Menu

OMEGA 15.72.00

Ostatné novinky verzie 15.72.00

  • Vo formulári pridávania položiek do dokladov EUD bola pre polia Automatické účtovanie a Predkontácia dopracovaná možnosť vybrať aj prázdnu hodnotu. Ak nevyberiete automatické účtovanie, formulár sa “nezašedí” a vy tak budete môcť zadávať údaje ručne. To isté platí aj pre pole Predkontácia.
  • V programe boli vymenené komunikačné knižnice pre ECR preto, aby program komunikoval aj s pokladnicami, v ktorých je nainštalovaný firmware podporujúci sedem daňových hladín. Zmena sa týka len pokladníc ECR od firmy ELCOM. Neplatí pre pokladnicu typu EFox a FM4000.
  • Ak v odoslanej faktúre bola pridaná položka z dodacieho listu ako zoznam dokladov, program namiesto dokladov pridal položky z dodacieho listu. Ďalej bol upravený algoritmus na prepočet celkových súm tak, aby nevznikali rozdiely medzi vygenerovanou odoslanou faktúrou a dodacími listami v prípade použitia druhého spôsobu výpočtu DPH v záložke Nastavenie.
  • Bolo upravené porovnávanie čísla účtu z číselníka programu Omega s číslom na bankovom výpise. Úpravu sme urobili preto, aby program Omega naimportoval výpis aj v prípade, ak nie je zhoda v použití/nepoužití pomĺčky medzi predčíslim a číslom účtu. Ďalej bol import upravený tak, aby program akceptoval rôzne tvary krátkeho dátumu v národnom prostredí Windows (rr/mm/dd, dd.mm.rr…).
  • Ak bola v programe zapnutá voľba automatického sťahovania novej verzie z internetu a zároveň sa prvý krát spúšťal program po nainštalovaní aktuálnej verzie, program zobrazil chybu. Táto chyba bola ihneď odstránená.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty