Menu

Daň z motorových vozidiel za rok 2018

Ak ste v minulom roku použili auto na podnikanie a uplatňujete si v účtovníctve výdavky spojené s autom, máte povinnosť do 31. januára 2019 podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Samotné tlačivo daňového priznania už niekoľko rokov nemení svoju podobu, spôsob výpočtu cestnej dane zostáva rovnaký a naďalej výšku dane ovplyvňuje vek vozidla. Čo by ste mali vedieť predtým, ako vyplníte daňové priznanie?

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom došlo k použitiu vozidla evidovaného v Slovenskej republike na podnikanie. Medzi výnimky patrí:

  • Vznik daňovej povinnosti pre právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie. V tomto prípade vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.
  • Vznik daňovej povinnosti, ak došlo k zmene v osobe daňovníka pri tom istom vozidle, napríklad predaj vozidla. Vtedy novému daňovníkovi vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,  v ktorom došlo k zmene v osobe daňovníka.

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo ku:

  • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
  • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
  • zániku daňovníka bez likvidácie,
  • zmene držiteľa vozidla,
  • ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla, bola zrušená, alebo ktorá nie je podnikateľom, napríklad pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,
  • ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.

Oznamovacia povinnosť

Ak vám v priebehu roka vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, neoznamujete túto skutočnosť správcovi dane. Vznik a zánik daňovej povinnosti uvediete až pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel, po ukončení zdaňovacieho obdobia.

Ak ste počas celého minulého roka nepoužili vozidlo na podnikanie a neúčtovali výdavky s ním spojené, ste povinní oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, kedy vozidlo nebolo používané v podnikaní. Zánik oznamujete  po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania.

Ročné sadzby dane z motorových vozidiel

V zásade platí pravidlo, že ak máte nové auto, na cestnej dani ušetríte. Naopak, čím staršie auto používate na podnikanie, tým bude daň vyššia. Daň z motorových vozidiel je upravená v zákone č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“). Ročné sadzby dane sú uvedené v Prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. V závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla môžete ročnú sadzbu dane znížiť, zvýšiť alebo použiť neupravenú.

Ročné sadzby dane z MV

Ako vyplniť daňové priznanie z motorových vozidiel

Daňové priznanie zvládnete vytvoriť aj sami. S vyplnením, ako aj so samotným výpočtom dane vám pomôže program TAXA. Stačí, ak zadáte údaj o kategórii vozidla, objem motora a dátum o prvej evidencii vozidla (rok výroby). O všetko ostatné sa postarajú automatické výpočty, vrátane výšky predpokladanej daňovej povinnosti. Práve predpokladaná daň má vplyv nato, či budete platiť preddavky na daň z motorových vozidiel alebo nie.

Pri vyplnení daňového priznania budete mať k dispozícií aj praktického sprievodcu, v ktorom nájdete podrobný výpočet dane z motorových vozidiel. Vyplnené tlačivo môžete exportovať a podať elektronicky na Finančnú správu SR.

Kde zaplatiť daň za auto

Obdobím na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je január a do konca januára treba daň aj zaplatiť. Číslo účtu na platbu dane sa skladá z predčíslia 501163, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt (OÚD) a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice 8180. Variabilný symbol pre daň z motorových vozidiel za rok 2018 je 1700992018.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty