Menu

OMEGA 18.10.00

Top novinky verzie 18.10.00

>

Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb

Aktualizované tlačivo Daňové priznanie k dani z príjmu právnickych osôb pre rok 2014. Boli pridané nové tabuľky a riadky v súvislosti s evidenciou daňovej licencie, zapracovaný nový spôsob umorenia daňovej straty a upravené výpočty pre jednotlivé riadky priznania.

>

Nový výkaz Účtovná závierka pre podnikateľov (od verzie 18.00)

Do programu bol zapracovaný nový výkaz Účtovná závierka, ktorý obsahuje súvahu a  výkaz ziskov a strát. Nový výkaz budú podávať podnikatelia, ktorí podávajú  riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2014 a neskôr.

Ostatné novinky verzie 18.10.00

 • Aktualizované tlačivo Daňové priznanie k dani z príjmu právnickych osôb pre rok 2014. Boli pridané nové tabuľky a riadky v súvislosti s evidenciou daňovej licencie, zapracovaný nový spôsob umorenia daňovej straty a upravené výpočty pre jednotlivé riadky priznania.
 • Zapracovali sme aktuálne kódy kombinovanej nomenklatúry podľa Colného sadzobníka pre rok 2015.
 • Do verzie 18.10 sme aktualizovali výkaz Cash flow a Poznámky k účtovnej závierke. Zmeny sa týkajú podnikateľov, ktorí zostavujú účtovnú závierku k 31.12.2014 a neskôr.
 • Do verzie sme zapracovali zmeny v účtovej osnove podnikateľov, s účinnosťou k 31.12.2014. V dôsledku zrušenia vykazovania mimoriadnej činnosti, boli touto zmenou niektoré účty premenované a 10 účtov bolo zrušených.
 • Pre podnikateľov a neziskové organizácie sme zapracovali nové tlačivo Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.
 • Aktualizovali sme tlačovú zostavu pre Intrastat – Hlásenie o prijatí aj odoslaní tovaru, platné pre rok 2015.
 • Pre pokladnicu Elcom EFox Fiscal printer sme zapracovali možnosť tlačiť názov položky v dĺžke max. 80 znakov.
 • Zapracovali sme aktualizované tlačivo prevodného príkazu pre Slovenskú sporiteľňu.
 • Pri prechode do ďalšieho roka sme doplnili možnosť, či sa majú prenášať aj Poznámky k účtovnej závierke. V prípade, že už boli poznámky v novom roku upravované a nechcete ich prepísať údajmi zo starého roka, túto voľbu ponechajte vypnutú.
 • V prípade, že bol pre ukladanie žurnálov nastavený vlastný adresár, pri pokladnici Elcom Efox fiscal printer sa nedala vytlačiť intervalová uzávierka. Tento nedostatok sme odstránili.
 • V programe bolo upravené zotrieďovanie údajov v časti Skladové karty/Editovanie cien na kartách.
 • Pri účtovaní skladu spôsobom ‘B’, sme upravili pohyby na sklade tak, aby boli po spustení uzávierky uzavreté a nedali sa editovať.
 • Upravili sme poradie prechádzania položkami v pohyboch na sklade. Poradie prechádzania položkami nefungovalo správne v prípade, ak bolo pri prechádzaní položkami nastavené pole, ktoré na formulári bolo skryté.
 • V programe bol opravený import z TXT súboru, kde sa pri väčšom množstve dát vo vstupnom súbore nenaimportovali všetky položky.
 • V programe sme upravili tlač čiarových kódov na cenovkách pri Access databáze.
 • Pri hromadnom pridávaní dodávateľov na skladové karty sa za určitých okolností zobrazila chybová hláška. Túto sme v programe opravili.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty