Menu

OLYMP 14.00

Novinky verzie 14.00

 • Od 1.1.2014 sa mení výška minimálnej mzdy na sumu 352,00 Eur/mes.; 2,023 Eur/hod.
 • Od 1.1.2014 sa upravuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na sumu 316,94 €/mes.
 • Od 1.1.2014 je maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie a sociálne poistenie vo výške 4 025,00 Eur mesačne.
 • Pre rok 2014 je platný nový maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 39,6986 Eur/deň.
 • Pre rok 2014 sa ustanovuje nová maximálna mesačná suma príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov pre uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia, a to nasledovne: 68 Eur pre študenta, ktorý nedovŕšil 18 rokov a 159 Eur pre študenta nad 18 rokov.
 • Aktualizované tlačivo aj export “Registračného listu fyzickej osoby” pre Sociálnu poisťovňu.
 • Zamestnancovi s odvodovou úľavou na SP (po dobu 12 kalendárnych mesiacov) nie je potrebné nahlasovať prerušenia poistného (neplatené voľno, rodičovská dovolenka,..), nakoľko takýto zamestnanec nie je poistený. Ale zároveň, počet dní prerušenia je potrebné na Mesačnom výkaze poistného a príspevkov do SP uvádzať. Z toho dôvodu sme v programe aktualizovali elektronický mesačný výkaz. Nový papierový výkaz zatiaľ nie je k dispozícii.
 • Ak sa zamestnancovi, ktorého pracovný pomer s odvodovou úľavou trval najviac 12 kalendárnych mesiacov, vyplatí príjem po skončení pracovného pomeru, posudzuje sa, či dodatočne vyplatený príjem spolu s príjmom vyplateným počas pracovného pomeru neprekročil stanovenú hranicu príjmu. Celkový vyplatený príjem sa spočíta a vydelí počtom mesiacov trvania pracovného pomeru. Ak výsledná suma je vyššia ako 67% priemernej mzdy platnej v čase vzniku PP, je potrebné toho zamestnanca doprihlásiť do SP na dôchodkové poistenie prostredníctvom RLFO kódom 15 (papierový RLFO), resp. ZECDNDP (elektronický RLFO). Zároveň, ak mal zamestnanec počas pracovného pomeru nejaké prerušenia poistenia (neplatené voľno,..), tieto je potrebné dodatočne oznámiť Sociálnej poisťovni prostredníctvom RLFO kódom 17 (papierový RLFO), resp. ZECDNSDP (elektronický RLFO). Príjem vyplatený po skončení PP sa bude vykazovať vo Výkaze poistného a príspevkov nasledovne: – ak sa bude platiť len odvod na úrazové a garančné poistenie, vykáže sa kódom 14 (papierový VPP), resp. ZECDN (elektronický VPP) – ak sa bude platiť odvod aj na invalidné, starobné poistenie a do rezervného fondu, vykáže sa kódom 17 (papierový VPP), resp. ZECDNSDP (elektronický VPP).
 • Na základe stanoviska Sociálnej poisťovne sme upravili posudzovanie príjmu na uplatnenie odvodovej úľavy. Príjem zamestnanca na účely posúdenia hraničnej sumy je rovnaký ako príjem, ktorý sa zahŕňa do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie. Po novom sa tak do príjmu pre posúdenie úľavy nezapočítava doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca a započítava sa podiel na zisku zamestnanca bez majetkovej účasti (zložka mzdy 257).
 • ELDP sa pre zamestnancov, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní a uplatňujú si odvodovú úľavu na sociálne poistenie, vyplní len v prípade, že budú platiť odvod na dôchodkové poistenie, t.j. v prípade prekročenia hranice príjmu pre uplatnenie odvodovej úľavy.
 • V zmysle zákona je zamestnanec povinný z vyplatených dividend platiť poistné na zdravotné poistenie. V programe je možné vyplatiť dividendy prostredníctvom zložky mzdy 257 – odmena zo zisku po zdanení so SP (pre zamestnanca bez majetkovej účasti) a 258 – odmena zo zisku po zdanení bez SP (pre zamestnanca s majetkovou účasťou). Z uvedených zložiek mzdy sa vypočíta „zdravotné poistenie z dividend“ so 14% sadzbou za zamestnanca. Zamestnávateľ poistné neplatí. Platiteľ dividend je povinný vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné do ôsmich dní odo dňa vyplatenia dividend. V programe nájdete nový Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend do príslušnej zdravotnej poisťovne v menu Dokumenty – Odvody poistného – Výkazy-zdravotné poisťovne alebo Exporty – Export zdravotného poistenia – Výkaz platiteľa dividend.
 • Platnosť zložky mzdy 995 – nadpracovanie plateného prac. voľna bola ukončená k 31.12.2013.
 • V menu Organizácia – Bankové účty sme doplnili funkciu Generuj IBAN. Funkcia vygeneruje čísla IBAN k zaevidovaným tuzemským účtom v súlade s Opatrením NBS č. 8/2009. Číslo IBAN sa vygeneruje iba v tom prípade, ak ešte nie je vyplnené. Pri pridávaní nového bankového účtu sa IBAN a SWIFT kód doplní automaticky. V prípade, že zadáte číslo IBAN, program na základe neho vygeneruje automaticky číslo účtu. Úloha súvisí s postupným prechodom bánk na formát SEPA, kde sa namiesto čísla účtu používa účet v tvare IBAN.
 • Zapracovaný export prevodných príkazov vo formáte SEPA – XML pain.001.001.03 pre Tatra banku, Komerční banku, UniCredit Bank, Slovenskú sporiteľňu a ČSOB.
 • Akualizované tlačivo príkazu na úhradu pre UniCredit Bank.
 • Pre zamestnancov, ktorí v 4. štvrťroku nepracovali z dôvodu vyňatia (materská dovolenka, rodičovská dovolenka,..) alebo PN, uvedieme na Rezervu na nevyčerpanú dovolenku posledne použitý hodinový priemerný zárobok vo výplate. Takýmto zamestnancom už nemusíte generovať januárovú výplatu a zadávať pravdepodobný priemerný zárobok. Taktiež je dokument Rezerva na nevyčerpanú dovolenku možné členiť podľa druhu vyňatia pracovníkov.
 • Mzdovú kalkulačku v programe sme zaktualizovali na legislatívu platnú pre rok 2014.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty