Menu

OLYMP 23.00

Top novinky verzie 23.00

>

Legislatíva

 • Mzdové veličiny platné pre rok 2023 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť na daňovníka, daňový bonus na deti, maximálne vymeriavacie základy,..)
 • RLFO – zmena na oznámenie nových analytických údajov
 • Aktualizované dokumenty Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2022 a Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane za rok 2022
 • Kalkulačka stravných lístkov upravená na novú sumu stravného
 • Nové vyňatia a úprava súčasnej Materskej a otcovskej dovolenky z dôvodu správneho posúdenia vylúčenej doby

Ostatné novinky verzie 23.00

 • Od 1.1.2023 sa mení výška minimálnej mzdy na sumu 700 €/mes. pre zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou a 4,023 €/hod. pre hodinovo odmeňovaných.
 • Od 1.1.2023 sa menia nasledovné maximálne hranice:
 • 1/ Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie = 8 477 €. 
 • 2/ Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti = 79,6273 €. 
 • 3/ Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie z dividend = 72 660 €.
 • Od 1. 1. 2023 sa upravuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na sumu 410,24 €/mes.
 • Ak je od 1. 1. 2023 základ dane zamestnanca nižší alebo rovný ako 3 453,79 €, uplatní sa sadzba dane vo výške 19 %. Od základu dane presahujúceho 3 453,79 € sa uplatní progresívna daň vo výške 25 %.
 • Od 1. 1. 2023 sa zvyšuje suma daňového bonusu na dieťa. Daňový bonus pre dieťa do 18 rokov veku je vo výške 140 €/mesačne, nad 18 rokov veku dieťaťa je vo výške 50 €/mesačne. Nárok možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného % základu dane podľa počtu vyživovaných detí. Nový výpočet daňového bonusu sme doplnili aj do mzdovej kalkulačky (menu Mzdové funkcie – Mzdová kalkulačka).
 • Aktualizovali sme kalkulačku stravných lístkov (Mzdové funkcie – Kalkulačka stravných lístkov). Od 1.1.2023 sa zvyšuje suma stravného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín na 6,80 €.
 • Za zamestnancov, ktorých zamestnávateľ prihlásil do registra poistencov Sociálnej poisťovne pred 1.1.2023 a ich poistenie trvá aj po 31.12.2022, je zamestnávateľ povinný oznámiť analytické údaje na RLFO – zmena, v termíne podania mesačného výkazu/výkazu poistného za mesiac január 2023, t.j. najneskôr do 28.2.2023. V programe Olymp vytvoríte RLFO – zmenu automaticky k 1.1.2023, kde sa vyplnia nové údaje kód vykonávanej práce (SK ISCO-08), kód miesta výkonu práce a rozsah práce.
 • Od verzie sa na základe zmeny pracovnej zmluvy evidovanej v Personalistike, ak zmeníte miesto výkonu práce, druh práce alebo rozsah pracovného času, vytvorí RLFO – zmena.
 • V Personalistike sme do funkcie Export do excelu doplnili nové údaje SK ISCO-08 kód a názov a Miesto výkonu práce kód a mesto/obec. Údaje si takto jednoducho môžete vyexportovať po zamestnancoch a skontrolovať. Táto možnosť je prístupná aj pre zostavu Štandard.
 • Od 1.1.2023 sú všetky dohody dôchodkovo poistené. Ak si dohodár – dôchodca alebo študent s pravidelným príjmom uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku (OOP), výplata dohodára sa počíta rovnako ako keď sa uplatňovala výnimka z dôch. poistenia. To znamená, že ak si dohodár uplatní OOP a jeho príjem neprekročí 200 €, neplatí dôchodkové poistenie. Ak jeho príjem v mesiaci prekročí 200 €, vymeriavací základ na dôchodkové poistenie sa znižuje o max 200 €.
 • Pre správne posúdenie vylúčenej doby sme upravili formulár na evidovanie vyňatí Materská dovolenka a Otcovská dovolenka. Vo formulári na zadávanie vyňatia pribudli nové polia Predpokladaný deň pôrodu a v prípade zamestnankyne – ženy aj pole Deň narodenia dieťaťa. Taktiež pribudla voľba s názvom Vylúčená doba z povinnosti platiť poistné na SP, ktorú je potrebné označiť ak zamestnanec z daného právneho vzťahu požiadal o dávku materské alebo Sociálnej poisťovni podal čestné vyhlásenie.
 • Pre zamestnancov pracujúcich na dohodu a iné pracovno-právne vzťahy zaevidujete od januára nové vyňatie s názvom Obdobie tehotenstva a materstva (obdobné vyňatie ako materská dovolenka) a vyňatie Starostlivosť o dieťa (obdobné vyňatie ako otcovská dovolenka). Obdobie tehotenstva a materstva slúži na evidenciu obdobia, kedy žena nepracuje v období spravidla od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.
 • Vyňatie Obdobie starostlivosti o dieťa slúži na evidenciu obdobia, kedy muž nepracuje z dôvodu starostlivosti o dieťa.
 • Aktualizovaný dokument Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane za rok 2022 (Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane). Žiadosť vytvorená pre jedného zamestnanca má editovateľné polia, zamestnanec môže tlačivo vyplniť a odoslať naspäť mzdárke.
 • Aktualizovaný dokument Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2022 (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa). Potvrdenie sa aktualizovalo v časti 13, kde pribudol nový riadok Suma DB za všetky vyživované deti v mesiacoch júl – december. Finančná správa informuje, že použitie prvých dvoch vzorov tlačív vydaných za rok 2022 sa za zdaňovacie obdobie 2022 akceptuje, ak boli zamestnávateľom vystavené pre zamestnanca, ktorý si po 30.6.2022 neuplatnil daňový bonus za mesiace júl až december 2022.
 • Dohode o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce je možné priradiť prázdny pracovný kalendár.
Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty