Menu

Daňové priznanie z motorových vozidiel za rok 2016

Minulý rok vstúpil do platnosti zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, ktorý zaviedol množstvo noviniek. Keďže sa v roku 2016 zákon nemenil, pri podaní daňového priznania a pri platení dane z motorových vozidiel platia rovnaké pravidlá ako pred rokom. Znamená to, že daňové priznanie sa podáva na rovnakom tlačive ako vlani (bolo ustanovené opatrením MF SR z 12. novembra 2014 č. MF/21694/2014-725).

Pokiaľ používate na podnikanie vozidlo, nezabudnite do 31. januára 2017 podať daňové priznanie a do tejto lehoty daň aj zaplatiť. Dôležité je si uvedomiť, že daň z motorových vozidiel sa nedá odložiť tak, ako je to pri dani z príjmov FO. Ak teda do konca januára nepodáte priznanie a cestnú daň nezaplatíte, vystavíte sa riziku platenia sankcií, ktoré môžu siahať až do výšky 16 000,- EUR.

Pri vyplnení tlačiva je potrebné mať na pamäti dôležité fakty.

Daňové priznanie sa predkladá miestne príslušnému daňovému úradu podľa sídla alebo trvalého bydliska daňovníka.  

Príklad:
Podnikateľ má trvalý pobyt v Žiline a používa na podnikanie vozidlo s trenčianskym evidenčným číslom. Miestnu príslušnosť na správu dane motorových vozidiel vykonáva Daňový úrad Žilina.

Vyplňte daňové priznanie k dani z motorových vozidiel jednoduchšie

program TAXA – daňové priznania

Vyplňte daňové priznania rýchlo a jednoducho v našom programe. Stačí zadať niekoľko údajov a sprievodca vyplní priznanie za Vás.

Mám záujem

Pokračovanie článku:

Základ dane a vznik daňovej povinnosti

Predmetom dane sú vozidlá zaradené do kategórií L, M, N a O, za predpokladu, že majú pridelené evidenčné čísla v Slovenskej republike a používali sa v zdaňovacom období na podnikanie.

Základom dane pri osobných vozidlách kategórie L a M1 je zdvihový objem valcov motora v cm3.

Pri úžitkových vozidlách a autobusoch kategórie M2, M3, N1 – N3 a O1 – O4 je ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu.

V prípade elektromobilov kategórií L, M a N je základom dane výkon motora v kW.

Vznik daňovej povinnosti nastáva vždy v prvý deň v mesiaci, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane.

Príklad:
Daňovník začal používať na podnikanie vozidlo 15.10.2016. To znamená, že vznik daňovej povinnosti pripadá na dátum 1.10.2016.

Zánik daňovej povinnosti

Zánik daňovej povinnosti nastáva posledný deň v mesiaci, v ktorom došlo:

  • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel,
  • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
  • zániku daňovníka bez likvidácie,
  • zmene držiteľa vozidla,
  • ukončeniu použitia vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla, bola zrušená alebo nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Príklad:
Daňovník vyradil 15.10.2016 zo svojej evidencie vozidlo, ktoré používal na podnikanie. Dátum zániku daňovej povinnosti pripadá na 31.10.2016.

Ak sa však vozidlo počas celého zdaňovacieho obdobia nepoužívalo na podnikanie, o vozidle sa neúčtovalo alebo neboli uplatnené žiadne výdavky spojené s užívaním vozidla, daňová povinnosť zaniká k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. V takomto prípade netreba podávať daňové priznanie, ale odovzdáte Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k 31.12.2015. Oznámenie je potrebné podať daňovému úradu do 31. januára 2017.

Ročné sadzby dane a ich zníženie/zvýšenie

Ročné sadzby dane zostali nezmenené pre celé územie Slovenskej republiky. Výšku ročnej sadzby dane ovplyvňuje dátum prvej evidencie vozidla, čiže prvý dátum pri celosvetovom evidovaní vozidla, ktorý je na doklade. To znamená, že ak kúpite vozidlo zo zahraničia, dátum prvej evidencie nie je dátum uvedený podľa prvej evidencie na Slovensku, ale prvý dátum evidencie, ktorý bol zaevidovaný v zahraničí.

V závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla môže byť ročná sadzba dane upravená znížením alebo zvýšením:

  • percentuálna zľava vo výške 25%, 20% a 15% z ročnej sadzby dane po dobu 9 rokov,
  • po uplynutí tejto doby sa vozidlá zdaňujú základnou ročnou sadzbou dane, najviac po dobu 36 kalendárnych mesiacov,
  • používanie starších vozidiel ako 12 rokov je zaťažené zvýšenou ročnou sadzbou dane 10% a 20%.

Príklad:
Dátum prvej evidencie vozidla je 16.1.2015. Od dátumu prvej evidencie (január 2015 až december 2016) uplynulo 24 mesiacov. Vozidlo sa zaradí do rozpätia prvých 36 kalendárnych mesiacov. Ročná sadzba dane sa preto zníži o 25%.

Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia zaplatíte iba pomernú časť dane, podľa počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.

Príklad:

U nákladného vozidla vznikla daňová povinnosť v máji 2016. Ročná sadzba dane je 1252,- EUR. Dátum prvej evidencie vozidla je 15.11.2014. Ročná sadzba dane bude znížená o 25% a prepočítaná pomernou časťou za 8 mesiacov používania vozidla na podnikanie (máj – december).

Úprava ročnej sadzby dane: 1252,- EUR – 25% = 939,- EUR (celý rok).

Výpočet pomernej časti dane: 939/12 x 8 mesiacov = 626,- EUR (daň za 8 mesiacov).

Pri výpočte dane nezabudnite vypočítať predpokladanú daň za každé vozidlo, ktoré bude predmetom dane, teda bude sa používať na podnikanie k 1. januáru 2017.

Príklad:

Vozidlo má dátum prvej evidencie 10.10.2014, zdvihový objem motora 1598 cm3 a ročná sadzba dane podľa zákona je 148,- EUR. Vozidlo bude predmetom dane k 1.1.2017. Od dátumu prvej evidencie vozidla k 31.12.2016 uplynulo 27 mesiacov. Od dátumu prvej evidencie vozidla k 1.1.2017 uplynie 28 mesiacov (27 mesiacov + január 2017).

Predpokladaná daň bude upravená znížením o 25%. 148,- EUR – 25% = 111,- EUR (bez ohľadu na to, že v priebehu roka 2017 dôjde k zmene percentuálneho zníženia sadzby dane).

Pomocníci pre ľahšie vyplnenie daňových priznaní

Na výpočet dane a jej zaplatenie nezostáva už veľa času. Využite preto možnosť vyplniť tlačivo v programe ALFA plus alebo v programe TAXA – daňové priznania.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty