Menu

Zmena Všeobecných obchodných podmienok platná od 1. septembra 2015

Aby sme zosúladili Všeobecné obchodné podmienky (VOP) s platnou legislatívou, dochádza k ich zmene s platnosťou od 1. septembra 2015.

Čo všetko sa zmení?

Meníme bod číslo 17 o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje zostávajú stále v bezpečí, avšak v prípade podozrenia z trestného činu sme zo zákona povinní sprístupniť ich oprávneným osobám (napríklad polícii). Nové znenie tohto bodu spolu s vyznačenou zmenou (doplnením) si môžete pozrieť nižšie. Ostatné body zostávajú bezo zmeny.

Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ bude spracovávať osobné údaje pre účely internej evidencie používateľov „iKROS“ a pre potreby realizácie ponuky ďalších služieb poskytovateľa. Vyjadrením súhlasí s týmito VOP udeľuje používateľ poskytovateľovi výslovný súhlas so správou, získavaním a spracovávaním jeho osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely a v rozsahu potrebnom na využívanie služieb „iKROS“. Používateľ potvrdzuje, že bol poskytovateľom oboznámený s jeho právami vyplývajúcimi zo Zákona zákona č. 122/2013 Z. z. najmä, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov používateľa. Poskytnutie nepravdivých osobných údajov je sankciované zo Zákona. Uvedené osobné údaje poskytuje používateľ dobrovoľne, v prípade neposkytnutia všetkých povinných vyššie uvedených osobných údajov, Vám prevádzkovateľ nezaručuje poskytnutie služby. Osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 Zákona umožňuje sprístupniť osobné údaje používateľa na nahliadnutie prípadne na spracúvanie tretím stranám (Príjemcom) alebo iným oprávneným subjektom. Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín mimo EÚ a EHP. Osobné údaje používateľa bude prevádzkovateľ spracúvať od zaregistrovania v online aplikácii „iKROS“ po dobu trvania členstva. Používateľ môže požiadať prevádzkovateľa o preukázanie totožnosti oprávnenej osoby u prevádzkovateľa, ktorá získava jeho osobné údaje, a využiť svoje práva pri spracúvaní osobných údajov, podľa § 28 Zákona.

Celé znenie nových VOP si môžete stiahnuť z adresy: http://ikros.sk/VOP/Zmena/VOP_iKROS_2015_09_01.pdf

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty