Menu

OLYMP 19.10

Top novinky verzie 19.10

>

Ročné zúčtovanie dane

Aktualizovaný výpočet a tlačivo ročného zúčtovania dane za rok 2018.

Nová zložka mzdy Z17 – zúčtovanie bonusu na zaplatené úroky. Slúži sa na vyplatenie daňového bonusu na zaplatené úroky, na ktorý si zamestnanec uplatnil nárok v ročnom zúčtovaní dane.

Možnosť generovať prevodný príkaz Poukázanie daňového bonusu na zaplatené úroky.

>

Športovci

Nové typy pracovného pomeru Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu a Zmluva o činnosti športového odborníka podľa zákona o športe.

Nové zložky mzdy 76 – odmena športového odborníka a 77 – odmena profesionálneho športovca.

Prihlasovanie do inštitúcií a výpočet miezd pre profesionálnych športovcov a športových odborníkov.

>

Rekreačné poukazy

Nová zložka mzdy 970 – príspevok na rekreáciu zamestnancov. Maximálne do sumy 275 € je príspevok na rekreáciu oslobodený od dane a odvodov.

Ostatné novinky verzie 19.10

 • Aktualizovaný výpočet ročného zúčtovanie dane za rok 2018.
 • Aktualizované tlačivo ročného zúčtovania dane za rok 2018.
 • Zapracovaná nová zložka mzdy Z17 – zúčtovanie bonusu na zaplatené úroky. Slúži sa na vyplatenie daňového bonusu na zaplatené úroky, na ktorý si zamestnanec uplatnil nárok v ročnom zúčtovaní dane.
 • V prevodných príkazoch pribudla možnosť označiť voľbu “Poukázanie daňového bonusu na zaplatené úroky”. Tento typ prevodného príkazu sa generuje vždy len na konci daného štvrťroka. Po označení voľby sa vygeneruje fiktívny prevod na sumu, ktorú zamestnávateľ vyplatil zamestnancom z vlastných prostriedkov, ale z dôvodu nízkej, resp. nulovej úhrnnej dane si ju nemohol (v rámci štvrťroka) odpočítať od preddavkov na daň. Po vygenerovaní sa čiastka z PP automaticky prenesie na dokument Prehľad o zrazených preddavkoch na daň do časti III, prostredníctvom ktorej zamestnávateľ požiada daňový úrad o vrátenie sumy daňového bonusu na zaplatené úroky vyplatenej z vlastných prostriedkov.
 • Aktualizované tlačivo a export Prehľad o zrazených preddavkoch na daň pre rok 2019.
 • Upravená štruktúra vety štatistického zisťovania o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 pre Treximu platná od 4. štvrťroka 2018.
 • Zapracovaná nová zložka mzdy 970 – príspevok na rekreáciu zamestnancov. Maximálne do sumy 275 € je príspevok na rekreáciu oslobodený od dane a odvodov. Ak je poskytnutý formou rekreačného poukazu, v zložke mzdy je možné označiť voľbu “Vyplatené poukazom”.
 • Zapracovaný nový typ pracovného pomeru Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu. Slúži pre výpočet miezd profesionálnych športovcov so zmluvou podľa zákona o športe. Z príjmu vyplateného na základe takejto zmluvy sa odvádza iba daň. Zdravotné a sociálne poistenie sa do 31.12.2021 neplatí.
 • Zapracovaný nový typ pracovného pomeru Zmluva o výkone činnosti športového odborníka. Slúži pre výpočet mzdy  športového odborníka so zmluvou podľa zákona o športe. Pri pracovnom vzťahu je možné nastaviť či sa jedná o pravidelný alebo nepravidelný príjem. Z odmeny odvádza športový odborník odvody na sociálne poistenie, zdravotné poistenie aj daň.
 • Zapracovaná nová zložka mzdy 77 – odmena profesionálneho športovca. Slúži na vyplatenie odmeny za činnosť športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.
 • Zapracovaná nová zložka mzdy 76 – odmena športového odborníka. Slúži vyplatenie odmeny športovému odborníkovi na základe zmluvy uzatvorenej podľa zákona o športe.
 • Pri tlači a exporte Registračného listu fyzickej osoby bolo dopracované prihlásenie zamestnanca so zmluvou o výkone činnosti športového odborníka. Zamestnávateľ prihlasuje do registra Sociálnej poisťovne takéhoto zamestnanca kódom 1 (pravidelný príjem) alebo kódom 2 (nepravidelný príjem).
 • Nastavený formulár pre zadávanie zdravotnej poisťovne pre zamestnancov podľa zmluvy o výkone činnosti športového odborníka. Tieto osoby zamestnávateľ nahlasuje do zdravotnej poisťovne kódom 2D na dni, ktoré reálne odpracujú.  
 • Zapracované upozornenie vo výplate na prekročenie maximálneho rozsahu povolenej práce 30 hodín týždenne pre športového odborníka.
 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2018. Pokiaľ zamestnávateľ už za rok 2018 vystavil zamestnancom, na ktorých sa nevzťahuje aplikácia § 52zu ods.1 Zákona o dani z príjmov, vzor tlačiva POT39_5v18, nemusí vydávať opravné potvrdenie.
 • Aktualizované tlačivo Informačná karta o pracovnoprávnom vzťahu občana EÚ (Tlač – Oznamovacia povinnosť).
 • Zmena sadzby poistného na starobné poistenie na 9,25 % a starobné dôchodkové sporenie na 4,75 %. Zmena sa týka len sporiteľov v II. pilieri a súvisí s novelou zákona o sociálnom poistení a zákona o starobnom dôchodkovom sporení zo septembra 2012, podľa ktorej sa od roku 2017 odvody do II. piliera postupne zvyšujú o 0,25 percentuálneho bodu ročne.
 • Aktualizovaný zoznam tarifných stupníc pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákona č. 553/2003 o výkone práce vo verejnom záujme. Pri pracovných pomeroch a zmenách zmlúv začínajúcich pred 1.1.2019 sa zobrazuje pôvodných 5 tarifných stupníc, od 1.1.2019 sa už zobrazujú len 3 stupnice.
 • V Personalistike a vo Výpočte mzdy pribudla vo voľbe “Typ pracovného pomeru” možnosť označiť a filtrovať zamestnancov športový odborník a profesionálny športovec.
 • Opravená chyba v rozúčtovaní mzdových nákladov. Kedy mohol vzniknúť rozdiel medzi rozúčtovaním a výkazmi do poisťovní. V novej verzii sa rozúčtovanie automaticky upraví na správne.
 • Opravená chyba, kedy sa vo výplate neuložila úprava rozúčtovania, a teda sa nesprávne zobrazili účty na dokumente Rozúčtovanie mzdových nákladov a v exporte pre podvojné účtovníctvo.
 • Opravená chyba pri generovaní mzdy s importom z dochádzky, pri ktorej sa z dochádzky nepreniesli hodiny, a tiež chyba ktorá vznikla v prípade, že na jeden deň bolo v dochádzkovom súbore uvedené viac ako 24 hodín.
 • Opravená chyba pri ponižovaní dní na zložke mzdy 30 úkolová mzda – výkonnostná. V prípade, že program automaticky ponížil počet dní na tejto zložke (napr. po zadaní dovolenky), po opätovnom vstupe do výplaty sa ponížený počet dní nezapamätal.
 • Opravená chyba pri generovaní prevodného príkazu pre DDS. Pri exporte prevodného príkazu pre banku sa v niektorých prípadoch suma poistného líšila o 0,01 EUR.
 • Opravená chyba na dokumente Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO, keď sa v niektorých prípadoch namiesto rodného čísla uviedol dátum narodenia.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty