Menu

Končí váš zamestnanec pracovný pomer?

Načo nezabudnúť, keď prijímate nového zamestnanca, už viete.  V tomto príspevku si priblížime opačnú situáciu, teda rozviazanie pracovného pomeru so zamestnancom.

Pozrieme sa na dôvody ukončenia pracovného pomeru, najdôležitejšie dokumenty, ktoré je potrebné zamestnancovi odovzdať a tiež na výšku odstupného/odchodného a dĺžku výpovednej doby.

Dôvody ukončenia pracovného pomeru

Pracovný pomer môže skončiť:

  • dohodou – zamestnanec sa so zamestnancom písomne dohodnú na skončení pracovného pomeru k určitému dátumu,
  • výpoveďou – výpoveď môže podať zamestnávateľ aj zamestnanec. Pričom zamestnanec nie je povinný uviesť dôvod výpovede. Zamestnávateľ však môže dať výpoveď zamestnancovi len z dôvodov, ktoré ustanovuje Zákonník práce (napr. zamestnanec porušil pracovnú disciplínu, neuspokojivo plní svoje pracovné úlohy, zamestnávateľ sa zrušuje/premiestňuje, a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu jeho práce a iné),
  • okamžitým skončením – zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer len vo výnimočných prípadoch, napríklad, ak bol zamestnanec odsúdený, alebo závažne porušil pracovnú disciplínu. Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť z dôvodu ohrozenia jeho života na pracovisku, tiež ak na základe lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu, alebo ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu do 15 dní od jej splatnosti,
  • skončením skúšobnej doby – počas skúšobnej doby môže ako zamestnanec, tak aj zamestnávateľ skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez uvedenia dôvodu,
  • skončením pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú – pracovný pomer skončí uplynutím doby, na ktorú bol uzatvorený,
  • smrťou zamestnanca.

Dokumenty, ktoré je potrebné zamestnancovi odovzdať

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi nasledujúce dokumenty:

  • Potvrdenie o zamestnaní, tzv. Zápočtový list, ktorý obsahuje informácie o zamestnávateľovi a o zamestnancovi, o druhu vykonávanej práce, o počte odpracovaných rokov, o počte dní práceneschopnosti, o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, zrážkach zo mzdy a o tom, či bolo zamestnancovi vyplatené odchodné. Povinnosť odovzdať zamestnancovi Zápočtový list vyplýva zamestnávateľovi zo Zákonníka práce § 75 ods. 2.
  • Pracovný posudok – vydáva zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca, a to v lehote do 15 dní od požiadania, nie však skôr ako 2 mesiace pred skončením pracovného pomeru.
  • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti – obsahuje údaje o zdaniteľných príjmoch, ktoré mal zamestnanec vyplatené v danom zdaňovacom období, tiež o preddavkoch na daň, daňovom bonuse a nezdaniteľných častiach základu dane. Toto tlačivo slúži ako podklad pre vykonanie ročného zúčtovania dane resp. podanie daňového priznania.

Zvyšná dovolenka

Ak si zamestnanec nestihne vyčerpať dovolenku z dôvodu skončenia pracovného pomeru, patrí mu za nevyčerpané dni dovolenky náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Môže však nastať aj opačná situácia, kedy má zamestnanec prečerpanú dovolenku, tzn. čerpal viac dní dovolenky, ako bol jeho skutočný nárok. V tomto prípade môže zamestnávateľ zamestnancovi túto dovolenku zraziť, a to aj bez jeho súhlasu.

Odstupné, odchodné a výpovedná doba

Ak pracovný pomer končí výpoveďou z dôvodov uvedených v  § 63 ods. 1 písmena a), alebo písmena b), alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí mu pri skončení pracovného pomeru odstupné. V prípade pracovného úrazu, choroby z povolania patrí zamestnancovi odstupné vo výške desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť odstupné aj z iných dôvodov, ktoré zákon neustanovuje.

Odchodné patrí zamestnancovi v prípade prvého skončenia pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %.  Podmienkou je, aby zamestnanec o tento dôchodok požiadal ešte pred skončením pracovného pomeru/do desiatich pracovných dní po skončení pracovného pomeru.

V § 62 ods. 1 uvádza, že ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Podľa § 62 ods. 2 je výpovedná doba najmenej jeden mesiac, pričom sa odvíja od doby trvania pracovného pomeru. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy bola doručená výpoveď.

Výška odstupného a odchodného sa odvíja od počtu odpracovaných rokov – rovnako  ako aj výpovedná lehota. Na našej stránke www.kros.sk v časti Podpora Olymp – mzdy a personalistika – Pomôcky pre mzdárov nájdete prehľadnú tabuľku výšky odchodného/odstupného a dĺžky výpovednej doby.

Oznamovacie povinnosti

Tak, ako je potrebné do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne oznámiť začiatok pracovného pomeru, je potrebné oznámiť aj ukončenia pracovného pomeru.

Do Sociálnej poisťovne je zamestnávateľ povinný odoslať Registračný list fyzickej osoby typ – Odhláška,a to najneskôr na nasledujúci deň po skončení pracovného pomeru.

Do príslušnej zdravotnej poisťovne oznamujete Zmenu platiteľa zdravotného poistenia kódom 2 K (2D – v prípade dohodára) do 8 pracovných dní od skončenia pracovného pomeru.

Tiež je potrebné mať na pamäti, že do troch dní od skončenia pracovného pomeru je potrebné do Sociálnej poisťovne odovzdať Evidenčný list dôchodkového poistenia (ďalej len ELDP). Pri opakovanom zamestnávaní dohodárov je možné vytvoriť za viaceré dohody súhrnný ELDP, a to najneskôr do 1 roka od skončenia poslednej dohody. Avšak takýto ELDP je možné vytvoriť len v tlačenej forme, od 1. 1. 2017 sú už všetci zamestnávatelia povinní odovzdať elektronický ELDP, a to za každý pracovný pomer zvlášť.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty