Menu

Na čo nezabudnúť pri nástupe nového zamestnanca

Rozhodli ste sa rozšíriť okruh Vašich spolupracovníkov? Na čo všetko by ste nemali zabudnúť pri nástupe nového zamestnanca do pracovnoprávneho vzťahu si zhrnieme v nasledujúcich riadkoch.

Výber nového človeka ovplyvní nielen Váš pracovný život, ale aj pracovný život Vašich kolegov. Preto je dôležité dbať na dôkladné preštudovanie životopisov a správny výber novej posily pracovného tímu.

Pre vytvorenie pracovnej zmluvy je nevyhnutné získať ďalšie informácie, ktoré nie sú uvedené v životopise a dohodnúť si termín stretnutia.

Pri podpise pracovnej zmluvy je potrebné prejsť si všetky náležitosti a vysvetliť zamestnancovi význam všetkých bodov dokumentu, aby neskôr nedošlo k nezrovnalostiam. Na tomto stretnutí je možné získať aj ďalšie informácie týkajúce sa výpočtu mzdy. Stretnutie by sa malo konať niekoľko dní pred samotným nástupom do pracovnoprávneho vzťahu.

Pre uľahčenie situácie odporúčame, aby zamestnanec vyplnil dotazník, v ktorom sa vyjadrí k niektorým náležitostiam trvania pracovnoprávneho vzťahu.

Zdravotné poisťovne

U nového zamestnanca bude potrebné zistiť, v akej zdravotnej poisťovni je poistený. Údaj slúži na prihlásenie zamestnanca a kvôli odvádzaniu odvodov do správnej zdravotnej poisťovne.

Daň a daňový bonus

Pri podpise pracovnej zmluvy je vhodné zistiť, či si bude uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane. Dokument môžete mať pripravený a v prípade ak si bude chcieť zamestnanec uplatniť NČZD mesačne, môže Vyhlásenie na zdanenie príjmov hneď aj podpísať.

S nezdaniteľnou častou základu dane úzko súvisí aj poberanie daňového bonusu. Ak zamestnanec požaduje mesačné uplatňovanie daňového bonusu, je potrebné, aby doložil rodné listy detí, resp. potvrdenia o návšteve školy. Potvrdenie o návšteve školy je zamestnanec povinný predložiť až po ukončení povinnej školskej dochádzky (t. j. v 2. ročníku strednej školy).

Poberanie dôchodku

Zamestnanca by ste mali upozorniť na skutočnosť, že poberanie dôchodku a preukaz ZŤP úzko súvisia s výpočtom miezd a s odvodovou záťažou zamestnávateľa, ale aj samotného zamestnanca. Ak je zamestnanec držiteľom preukazu ZŤP alebo mu bol priznaný nejaký dôchodok, je potrebné, aby túto skutočnosť doložil rozhodnutím o priznaní z príslušnej inštitúcie.

Poskytovanie údajov

Zamestnanec prostredníctvom dokumentu poskytuje písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Mzda

Nový kolega by mal vyjadriť akým spôsob by chcel preberať výplatnú pásku – či emailom alebo v tlačenej podobe. Mal by sa tiež rozhodnúť akým spôsob mu bude vyplácaný príjem za vykonanú prácu (v hotovosti alebo prevodom na bankový účet).

Zdravotná prehliadka

To, či je zamestnanec zdravotne spôsobilý na výkon pracovnej náplne dokladá potvrdením o absolvovaní zdravotnej prehliadky od všeobecného lekára.

Organizačné informácie

Mali by ste tiež zhrnúť informácie týkajúce sa prvého dňa v práci – kedy a kde sa má zamestnanec hlásiť, kto bude jeho kontaktná osoba, čo si má priniesť.

Prihlasovacie povinnosti

Najneskôr deň pred nástupom do pracovného pomeru je potrebné splniť si oznamovaciu povinnosť a zamestnanca prihlásiť do Sociálnej a do príslušnej zdravotnej poisťovne.

BOZP

V deň nástupu do zamestnania, by mal zamestnanec absolvovať školenie Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Novému zamestnancovi by mali byť prideľované úlohy postupne. Ako vhodné a efektívne sa osvedčilo, aby nového človeka do pracovného procesu zaúčal jeden služobne starší zamestnanec, aby nový člen pracovného tímu mohol chodiť s otázkami priamo za ním.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty