS. Táto kontrola nesprávne kontrolovala stavy, ak bolo vybraté kontrolovať všetky obdobia.
 • Pri exporte zahraničných bankových výpisov do HB v mene EUR pre Všeobecnú úverú banku, a.s. sa v programe vyskytla chyba, ktorú sme odstránili.
 • V poznámkach k účtovnej závierke sme v bode H. b) opravili výpočet hodnôt v riadku Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát.
 • Opravená chyba, keď program pri uzávierke DPH nesprávne vypisoval hlásenie o JCD, že nie je v neuplatnenej DPH. Program kontroloval aj doklady, ktoré patrili do aktuálneho hospodárskeho roka. Kontrola bola upravená tak, aby kontrolovala len doklady, prenesené z minulého hospodárskeho roka.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty