Menu

OMEGA 17.00.00

Ostatné novinky verzie 17.00.00

 • Od 01. 01. 2014 platí 22 % sadzba dane z príjmov právnických osôb, ktorú sme zapracovali v programe. Prvý krát sa 22 % sadzba dane použije za zdaňovacie obdobie, ktoré začína od 01. 01. 2014.
 • Od 01. 01. 2014 bude pre platiteľov DPH platiť povinnosť doručovať všetky podania finančnej správe výhradne elektronicky. Neplatitelia DPH môžu naďalej doručovať podanie v písomnej alebo elektronickej forme.
 • V súvislosti so zapracovaním Kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (KV DPH) sme do pridávacieho formulára evidencie účtovných dokladov zapracovali nové polia: číslo pre KV DPH (je potrebné zadávať skutočné číslo faktúry vrátane všetkých znakov), oddiel KV DPH (zadáva sa konkrétna hodnota oddielu, kam má byť suma smerovaná), v časti Evidencia DPH sme dopracovali pole Čísla pôvodných faktúr. Zároveň sme dopracovali štyri nové typy súm OA2, AkA2, OC1, OkC1, ktoré sa použijú v prípade, že ide o poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové predmety, mobilné telefóny a integrované obvody. Pri týchto komoditách je potrebné zadať navyše druh tovaru, kód colného sadzobníka, množstvo a MJ. Rovnaké polia ako v evidencii účtovných dokladov pribudli aj vo fakturácii. Pri automatickom zápise faktúry do evidencie účtovných dokadov sa polia oddielu KV DPH prenášajú automaticky. Pre došlé doklady v evidencii účtovných dokladov v možnostiach nastavenia formulára pribudla voľba Kopírovať číslo KV DPH do externého čísla. Po zapnutí tejto voľby je možné pri kopírovaní do externého čísla prenášať len numerické znaky. Je to hlavne preto, aby sa správne párovali bankové výpisy. V súvislosti s pridaním nových polí do formulára evidencie účtovných dokladov sme upravili existujúce vzory. Tak isto sme pridali nové vzory, ktoré súvisia s účtovaním zjednodušených dokladov. Na karte partnera pribudla voľba Občan – nezdaniteľná osoba. Pri označenej voľbe bude program pri pridaní takéhoto partnera do evidencie účtovných dokladov kontrolovať, či je smerovaný do oddielu KV DPH pre zjednodušený doklad.
 • Na odosielanie príkazov na úhradu pre Citibank sme zapracovali nový formát exportného súboru. Zároveň sme upravili formát importného súboru bankových výpisov pre túto banku. Obidva formáty vyhovujú novej štruktúre a štandardom SEPA.
 • Do pohybov na sklade sme dopracovali bočný infopanel, do ktorého sme sústredili pôvodné miniinfá. Všetky prístupné informácie o pohybe môžete vidieť na jednom mieste. V spodnej časti bočného infopanelu sa nachádza Suma zobrazených dokladov bez DPH a Súčet množstva. V tejto časti nájdete informácie o obrate a súčte množstva podľa merných jednotiek. Zobrazovanie tejto hodnoty môžete vypnúť pomocou šípky nad textom.
 • Do ponuky Tlač – Prehľady sme doplnili časť Štatistické výkazy, kde si môžete vytlačiť podklady k Štvrťročnému a Ročnému výkazu produkčných odvetví. Údaje do týchto výkazov sa načítavajú na základe smerovania v účtovom rozvrhu. Smerovanie väčšiny údajov je prednastavené výrobcom programu. Zmeniť alebo doplniť smerovanie účtov do jednotlivých riadkov výkazov si môžete v časti Číselník – Účtový rozvrh, na záložke Výkazy – Štat. výkaz Prod 3-04 alebo Štat. výkaz Roč. 1-01.
 • V Knihe analytickej evidencie boli aktualizované preklady do cudzích jazykov.
 • Pre poznámky k účtovnej závierke sme zautomatizovali načítanie údajov z účtovníctva pre tabuľky Fx, Fw, Gb a Gd. Úpravu sme vykonali preto, aby ste si potrebné údaje nemuseli nahadzovať ručne.
 • Nato, aby ste mohli hromadne odosielať doklady mailom sme pre odoslané a odoslané preddavkové faktúry dopracovali novú funkciu. Aby sa doklady odoslali, je potrebné ich najskôr označiť. Funkciu spustíte v hlavnom formulári fakturácie pomocou Funkcie – Ďalšie funkcie – Hromadné odoslanie označených faktúr mailom.
 • Pri pridávaní účtovného dokladu v evidencii účtovných dokladov pribudla možnosť automaticky vytvoriť záznam v krátkodobom majetku. V súvislosti s touto funkciou sme do účtovného rozvrhu na účty 518 a 501 doplnili voľbu “Automatický zápis do krátkodobého majetku”. Po zapnutí voľby a pri použití týchto účtov pri účtovaní krátkodobého majetku, program automaticky vytvorí záznam do evidencie krátkodobého majetku.
 • Pri pridávaní príjemky alebo výdajky na sklad môžete nastaviť poradie prechádzania položkami cez tlačidlo Možnosti – Poradie prechádzania položkami.
 • Do ponuky Tlač – Manažérske funkcie – Obratová súpiska sme zapracovali novú tlačovú zostavu Obratová súpiska s rozúčtovaním. V stĺpcoch MD a DAL si môžete skontrolovať účtovné zápisy jednotlivých pohybov na sklade. Zároveň si môžete pozrieť celkovú rekapituláciu obratov účtov.
 • Z tlačovej zostavy Cenová ponuka sme odstránili stĺpec Zľava spolu, aby bolo možné vytlačiť cenovú ponuku bez zľavy. Informáciu o zľave môžete aj naďalej tlačiť v tlačovej zostave Cenová ponuka so zľavou.
 • Pri importe fakturácie z textového súboru sme dopracovali to, že ak doklad nemá vyplnené pole variabilný symbol, tak sa doplní na základe nastavenia dokladu vo formulári Pridaj doklad – Možnosti – Nastavenie formulára – časť Spôsob naplnenia variabilného symbolu.
 • Pre Unicredit bank sme aktualizovali tlačivo príkazu na úhradu.
 • Aj do zoznamu skladových kariet sme dopracovali bočný infopanel (pôvodné miniinfá) hlavne preto, aby sme vám uľahčili a zjednodušili prácu. Dopracovali sme záložku Pohyby a Účtovníctvo. V spodnej časti sa zobrazuje hodnota zobrazených kariet v skladových cenách.
 • Pri pridávaní položky do príjemky sa zobrazuje informácia o predajnej cene položky. Informácia je prístupná v bočnom paneli časti Podrobný prehľad. Zobrazenú maržu program vyjadruje automaticky ako rozdiel medzi nákupnou cenou položky a vybratou predajnou cenou.
 • Do ponuky Firma – Kontrola, do časti Účtovníctvo sme dopracovali novú kontrolu “Výsledok hospodárenia v Súvahe sa nerovná výsledku hospodárenia vo výkaze ziskov a strát”, ktorá sa prejavuje chybnými výsledkami Súvahy alebo Výkazu ziskov a strát. Postup opravy takejto chyby si môžete pozrieť v miniinfe Podrobnosti o chybe, v časti Postup opravy, kliknutím na link “Kontrola výkazov”.
 • V evidencii účtovných dokladov sme dopracovali funkciu na ukladanie pripojených súborov. Budete si môcť pridať a následne prezerať pripojené súbory, napr. zmluvy pri faktúrach, naskenované faktúry, cenové ponuky, technickú dokumentáciu a pod. Pripojené súbory môžete otvoriť aj priamo z evidencie faktúr cez ikonu sponky v bočnom infopaneli. Súbory môžete presunúť aj myšou z iného umiestnenia v počítači jednoduchým pretiahnutím súboru do záložky Pripojené súbory. Zároveň sme zjednodušili ukladanie pripojených súborov aj vo fakturácii.
 • Priamo z prehľadu pohľadávok môžete hromadne odoslať odsúhlasenie pohľadávok. Slúži nato tlačivo Hromadne odošli. Jednotlivé odsúhlasenia sa odošlú hromadne meilom pre každého partnera v samostatnom emaily, pričom je potrebné mať preddefinovanú emailovú adresu v číselníku partnerov. V prípade, ak emailovú adresu nebudete mať preddefinovanú, môžete ju ručne dopísať pred samotným odoslaním v časti Zoznam odsúhlasní.
 • Do príjemky vedľa poľa Dodávateľ a do výdajky vedľa poľa Odberateľ sme doplnili informačné tlačidlo “i”. Kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazia podrobnejšie údaje o partnerovi: Skrátený názov, Interné číslo, IČO, Stredisko, Prevádzka, Kontakt, Telefón, Mobil a E-mail.
 • Do bočného infopanela vo fakturácii sme dopracovali informácie o Súčte MJ, sume bez DPH.
 • Pokiaľ chcete opraviť vyhotovené hlásenie, je potrebné ho najskôr odomknúť pomocou funkcie Odomknutie uzatvoreného hlásenia (Funkcie – Ďalšie funkcie). Avšak po odomknutí uzatvoreného hlásenia program opätovne nenačíta údaje z pohybov na sklade! Údaje v hlásení môžete opraviť ručne. Ak chcete znovu načítať údaje z pohybov na sklade, vymažte hlásenie a vygenerujte ho nanovo.
 • V číselníku áut sme vám umožnili pridávať prípojné vozidlo bez udania spotreby a zrušili sme kontrolu na zadanie spotreby prípojného vozidla. Pre jednoduchšie triedenie údajov sme dopracovali možnosť triediť zoznam áut podľa EČV, typu auta a aktuálneho stavu PHL.
 • V programe sme zmodernizovali vzhľad ovládacích prvkov v okne pre odosielanie súborov emailom. Ovládacie prvky sú teraz výraznejšie, jednoduchšie a modernejšie. Doterajšia funkcionalita zostáva zachovaná.
 • Do číselníka partnerov v záložke Funkcie – Zobrazení partneri sme doplnili funkciu automatického generovania čísla IBAN k už zaevidovaným tuzemským účtom partnerov. Funkcia vygeneruje čísla IBAN k zaevidovaným účtom partnerov vedených v slovenských bankách v súlade s Opatrením NBS č. 8/2009. Číslo IBAN sa vygeneruje iba v tom prípade, ak ešte nie je vyplnené. Pri pridávaní nového účtu partnera alebo účtu firmy do číselníkov sme zapracovali kontrolu správnosti zadania bankového účtu a automatické generovanie čísla IBAN a SWIFT kódu. V prípade, že do týchto číselníkov zadáte číslo IBAN, program na základe neho vygeneruje automaticky číslo účtu.
 • Upravili sme vykazovanie údajov vo vybraných riadkoch výkazu účtovnej závierky Cash Flow v súlade s platnou legislatívou. Sprístupnili sme bledo sivé riadky, ktoré doteraz boli neprístupné.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty