Menu

Aké sú možnosti uplatnenia daňového bonusu?

Marec je mesiac, kedy finišujeme s ročným zúčtovaním dane, či s daňovými priznaniami. Mnohí zamestnanci sa tomuto obdobiu tešia, lebo im prídu peniažky, s ktorými ani nepočítali. Či už zo zaplatenej dane, alebo z daňového bonusu (ďalej len DB). My sa budeme venovať podmienkam, kedy je možné uplatniť DB mesačne a aké sú možnosti jeho uplatnenia v ročnom zúčtovaní.

Rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa do 25 rokov, si môže uplatniť DB. Spĺňať však musí nasledovné podmienky:

  • rodič žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti – nevyžaduje sa rovnaký trvalý pobyt,
  • preukáže sa dokladom o oprávnenosti nároku na priznanie, napr. rodným listom, rozhodnutím o osvojení dieťaťa, atď.,
  • po skončení povinnej školskej dochádzky donesie potvrdenie o návšteve školy,
  • a zároveň DB bonus na vyživované dieťa si neuplatňuje druhý z manželov (ak sa rodičia nedohodnú, nárok na uplatnenie je v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba).

Za vyživované dieťa sa považuje dieťa vlastné, osvojené, dieťa druhého z manželov, alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Mesačné uplatnenie daňového bonusu

Ak si chce zamestnanec uplatňovať DB mesačne, zamestnávateľovi to oznámi písomne na tlačive Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb. Podmienkou mesačného uplatnenia, okrem vyššie spomínaných podmienok, je dosiahnutie zdaniteľného príjmu  minimálne vo výške ½ minimálnej mzdy. V roku 2017 to bol zdaniteľný príjem 217,50 €/mesačne, v roku 2018 je to 240 €/mesačne. Mesačná hodnota DB bola v roku 2017 na jedno dieťa 21,41 € a v roku 2018 je 21,56 € na dieťa.

Ak sa stane, že zamestnanec uplatňujúci si DB mesačne nedosiahne v mesiaci zdaniteľný príjem minimálne vo výške ½ minimálnej mzdy, neuplatní sa mu DB v mzde. Najčastejšie nastane táto situácia vtedy, ak zamestnanec ochorie a ostane práceneschopný. Je to z dôvodu, že náhrada príjmu pri PN nie je zdaniteľným príjmom a zdaniteľný príjem môže klesnúť pod stanovenú hranicu. Hoci v danom mesiaci DB vyplatený nebude, zamestnanec nemusí o tento DB nenávratne prísť. Kedy a ako ho môže zamestnanec získať?

Ročné uplatnenie daňového bonusu

Ak nebol DB uplatnený mesačne, zamestnanec môže požiadať o jeho uplatnenie pri ročnom zúčtovaní dane (ďalej len RZD) cez Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, alebo si ho uplatní v daňovom priznaní. V RZD alebo v daňovom priznaní sa tiež sleduje, či je splnená podmienka príjmu. Uplatnenie nastane len v prípade, že zamestnanec za celý rok dosiahne zdaniteľný príjem minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. V roku 2017 to bola zdaniteľná mzda 2 610 €, za rok 2018 to bude suma 2 880 €. Ak stanovenú hranicu príjmu nedosiahne, DB mu uplatnený nebude.

Čo ak mal zamestnanec DB uplatnený len za niektoré mesiace roka a nesplní stanovenú hranicu ročného príjmu?

Ak bol zamestnancovi DB uplatnený mesačne, napr. za 5 mesiacov a zamestnanec za celý rok nedosiahol hranicu ročného príjmu, v ročnom zúčtovaní, ani pri podaní daňového priznania o mesačne vyplatený DB nepríde. Zamestnanec ho nevráti, nakoľko pri mesačnom uplatnení mu naň nárok vznikol. DB za zvyšné mesiace (v našom prípade za 7 mesiacov) si môže uplatniť len druhý z rodičov pri splnení podmienky dosiahnutia ročného hraničného príjmu.

Pozor, ak by si zamestnanec neuplatňoval DB mesačne a za rok nedosiahne hranicu ročného zdaniteľného príjmu, DB mu v RZD/daňovom priznaní uplatnený nebude za žiadny mesiac. Uplatniť by si ho mohol len druhý z rodičov.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty