Menu

Kilečko pre podnikateľov

Nová vláda sa snaží zjednodušovať podnikateľské prostredie na Slovensku. Hľadá také cesty, ktorými nenaruší tok prostriedkov do štátneho rozpočtu, ale poteší podnikateľov. Asi takto by sme mohli opísať zákon č. 198/2020 Z. z., známy ako „podnikateľské kilečko“. Vyberáme pre vás tucet opatrení, ktoré znížia najmä administratívnu záťaž.

Menej oznámení pre Sociálnu poisťovňu

S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa ruší povinnosť zamestnávateľa oznamovať zmeny v niektorých údajoch svojich zamestnancov. Ide o zmeny mena a priezviska, dátumu a miesta narodenia, stavu, miesta trvalého pobytu, identifikačného čísla sociálneho zabezpečenia (rodného čísla). Od januára budúceho roku sa tiež zruší povinnosť zamestnávateľa oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky svojich zamestnancov.
Podobná zmena platí aj pre SZČO. Tí, už nebudú musieť oznamovať Sociálnej poisťovni zmenu mena, priezviska, zmenu trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

Informácie o zmene týchto údajov bude Sociálna poisťovňa získavať z Registra fyzických osôb.

Automatické odhlásenie zamestnávateľa

Rovnako od 1. 1. 2021 odpadne zamestnávateľom ďalšia povinnosť. Ide o odhlásenie zamestnávateľa z registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne v prípade, ak už nezamestnáva žiadneho zamestnanca. Po novom tak urobí priamo Sociálna poisťovňa rovnakým dňom ako zamestnávateľ odhlásil posledného zamestnanca.

E-kasa

Podnikatelia, ktorí používajú pokladnicu e-kasa klient (on-line registračnú pokladnicu, virtuálnu registračnú pokladnicu), nemusia mať od 21. 07. 2020 na predajnom mieste vyobrazenie pokladničného dokladu.

Reklamačný poriadok

Od 21. 7. 2020 sa zrušila povinnosť pre predávajúcich vypracovať reklamačný poriadok a zverejňovať ho na mieste dostupnom spotrebiteľovi. Toto sa týka aj zariadení spoločného stravovania.

Dlhšia platnosť výpisu z registra trestov

Predĺžila sa aj platnosť splnomocnenia na účely vyžiadania výpisu z registra trestov z pôvodných 30 na 90 dní.

Kontrolná kalibrovaná váha

Zavádza sa výnimka pre predajcov, ktorí predávajú výlučne tovar na kusy (napr. zákusky). Po novom platí, že nemusia mať v predajni kalibrovanú váhu pre prípadný záujem zákazníka prekontrolovať si hmotnosť tovaru. Predávajúci, ktorý predáva aj tovar na množstvo aj tovar na kusy, takúto výnimku nemá.

Zrušenie oznamovania povinnosti kategórie 2

S účinnosťou od 21. 7. 2020 sa ruší povinnosť zamestnávateľov oznamovať Úradu verejného zdravotníctva údaje o zamestnancoch vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie.

Predĺžená lehota na posúdenie zdravotného rizika

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika vzhľadom na prostredie na pracovisku. U zamestnancov, ktorí sú zaradení do druhej kategórie, tak musel prehodnotiť každých 18 mesiacov. Po novom mu stačí túto povinnosť vykonať raz za 24 mesiacov.

Zrušenie pokút za neoznámenie voľných pracovných miest

Novela upravila aj zákon o službách zamestnanosti. Od 21. 7. 2020 platí, že ak zamestnávateľ nenahlási úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesta a ich charakteristiku, nedostane pokutu.

Druhá šanca pre povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Zavádza sa druhá šanca pre fyzické a právnické osoby, ktoré načas nesplnia svoju povinnosť voči Sociálnej poisťovni. Ak však stihnú všetko „napraviť“ v rámci ďalšej sedemdňovej lehoty, pokute sa úspešne vyhnú.

Uplatnenie vyššej sumy do daňových výdavkov PHL (pohonné hmoty a látky)

V rámci podnikateľského kilečka bol od 21. 7. 2020 novelizovaný aj zákon o dani z príjmov. Vďaka novele si teraz môžu daňovníci uplatniť v daňových výdavkoch nadspotrebu PHL vo výške 20 % oproti spotrebe uvedenej v osvedčení o evidencii, v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu. Uplatnenie nadspotreby v daňových výdavkoch je bez povinnosti ďalšieho dokladovania.

Menej povinných auditov

Predmetom novely zákona o účtovníctve je zvýšiť zákonné podmienky na overenie účtovnej závierky audítorom, v dôsledku čoho zase klesne počet podnikov, ktorých sa táto povinnosť bude týkať. Pre účtovné obdobie, ktoré začne od 01. 01. 2021, bude účtovná jednotka posudzovať, či:
– celková suma majetku presiahla 3 000 000 eur (nárast o 1 000 000 eur),
– čistý obrat presiahol 6 000 000 eur (nárast o 2 000 000 eur),
– priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 40 (nárast o 10 zamestnancov).


Pre účtovné obdobie, ktoré začne od 01. 01. 2022 (a neskôr) sa budú posudzovať nové veľkostné podmienky.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty