Menu

Odpočítateľná položka na odvody do zdravotnej poisťovne pre zamestnancov s nízkymi príjmami

Novelou zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa od 01.01.2015 zavádza odpočítateľná položka, ktorá bude znižovať vymeriavací základ na zdravotné poistenie.

O odpočítateľnú položku sa znižuje len vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva činnosť:

  • v pracovnom pomere,
  • štátnozamestnaneckom pomere,
  • služobnom pomere,
  • alebo obdobnom pracovnom vzťahu (štátna služba, sudcovia, prokurátori, hasiči, …),

a jeho príjem z uvedenej zárobkovej činnosti je nižší ako 570 €

Zároveň musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  • zamestnanec má len jediného zamestnávateľa,
  • zamestnanec nie je súčasne SZČO,
  • zamestnanec si neuplatňuje odvodovú výnimku – zamestnanec si uplatní nárok. 

O odpočítateľnú položku sa neznižuje vymeriavací základ napríklad dohodárom, zamestnancom dlhodobo nezamestnaným s odvodovou úľavou, štatutárom, spoločníkom, osobám pracujúcim na zmluvy podľa Občianskeho zákonníka v prípade závislej činnosti, atď., ani vymeriavací základ z podielov na zisku.  

O odpočítateľnú položku nie je možné ponížiť ani príjem z pracovného pomeru, ktorý je vyplatený po skončení pracovného pomeru počas trvania nového pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa. 

Odpočítateľná položka je najviac vo výške 380 € a zaokrúhľuje sa na eurocenty nahor.

Zamestnanec, ktorý spĺňa všetky podmienky, si odpočítateľnú položku uplatniť môže, ale nemusí. Ak má zamestnanec viac pracovných pomerov (hlavný pracovný pomer) u jedného zamestnávateľa, odpočítateľnú položku si uplatniť môže. Taktiež zamestnanec, ktorý má u jedného zamestnávateľa pracovný pomer a zároveň pracuje aj na dohodu, si odpočítateľnú položku uplatniť môže.  

Vymeriavací základ zamestnanca na zdravotné poistenie je možné znížiť až o 380 € v prípade, že zamestnanec bude poistený celý kalendárny mesiac.

V prípade, že zamestnanec nebol v pracovnom pomere celý mesiac alebo ak mal neplatené voľno či absenciu, odpočítateľná položka sa kráti alikvótne podľa počtu kalendárnych dní

Odpočítateľná položka sa neznižuje v prípade, ak zamestnanec nepracoval z dôvodu práceneschopnosti, ošetrovania člena rodiny alebo materskej dovolenky. 

Ak bude mať zamestnanec súčasne viacerých zamestnávateľov alebo bude SZČO, odpočítateľná položka sa uplatní až v ročnom zúčtovaní.

Ako si zamestnanec uplatní odpočítateľnú položku?

Nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky nie je automatický, zamestnanec musí písomne požiadať svojho zamestnávateľa o uplatnenie odpočítateľnej položky na tlačive Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku

Bez podpísaného oznámenia nie je možné uplatniť odpočítateľnú položku na mesačnej báze. Tlačivo zamestnávateľ neposiela zdravotnej poisťovni!

Zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky je povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi do 8 dní odo dňa vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku. Rovnako má povinnosť oznámiť do 8 dní aj zmenu, resp. zánik nároku.

Tí zamestnanci, ktorí k 01.01.2015 už majú uzatvorený pracovný pomer, štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer alebo obdobný pomer a majú nárok na odpočítateľnú položku pri výpočte preddavkov na poistné, sú povinní tento nárok oznámiť zamestnávateľovi prvý raz do 25.1.2015!

Odpočítateľná položka a výpočet preddavkov na zdravotné poistenie

V prípade že zamestnanec dosiahne vymeriavací základ do 380 € za celý kalendárny mesiac poistenia,  zamestnanec ani zamestnávateľ nebudú platiť poistné na zdravotné poistenie, nakoľko si uplatnia odpočítateľnú položku v plnej výške 380€. Vymeriavací základ pre zamestnanca a zamestnávateľa bude nulový. 

Ak zamestnanec dosiahne príjem vyšší ako 380 € za celý kalendárny mesiac poistenia, odpočítateľná položka sa urči nasledovne: 

  • vypočíta sa rozdiel medzi príjmom zamestnanca a sumou 380 € − rozdiel sa vynásobí dvomi,
  • výsledok sa odpočíta od sumy 380 €.

Príklad I

Zamestnanec je v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa a jeho príjem v mesiaci január 2015 je 380 €. 

VZ, z ktorého sa vypočíta poistné: 380 – 380 = 0 €

Zamestnanec ani zamestnávateľ v danom mesiaci neplatia žiadne preddavky na poistné, keďže výška odpočítateľnej položky je v rovnakej sume ako dosiahnutý príjem, t. j. 380 €.

Príklad II

Zamestnanec je v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa a jeho príjem v mesiaci január 2015 je 483,50 €.

Zníženie odpočítateľnej položky: 483,50 – 380 = 103,50 x 2 = 207,00

Odpočítateľná položka: 380 – 207 = 173 €

VZ, z ktorého sa vypočíta poistné: 483,50 – 173 = 310,50 €

Príklad III

Zamestnanec je v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa a v mesiaci január 2015 bol 16 dní PN. Príjem zamestnanca za mesiac január 2015 bol 400 €.  

Odpočítateľná položka sa nebude upravovať z dôvodu PN, zníži sa len z dôvodu vyššieho príjmu:

Zníženie odpočítateľnej položky: 400 – 380 = 20 x 2 = 40,00

Odpočítateľná položka: 380 – 40= 340 €

VZ, z ktorého sa vypočíta poistné: 400 – 340= 60 €

Príklad IV

Zamestnanec je v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa počas celého mesiaca január 2015. Príjem zamestnanca bol  380 €. Okrem pracovného pomeru má zamestnanec u toho istého zamestnávateľa aj dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej sa platí zdravotné poistenie a na ktorú v tomto mesiaci zarobil 100 €.

Celkový príjem zamestnanca bol: 380 + 100 = 480 €

Zníženie odpočítateľnej položky: 480 – 380 = 100 x 2 = 200,00 

Odpočítateľná položka: 380 – 200 = 180 €

VZ, z ktorého sa vypočíta poistné: 480 – 180 = 300 €

Príklad V

Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru 5.1.2015, čiže neodpracuje celý mesiac január 2015 (20 dní = 19 prac. dní + 1 deň sviatok, ktorý má zamestnanec zaplatený mesačnou mzdou, teda tak, ako keby bol v práci). Dohodnutá mesačná mzda zamestnanca je 390 €.

Tarifná mzda / počet pracovných dní  x  počet odpracovaných dní =  hrubá mesačná mzda = 390 / 22 x 20 = 354,55 €

Ak je príjem nižší ako 380 €, odpočítateľná položka je vo výške tohto príjmu. Ale, ak zamestnanec nebol prihlásený v zdravotnej poisťovni celý mesiac, takto stanovená odpočítateľná položka sa alikvótne znižuje podľa dní prihlásenia. 

Celkový príjem zamestnanca: 354,55 €

Odpočítateľná položka na ZP: vo výške príjmu 354,55 €

Alikvótne zníženie odpočítateľnej položky: (354,55 : 31) x 27 = 308,81 € VZ, z ktorého sa vypočíta poistné: 354,55 – 308,81 = 45,74 €

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty