Menu

OLYMP 9.40

Novinky verzie 9.40

 • Životné minimum je od 1.7.2009 upravené na 185,19 € a suma daňového bonusu je od 1.7.2009 upravená na 20 € mesačne.
 • V menu Dokumenty – Odvody poistného – Sociálna poisťovňa bola dopracovaná nová tlačová zostava “Žiadosť o vrátenie poistného zo SP” na základe § 145 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Touto žiadosťou budú žiadať zamestnávatelia Sociálnu poisťovňu o poistné zaplatené bez právneho dôvodu (napr. spätne priznaný dôchodok).
 • Pridaná nová zložka mzdy “985_vrátené poistné zo SP zapl. bez právneho dôvodu”. Táto zložka mzdy sa zadáva v prípade, že SP vráti poistné, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu (napr. v prípade spätne priznaného starobného dôchodku).
 • V hlavnom menu Exporty – Export pre daňový úrad bol zapracovaný nový export “Prehľad o zraz. preddavkoch”. Program automaticky vytvorí XML štruktúru štvrťročného prehľadu na daňový úrad bez nutnosti zásahu užívateľa.
 • Aktualizovaný prevodný príkaz pre Dexia banku.
 • V menu Organizácia – Bankové účty bola pridaná možnosť importovať a exportovať bankové účty z jednej databázy do druhej.
 • Bola vytvorená univerzálna štruktúra textových súborov pre import dát z iných softvérov, pomocou ktorej sa dajú importovať firemné údaje, bankové účty a personalistika.
 • Pribudla možnosť výberu tlačiarne priamo na tlačovom formulári.
 • V tlačovom formulári bola pridaná možnosť exportovať zostavy priamo do súboru, bez ich zobrazenia na monitore.
 • Pri exporte do programu Alfa bol upravený exportný súbor. Výsledok RZZP – nedoplatok sa bude prenášať do programu Alfa tak, aby bol výsledok RZZP rozdelený osobitne za organizáciu a osobitne za pracovníkov.
 • V tlačovej zostave “Prehľad o zrazených preddavkoch” v prípade, že ide o kombináciu preplatku z ročného zúčtovania dane a nedoplatku z ročného zúčtovania daňového bonusu, bolo upravené vypĺňanie riadkov A a B.
 • Mesačný výkaz pre Sociálnu poisťovňu bol upravený tak, aby sa do neho zahŕňali aj zamestnanci s vyňatím “Poslanec NR SR” aj v prípade, že v mesiaci nemajú vygenerovanú výplatu.
 • V štruktúre exportu prevodného príkazu pre Volksbank boli pridané dodatočné položky z dôvodu, aby prevodný príkaz zodpovedal požiadavkám banky.
 • V štruktúre exportu prevodného príkazu pre HB VÚB je automaticky dopĺňaná nula ako variabilný symbol, pokiaľ tento nie je zadaný v prevodnom príkaze.
 • Bola upravená funkcia archivácie starých rokov v databáze tak, aby v aktuálnej databáze zostali informácie potrebné na tlač dokumentu “Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti”.
 • Bolo zrýchlené sťahovanie aktualizačných súborov z internetu.
 • Na dokument “Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2009” bola doplnená adresa zamestnávateľa.
 • Opravená chyba 1-1101-20997, ktorá sa na niektorých počítačoch vyskytovala pri tlači “Mzdového listu”.
 • Bolo zakázané zadávanie iných ako číselných znakov do kódu zdravotných poisťovní.
 • Opravené dokumenty “Odvody poistného mesačné – podklady štandardné” a “Odvody poistného mesačné – podklady podrobné”. V prípade, že vymeriavací základ bol nula, program v dokumentoch uvádzal nesprávny počet zamestnancov.
 • Opravený chybný maximálny vymeriavací základ na odvod garančného poistenia pre zamestnancov, ktorí mali v mesiaci júl uzatvorený pracovný pomer dohodou.
 • Opravený výpočet nároku na dovolenku. Program niekedy nezvyšoval nárok na dovolenku po 15 odpracovaných rokoch v prípade, že počas trvania pracovného pomeru sa zamestnancovi menil pracovný úväzok zmenou zmluvy v pracovných pomeroch.
 • Na dokumente “Mzdový list – personálne a mzdové údaje” sa nebudú zobrazovať zložky mzdy “N22_ošetrovanie člena rodiny neplatené” a “N23_nemoc po 52. týždni”.
 • Opravené zobrazovanie znaku € na dokumentoch v personalistike.
 • Na dokumente “Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň” vyplní program riadok D- suma rozdielu daňového bonusu vždy, t.j. aj keď sa o daňový bonus nežiada (nevypĺňa sa časť II).
 • Opravený export ISCP. Do mesiaca október program vypĺňal príplatok za prácu v sobotu a nedeľu, ktorý bol zadaný v druhom štvrťroku.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty