Menu

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B za rok 2014

S koncom roka a s príchodom nového roka pribúda čoraz viac otázok ohľadom daňového priznania k dani z príjmov FO. Povedzme si teda niektoré dôležité fakty o daňovom priznaní.

Povinnosť platiť daň máte vtedy, ak ste v roku 2014 dosiahli zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 901,67 eura a tieto príjmy nie sú oslobodené od dane.

Ako každý rok, aj tento rok sa zmenili sumy potrebné pre výpočet daňovej povinnosti k dani z príjmov FO za rok 2014. Ide o:

  • Platné životné minimum – 198,09 eur
  • Minimálnu mzdu – 352 eur
  • Nezdaniteľnú časť základu dane pre daňovníka – 3 803,33 eur
  • Mesačnú sumu daňového bonusu – 21,41 eur / Ročnú sumu daňového bonusu – 2 112 eur
  • Zamestnaneckú prémiu – 27,60 eur

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B za rok 2014 má 12 strán. Bola vypustená Príloha č. 2 – Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa §51d ods. 3 zákona.

Ak budete hľadať rozdiely oproti daňovému priznaniu za rok 2013, tak na strane 3, v VI. oddiele je potrebné okrem jednotlivých príjmov a výdavkov podľa §6 uviesť, či si v roku 2014 uplatňujete výdavky podľa §6 ods. 11 zákona (daňová evidencia) alebo výdavky percentom z príjmov podľa §6 ods. 10 zákona (tzv. 40% paušálne výdavky). V súvislosti s uplatňovaním výdavkov percentom z príjmov podľa §6 ods. 10 zákona, uvádzate aj počet mesiacov, a to v prípade, ak ste začali alebo skončili podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť alebo začali alebo skončili poberanie príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu.

Naše skúsenosti s odovzdávaním daňových priznaní hovoria, že daňovníci zabúdajú uvádzať v daňovom priznaní sumu preukázateľne zaplateného poistného a príspevku v príslušnom zdaňovacom období. Preto pozor! Bez ohľadu na to, akým spôsobom uplatňujete svoje výdavky k príjmom, je potrebné v VI. oddiele uviesť sumu preukázateľne zaplateného poistného a príspevku v príslušnom zdaňovacom období. Na účely sociálneho a zdravotného poistenia je zároveň potrebné vyplniť aj Prílohu č. 1 daňového priznania.

Ak uplatňujete osobitný spôsob zahrňovania kurzových rozdielov do základu dane podľa §17 ods. 17 zákona o dani z príjmov resp. uplatňovanie tohto spôsobu ste ukončili, ste tiež povinný túto skutočnosť vyznačiť v daňovom priznaní v VI. oddiele pod tabuľkou 1.

Na strane 3 a strane 4 daňového priznania sa nachádza tabuľka č. 1a a tabuľka č. 1b.

Tabuľku č. 1a sa vyplníte v prípade, ak máte príjmy z podnikania, inej samostatne zárobkovej činnosti, z prenájmu a použitia diela a umeleckého výkonu a vediete daňovú evidenciu (§6 ods. 11 zákona). Tiež sa vypĺňa v prípade, ak máte príjmy z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu a účtuje podľa §6 ods. 13 zákona.

Tabuľku č. 2 vyplníte v prípade, ak máte príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a použitia diela a umeleckého výkonu a uplatňujete tzv. 40% paušálne výdavky (§6 ods. 10 zákona).

Od 01.01.2014 nastala zmena v odpočte daňovej straty, ktorú daňovník uvádza na strane 7 v IX. oddiele daňového priznania. Od 01.01.2014 si daňovník môže odpočítať daňovú stratu najviac počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to rovnomerne.

To znamená, že daňovú stratu za rok 2014 je možné vykázať len z príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti podľa §6 od. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, pričom sa strata odpočíta až v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Daňová strata bude  odpočítaná od základu dane rovnomerne počas najviac štyroch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, kedy bola strata vykázaná.

Súčet neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia v rokoch 2010 až 2013 sa odpočíta od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období začínajúcich najskôr 01.01.2014. Do súčtu neuplatnených daňových strát môže daňovník zahrnúť aj neuplatnenú stratu z príjmov §6 ods. 3 ZDP (prenájmu nehnuteľností) vykázanú za zdaňovacie obdobie 2010 a 2011.

V roku 2014 si daňovník bude môcť neuplatnenú daňovú stratu (príp. jej časť) vykázanú za zdaňovacie obdobie 2009 odpočítať od čiastkových základov z príjmov uvedených §6 až §8 ZDP. Daňovník si však môže daňovú stratu za rok 2009 odpočítať naposledy v daňovom priznaní za rok 2014.

Od 01.01.2014 sa zavádza aj nová nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier). Nezdaniteľnú časť základu dane si môže daňovník uplatniť vo výške preukázateľne zaplatených príspevkov za zdaňovacie obdobie 2014, maximálne však  do výšky 180 eur ročne.

Ďalšia zmena nastala vo výkazoch – Výkaze o majetku a záväzkoch a Výkaze o príjmoch a výdavkoch. Od 31.12.2014 sú v jednoduchom účtovníctve platné nové výkazy pre účtovnú závierku. Výkazy majú spoločnú prvú stranu s názvom „Účtovná závierka“ so všeobecnými náležitosťami a za prvou spoločnou stranou nasledujú položky výkazu o príjmoch a výdavkoch a výkazu o majetku a záväzkoch (v jednotlivých položkách výkazov zmeny nenastali). Pre daňovníka to znamená, že za rok 2014 bude odovzdávať jeden dokument s názvom „Účtovná závierka“, namiesto doterajších dvoch dokumentov – Výkazu o príjmoch a výdavkoch, Výkazu o majetku a záväzkoch.

Termín na podanie daňového priznania za rok 2014 je utorok 31.03.2015.

Problematika daňových priznaní k dani z príjmov FO typ B  je rozsiahla. V tomto článku som sa snažila aspoň čiastočne Vám priblížiť zmeny a novinky v daňovom priznaní k dani z príjmov FO za rok 2014. Dúfam, že som zodpovedala aspoň časť Vašich otázok a prajem Vám úspešné odovzdanie daňového priznania za rok 2014.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty