Menu

Dotácia na nájomné pre prevádzky zatvorené kvôli COVID-19

#spolutodame   #skrosomdoma

Podnikatelia, ktorých obchody a prevádzky boli zasiahnuté obmedzeniami v čase pandémie, sa dočkali ďalšej pomoci v podobe parlamentom schválenej dotácie na nájomné. Výšku dotácie od štátu ovplyvňuje dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutej zľave z nájomného. Ak ste napriek zatvorenej prevádzke nájom platili, dotáciu si môžete uplatniť  z budúcich nájmov.

Komu a za akých podmienok má dotácia pomôcť?

Príspevok je určený podnikateľom na nájom za priestory, v ktorých predávajú tovar alebo poskytujú služby konečnému spotrebiteľovi a rozhodnutím stavebného úradu sú prenajaté miestnosti (alebo ich časť) určené na iné účely ako na bývanie, vrátane súvisiacich obslužných a skladových priestorov, ako aj nájmu za trhové miesto. Výnimkou sú poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Získanie dotácie je podmienené právom nájomcu na užívanie predmetu nájmu. Nájomná zmluva musela byť účinná najneskôr od 1. februára 2020. Na zmeny v zmluve o nájme, ktoré boli dohodnuté po 12. 3. 2020 sa na účely poskytnutia dotácie neprihliada. Úhrada nájomného sa musí uskutočňovať v peniazoch.

Obdobie, za ktoré bude štát vyplácať dotácie na nájomné je definované ako tzv. „obdobie sťaženého užívania“ nehnuteľnosti. Ide o obdobie, počas ktorého boli prevádzky úplne uzavreté na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, vrátane prevádzok, ktoré priamo ovplyvnilo prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach. Podporu od štátu môžu získať aj nájomcovia priestorov, v ktorých bola zákazom podstatne obmedzená prítomnosť verejnosti.   

Žiadosť a výška príspevku je „v rukách“ prenajímateľa

V zmysle novely zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií, účinnej od 17. 6. 2020, žiadosť o dotáciu predkladá prenajímateľ v mene nájomcu na formulári elektronicky podpísanom nájomcom aj prenajímateľom. Samozrejme za predpokladu, že medzi prenajímateľom a nájomcom vznikla dohoda o znížení nájomného. Dotácia bude poukázaná priamo na účet prenajímateľa, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba, podnikateľ, ale aj nepodnikateľ.

Nájomca, pri splnení podmienok pre získanie dotácie, dostane od štátu príspevok v rovnakej výške, v akej mu prenajímateľ poskytol zľavu z nájomného. V prípade, že prenajímateľ poskytne nájomcovi 50 % zľavu z nájomného za obdobie sťaženého užívania nehnuteľnosti, druhú polovicu nájmu za nájomcu zaplatí štát. Je to zároveň maximum dotácie na nájomné, akú môže nájomca od štátu získať a za obdobie zatvorenej prevádzky tak nezaplatí žiadne nájomné.

Ak ste nájomné v období sťaženého užívania nehnuteľnosti už zaplatili, o príspevok od štátu neprídete. Dotáciu si môžete uplatniť z budúceho nájmu, za obdobie zodpovedajúce obmedzeniu prevádzky, a to vo výške zľavy, na ktorej sa s prenajímateľom dohodnete (najviac však vo výške 50 % z nájomného).

  Nájomné uhrádzané formou splátok

  Ak vám prenajímateľ poskytne nižšiu ako 50 % zľavu, prípadne žiadnu, nájomné, ktoré máte uhradiť môžete splácať v 48 rovnakých mesačných splátkach. Prvá splátka je splatná k 15. dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončilo obdobie pandémie, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

  Za rovnakých podmienok môžete využiť splátkový kalendár na úhradu budúceho nájmu, ak ste nájom v období sťaženého užívania nehnuteľnosti už zaplatili. Rozložiť si môžete úhrady tej časti nájmu, ktorá vám zostala po odpočítaní zľavy od prenajímateľa a dotácie od štátu.

  Počas obdobia platenia splátok nemôže prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné, ak takéto právo zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté ešte pred 1. 2. 2020.

   Aká časť nájmu je dotovaná štátom?

   Za nájomné pre účely dotácie sa považujú iba úhrady za právo užívať predmet nájmu. Nepatria tu úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom, ako sú napríklad záväzky za spotrebovanú energiu, internet či upratovacie služby a ani obratová zložka, ak je súčasťou nájmu. Ak nie je možné tieto položky z nájmu jednoznačne vyčísliť, vychádza sa z toho, že ich výška je 5 % z nájomného.

   Za neoprávnený výdavok sa tiež považuje DPH z nájmu, ktorej odpočet si môže platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatniť.

   Pre získanie dotácie sa primerane postupuje aj pri podnájomnom vzťahu. Čítajte úplné znenie zákona.

    Zdieľať
    Súvisiace témy k článku
    KROS
    O nás
    Blog
    Kontakty