Menu

ALFA plus 4.50.00

Novinky verzie 4.50.00

 • V programe bola doplnená funkcia pre rýchle zapísanie nového partnera priamo z dokladu do číselníka partnerov. Do číselníka sa zapíšu všetky údaje o partnerovi, ktoré boli zadané na doklade.
 • Pre lepšiu prehľadnosť a zrozumiteľnosť dokladov obchodu, bola do programu dopracovaná funkcia pre zlúčenie rovnakých položiek na všetkých dokladoch z modulu Obchod. V prípade, že sa na doklade nachádzajú rovnaké položky, funkcia tieto položky zlúči do jednej.
 • Pri úhrade pohľadávok a záväzkov dokladom z peňažného denníka sa v evidencii pohľadávok a záväzkov zobrazia len nevyrovnané, prípadne čiastočne vyrovnané doklady. Doklady, ktoré už uhradené boli, sa pri úhrade zobrazovať nebudú.
 • Bola upravená programová kontrola záporného zostatku na bankovom účte. Kontrola nebude upozorňovať na záporný zostatok bankového účtu, ktorý je nastavený ako “bežný (kontokorentný)”.
 • V programe bola dopracovaná možnosť zadať na doklad aj takého partnera, ktorý sa nenachádza v číselníku partnerov. Zároveň aby bolo možné zadať všetky dôležité údaje o partnerovi priamo na doklad, a tiež pre celkové zjednodušenie práce v programe, bol upravený vzhľad niektorých formulárov programu. Najväčšie úpravy sa zapracovali do dokladov peňažného denníka, pohľadávok, záväzkov, kariet dlhodobého a krátkodobého majetku, skladových príjemiek a výdajok a do dokladov z modulu obchod.
 • V programe bolo upravené zobrazovanie pohľadávok a záväzkov, ktoré boli prenesené z minulého roka ako neuhradené. Pokiaľ je takýto doklad uhradený v aktuálnom roku, zostáva zobrazený v danej evidencii až do konca tohto roka.
 • V programe bolo upravené zobrazovanie kariet majetku, ktoré boli vyradené v aktuálnom účtovnom období. Pokiaľ je karta majetku vyradená v aktuálnom roku, zostáva zobrazená v danej evidencii až do konca tohto roka.
 • V programe bola odstránená možnosť vytvoriť historickú verziu partnera, skladovej karty a služby. Každá zmena v týchto číselníkoch sa teraz prejaví na všetkých novovytvorených dokladoch bez ohľadu na dátum vyhotovenia dokladu. Na existujúcich dokladoch budú údaje o partnerovi, skladovej karte a službe uchované tak, ako boli zadané pri vytváraní dokladu.
 • V prípade, že je na bankovom účte záporný zostatok, zobrazí sa červenou farbou. Zvýraznenie záporného zostatku sa týka všetkých bankových účtov okrem typu “Bežný – kontokorentný”.
 • Aby bolo možné sledovať príjmy a výdavky za jednotlivé strediská, v prehľade príjmov a výdavkov bolo vylepšené doťahovanie súm z peňažného denníka. Ak je suma v peňažnom denníku zadaná rozpisom na viacero stredísk a v prehľade je nastavený filter za konkrétne stredisko, doťahuje sa len časť sumy z dokladu, ktorá je skutočne zaevidovaná na uvedenom stredisku.
 • Do evidencie dodacích listov bola zapracovaná možnosť tlačiť potvrdenie o prijatí tovaru odberateľom. Potvrdenie je možné vytlačiť priamo z evidencie dodacích listov cez menu “Tlač – Potvrdenie o prijatí tovaru”.
 • V programe bolo umožnené pri vytváraní riadnych výkazov jednoduchého účtovníctva zmeniť obdobie, za ktoré sa výkaz vytvára. Táto možnosť sa dá využiť v prípade, ak podnikateľská činnosť začala v priebehu roka alebo v prípade žiadosti o úver v banke.
 • Aby bolo možné tlačiť pokladničné doklady na viacerých ECR, bola v programe dopracovaná možnosť predvoliť registračnú pokladnicu pre každého užívateľa samostatne.
 • Funkcia Import údajov z programu Olymp bola rozšírená o automatické rozúčtovanie mzdových záväzkov pre pracovníkov pracujúcich na dohodu, aby sa tieto automaticky zaúčtovali do správnych stĺpcov peňažného denníka.
 • V programe bol aktualizovaný Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch platný pre rok 2013. Tieto výkazy sú súčasťou účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva, ktorá je povinnou prílohou daňového priznania k dani z príjmov.
 • Do programu bola zapracovaná tlačová zostava Kniha zásob v zmysle legislatívnych požiadaviek na túto evidenciu. Kniha zásob je ustanovená ako jedna z pomocných kníh zložiek majetku a záväzkov podľa postupov účtovania pre JÚ (§6) a obsahuje sumárne údaje o skladových kartách a prehľad pohybov podľa dokladov zaevidovaných na skladovej karte za vybrané obdobie.
 • V programe bola dopracovaná podpora pre prípad, keď neplatiteľ DPH má povinnosť sa registrovať pre DPH podľa § 7 a 7a. Ide o prípady, keď neplatiteľ nadobúda tovar v tuzemsku z iného členského štátu (§7) alebo je príjemcom služby z iného členského štátu alebo dodáva službu s miestom dodania v inom členskom štáte (§7a).
  V programe je potrebné mať zapnutú voľbu “Platiteľ DPH alebo registr. podľa §7, 7a” a správne nastavenú Registračnú povinnosť pre DPH (obe nastavenia sa nachádzajú vo Firemných údajoch). V takto nastavenej firme bude možné podávať daňové priznanie a súhrnný výkaz. Zároveň sa budú tlačiť neplatiteľské doklady, pričom pridelené IČ DPH sa použije iba na dokladoch, ktoré súvisia s prípadmi, kvôli ktorým je takto registrovaná.
 • Do programu bol dopracovaný export Daňového priznania k dani z motorových vozidiel do XML pre rok 2013, ktorý umožňuje odovzdať daňové priznanie v elektronickej podobe na internetovej stránke daňového úradu.
 • Bola opravená chyba v evidencii cestovných príkazov, keď za určitých podmienok pri importe jázd do hromadného cestovného príkazu vznikla chyba, a program nedovolil cestovný príkaz uložiť.
 • Bola opravená chyba, ktorá spôsobovala zlé zobrazenie súm dph v súhrnných údajoch evidencie DPH v hlavnom okne programu.
 • Bola opravená chyba pri tlači daňového priznania k DPH, keď sa pri sumách nevytlačilo znamienko mínus v prípade, ak bola v rozmedzí 0,00 až -1,00. Pri sumách nižších ako -1,00 sa znamienko tlačilo správne.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty