Menu

OLYMP 9.10

Novinky verzie 9.10

 • V programe bol zapracovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2008.
 • Boli aktualizované dokumenty pre ročné zúčtovanie dane za rok 2008: Žiadosť o vykonanie RZD, Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane).
 • Aktualizované tlačivo Vyhlásenie na zdanenie príjmov (Dokumenty – Personalistika – Vyhlásenie na zdanenie príjmov).
 • Aktualizovaný mesačný výkaz pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu.
 • Aktualizovaný mesačný výkaz pre Spoločnú zdravotnú poisťovňu.
 • Aktualizovaný mesačný výkaz pre zdravotnú poisťovňu Union.
 • Aktualizovaný mesačný výkaz pre zdravotnú poisťovňu Apollo.
 • Aktualizovaný mesačný výkaz pre zdravotnú poisťovňu Dôvera.
 • Z programu boli odstránené tlačivá zrušenej Európskej zdravotnej poisťovne.
 • Aktualizovaný Mesačný výkaz poistného a príspevkov s prílohou a Registračný list FO pre Sociálnu poisťovňu.
 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti.
 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku.
 • Od 01. 01. 2009 sa do vymeriavacieho základu zamestnanca na sociálne poistenie nezahŕňa zložka mzdy 457 – odmena pri odchode do starobného dôchodku.
 • Od roku 2009 sa môže vo výplate z dôvodu zaokrúhľovania objaviť aj zrážka, pri ktorej je nenulový základ, ale odvod za zamestnanca aj organizáciu je rovný nule. Vymeriavací základ takejto zrážky program prenesie aj na tlačivo mesačného výkazu poistného pre Sociálnu poisťovňu.
 • V programe bola pridaná nová zrážka “ďalšie vzdelávanie zdravot. prac.” a tiež bol doplnený riadok “Vzdelávanie zdrav. prac.” na Mzdovom liste.
 • Ak ste v roku 2008 používali pre zdravotníckeho pracovníka nejakú inú zrážku na zrazenie sumy za ďalšie vzdelávanie, je potrebné ju spätne vo výplatách zmeniť na novovytvorenú zrážku. Následne sa tieto sumy z uvedenej zrážky zobrazia na Mzdovom liste, na Potvrdení o zdaniteľnej mzde a tiež sa prenesú aj do ročného zúčtovania.
 • Upravený export mesačných výkazov zdravotného poistenia tak, aby namiesto hrubej mzdy zobrazoval neupravený vymeriavací základ zdravotného poistenia.
 • Pri tlači niektorých dokumentov v Rekapitulácii zložiek mzdy (Mesačne podľa stredísk, Mesačne podľa zákaziek, Mesačne podľa prac. pomeru, Mesačne podľa PP – tabuľka), bola dopracovaná možnosť výberu obdobia (od – do), za ktoré sa majú údaje zobraziť.
 • Na výplatných páskach (Výpis zložiek a Tajný formát) sa zmenil text “K výplate” na “K výplate v hotovosti”.
 • Na dokumente Evidencia pracovnej doby podľa typu (Dokumenty – Evidencia pracovnej doby – Rozpis podľa typu) bol pridaný súčtový riadok za každý typ a za celú firmu.
 • Pri tlači výplatných pások (Výpis zložiek, Zvislý formát, Vodorovný formát, Podrobný formát) bola pridaná možnosť výberu obdobia (od – do), za ktoré sa majú údaje zobraziť.
 • Bol upravený dokument “Rozpis odvodov do ZP”.
 • Pri tlači dokumentov Rozúčtovanie mzdových nákladov bol umožnený výber obdobia (od – do), za ktoré sa majú údaje zobraziť.
 • Aktualizovaný prevodný príkaz pre Volksbank.
 • Bola dopracovaná nová tlačová zostava “Tajný formát výplatnej pásky – zvislý” (Dokumenty – Výplaty). V tomto formáte bude možné tlačiť väčší počet zložiek mzdy, celá výplatná páska sa zmestí na jedno výplatné vrecko.
 • Vylepšené sťahovanie aktuálnej verzie z internetu. V prípade potreby sa automaticky stiahne plná inštalácia, nie len OlympUpgrade.zip.
 • Opravená chyba na tlačive Prehľad ceny práce po zamestnancoch mesačne. Pri tvorbe sociálneho fondu pracovníkovi, ktorý mal uzatvorený pracovný pomer Dohodou o pracovnej činnosti, program niekedy nesprávne zobrazoval sumu 0,01.
 • Bola opravená chyba pri pridávaní zložiek mzdy do výplaty. Pri výbere zložky mzdy cez tlačidlo F7 nebolo možné duplicitné pridanie zložiek A20 – prac. voľno žiadané (neplatené) – so ZP a 310 – náhrada mzdy za dovolenku.
 • Opravený výpočet priemeru na dovolenku na dokumente Priemerný zárobok. Ak bola zamestnancovi vyplatená polročná alebo ročná odmena, program nesprávne počítal úhrn vyplatených miezd bez náhrad.
 • Opravená chyba, kedy program nesprávne priradil všetkých zamestnancov vo výkazoch pre ZP do jednej zdravotnej poisťovne.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty