Menu

OLYMP 20.20

Top novinky verzie 20.20

>

Legislatíva

Výpočet odvodov na sociálne poistenie od 1.1.2020 v prípade priznania dôchodkov.

Upravený formulár Evidencia dôchodkov.

Aktualizovaný dokument Sumárny prehľad RZD podľa pracovníkov, ktorý je navyše možné upraviť cez editor reportov.

Ostatné novinky verzie 20.20

  • Upravený formulár Evidencia dôchodkov (Personalistika – Dôchodky a invalidita). Pri starobnom, predčasnom starobnom, invalidnom, výsluhovom a invalidnom výsluhovom dôchodku pribudol dátum vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku. Pri dovŕšení dôchodkového veku pribudol dátum určenia dôchodkového veku Sociálnou poisťovňou, ktorý sa vyplní v prípade, ak Sociálna poisťovňa určila dôchodkový vek na žiadosť poistenca. Tieto dátumy majú od 1.1.2020 vplyv na výpočet odvodov na sociálne poistenie.
  • Bol upravený výpočet odvodov na sociálne poistenie v prípade priznania dôchodku. Od 1.1.2020 sa odvody na sociálne poistenie neplatia:
    • pri priznanom dôchodku odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku,
    • pri dovŕšení dôchodkového veku dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia.
  • Upravený počet dní na mesačnom výkaze do zdravotnej poisťovne v prípade spoločníka, štatutára a iného pracovného vzťahu, ktorý je na PN, OČR alebo poberá materské. Počet dní v prílohe mesačného výkazu nebude ponížený o dni PN, OČR a poberania materského.
  • Do programu bola doplnená možnosť zasielať hromadne na e-maily jednotlivých zamestnancov aj dokumenty Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane a Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO.
  • Aktualizovaný dokument Sumárny prehľad RZD podľa pracovníkov (Tlač – Ročné Vyúčtovanie – Preddavkov dane). Dokument je možné upraviť cez editor reportov a doplniť doň aj niektoré ďalšie stĺpce, ktoré obsahujú údaje z ročného zúčtovania dane.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty