Menu

Nárok na daňový bonus za rok 2014

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu (ďalej len DB) sú presne definované v Zákone o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z.  § 33.  DB sa uplatňuje v zmysle zákona na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti spolu s daňovníkom. Ktoré deti považujeme pre účely tohto zákona za vyživované, je stanovené v Zákone o prídavku na dieťa č. 600/2003 Z. z.

Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa, ktoré:

a)  sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole,

b)  sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,

c)  je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,

d)  sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo

e)  je podľa posudku o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť, avšak najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti takéhoto dieťaťa.

Nárok na daňový bonus končí najneskôr v mesiaci, kedy dieťa dovŕšilo 25 rokov. Zamestnanec si môže DB uplatniť mesačne alebo až v ročnom zúčtovaní dane. O sumu DB sa znižuje daňová povinnosť.

Pozor!  Daňový bonus si môže uplatniť iba jeden z manželov, alebo iná oprávnená osoba.

Pri mesačnom uplatnení DB musí zamestnanec splniť ešte jednu podmienku, že jeho zdaniteľný príjem je minimálne ½ minimálnej mzdy. To znamená, že v roku 2014 musel zamestnanec v jednotlivých mesiacoch zarobiť minimálne 176 €.

V roku 2014 si mohol zamestnanec uplatniť mesačne na každé vyživované dieťa sumu 21,41 €. Novelou zákona o dani z príjmu sa určilo, že táto suma sa bude meniť od 1. 1. 2015 vždy k 1.1. a nie k 1.7. ako to bolo doteraz.

Na to, aby si zamestnanec mohol uplatniť DB je potrebné, aby podpísal Vyhlásenie na zdanenie príjmov.

Čo ak zamestnanec nedosiahne v niektorom mesiaci dostatočný zdaniteľný príjem?

Zamestnanec o DB nepríde, môže si ho douplatniť v ročnom zúčtovaní dane (ďalej len RZD). Pričom v RZD je potrebné, aby splnil podmienku, že jeho zdaniteľné príjmy sú vo výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy, čo pre rok 2014 predstavuje sumu 2 112 €.

Príklad:

Zamestnanec je v pracovnom pomere u zamestnávateľa od 1.1.2014, podpísal si Vyhlásenie na zdanenie príjmov na uplatnenie DB. Jeho mesačný príjem je vo výške 400 €. Od 10.12.2014 bol zamestnanec na PN. Zamestnanec mal zdaniteľný príjem za mesiac december 2014 vo výške 152,18 €.

Má zamestnanec nárok  na daňový bonus za mesiac december 2014?

Riešenie:

Zamestnanec za mesiac december 2014 nemá nárok na DB, nakoľko jeho príjem je menší ako  ½ minimálnej mzdy.

Ak tento zamestnanec bude mať každý mesiac zdaniteľný príjem vo výške 400 €, tak jeho ročný príjem bude (400*11) + 152,18 = 4 552,18 €. To znamená, že si bude môcť douplatniť DB v ročnom zúčtovaní dane za rok 2014, lebo jeho zdaniteľný príjem bol vyšší ako 2 112 € (6-násobok minimálnej mzdy). Z tohto dôvodu bude mať zamestnanec v RZD preplatok na DB.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty