Menu

Právne informácie

Podmienky používania internetových stránok

  • Prevádzkovateľom internetových stránok www.kros.sk je KROS a.s., so sídlom Bytčická 9009/14, 010 01  Žilina, IČO: 31635903, zapísané v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel: Sa, vložka: č. 10564/L (ďalej len “Prevádzkovateľ”).
  • Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.
  • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním stránok www.kros.sk a ani za obsah a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.kros.sk.
  • Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránok www.kros.sk. Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí stránok má výhradne Prevádzkovateľ.
  • Je zakázané prenášať na internetové stránky www.kros.sk alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy.
  • Preberanie a šírenie údajov z internetových stránok www.kros.sk je dovolené s podmienkou uvedenia ich zdroja. Týmto však nie sú dotknuté podmienky na používanie ponúkaných programov Prevádzkovateľa, tie sa riadia samostatnými licenčnými podmienkami.
  • Poskytovateľ poskytuje návštevníkom stránok možnosť vytvárať si odkazy na stránky www.kros.sk a umiestňovať ich do dokumentov a na iné internetové stránky.
  • Pripomienky k obsahu a vzhľadu stránok je možné zasielať Prevádzkovateľovi na adresu marketing@kros.sk.

Informácie pre dotknuté osoby – kamerový systém – KROS

Stiahnuť

Súhlas so zasielaním elektronických faktúr

Stiahnuť

Všeobecné obchodné podmienky

Stiahnuť

Všeobecné obchodné podmienky programu ONIX (Platné od 15. 7. 2024)

Všeobecné obchodné podmienky programu ONIX (Platné do 14. 7. 2024)

Právne informácie stránok www.kros.sk sú platné a účinné od 14. 3. 2006.

Podmienky marketingových akcií

Zobraziť

KROS
O nás
Blog
Kontakty