Menu

Právne informácie

Podmienky používania internetových stránok

  • Prevádzkovateľom internetových stránok www.kros.sk je KROS a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01  Žilina, IČO: 31635903, zapísané v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel: Sa, vložka: č. 10564/L (ďalej len “Prevádzkovateľ”).
  • Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.
  • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním stránok www.kros.sk a ani za obsah a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.kros.sk.
  • Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránok www.kros.sk. Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí stránok má výhradne Prevádzkovateľ.
  • Je zakázané prenášať na internetové stránky www.kros.sk alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy.
  • Preberanie a šírenie údajov z internetových stránok www.kros.sk je dovolené s podmienkou uvedenia ich zdroja. Týmto však nie sú dotknuté podmienky na používanie ponúkaných programov Prevádzkovateľa, tie sa riadia samostatnými licenčnými podmienkami.
  • Poskytovateľ poskytuje návštevníkom stránok možnosť vytvárať si odkazy na stránky www.kros.sk a umiestňovať ich do dokumentov a na iné internetové stránky.
  • Pripomienky k obsahu a vzhľadu stránok je možné zasielať Prevádzkovateľovi na adresu marketing@kros.sk.

Súhlas so zasielaním elektronických faktúr

Stiahnuť

Všeobecné obchodné podmienky

Stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky programu ONIX

Právne informácie stránok www.kros.sk sú platné a účinné od 14. 3. 2006.

Podmienky marketingových akcií

Zobraziť

KROS
O nás
Blog
Kontakty