Menu

Povinnosti zamestnávateľa od 1. septembra 2020 v súvislosti s domácou izoláciou a testovaním na COVID-19

#spolutodame   #skrosomdoma

Súčasné opatrenia:

 • §250b Zákonník práce – právo nariadiť zamestnancom výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje,
 • opatrenie OLP/5453/2020, ktoré zakazuje všetkým osobám pohybovať sa v priestoroch interiérov bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa), ako je napríklad rúško, šál alebo šatka.

Nové opatrenia:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou k 1. septembru 2020 vydal nasledujúce opatrenia:

 • opatrenie OLP/6850/2020, ktorým úrad nariaďuje všetkým osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky od 1. septembra 2020 povinnosť podrobiť sa domácej izolácii a RT-PCR testovaniu na ochorenie COVID-19 (ďalej len „Opatrenie o domácej izolácii“);
 • opatrenie OLP/6911/2020, ktorým úrad nariaďuje zamestnávateľom povinnosť kontrolovať dodržanie povinnosti izolácie a testovania svojimi zamestnancami (ďalej len „Opatrenie pre zamestnávateľov“).

Povinnosť zamestnávateľa:

Zamestnávateľ je povinný vyžadovať od každého zamestnanca predloženie potvrdenia o absolvovaní domácej karantény a negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pokiaľ o danom zamestnancovi má vedomosť a odôvodnené podozrenie, že bol počas posledných 14 dní v zahraničí a neuplatní výnimky v zmysle Opatrenia o domácej izolácii a Opatrenia pre zamestnávateľov.

  Koho sa to týka?

  V zmysle Opatrenie o domácej izolácii všetky osoby, (osoby v zamestnaneckom pomere, ale aj pre iné obdobné pomery vrátane štátnozamestnaneckého pomeru a vzťahu s fyzickými osobami vykonávajúcimi živnosť):

  1. ktoré od 1. septembra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie neuvedenú v prílohe č. 1 Opatrenia o domácej izolácii a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a nie je uvedená v prílohe č. 1 Opatrenia o domácej izolácii, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, alebo v prípade bezpríznakového priebehu izolácie v domácom prostredí dovŕšením jej 10. dňa. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí.
  2. ktoré od 1. septembra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a nie je uvedená v prílohe č. 1 Opatrenia o domácej izolácii, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.
  3. prichádzajúce cez hranicu SR s Ukrajinou sa musia aj pri vstupe do SR preukázať registráciou na webe http://korona.gov.sk/ehranica.
  4. prichádzajúce do SR medzinárodnou leteckou dopravou, ktoré boli v predchádzajúcich 14 dňoch v krajine, ktorá nie je na spomenutom zozname menej rizikových krajín, sa tiež budú musieť pri vstupe do SR preukázať registráciou na webe http://korona.gov.sk/ehranica.

   Splnenie povinností zamestnávateľom

   Zamestnanec v závislosti od krajiny, v ktorej sa zdržiaval, resp. ktorú navštívil za posledných 14 dní, má povinnosť zamestnávateľovi predložiť buď:

   1. negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý bol vykonaný najskôr v 5. deň po návrate zo zahraničia v laboratóriách na území Slovenskej republiky, alebo
   2. potvrdenie o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky, ktoré je staršie ako 10 dní, a teda by malo preukazovať, že osoba sa zdržala v domácej izolácii (cestovný lístok, letenka/palubný lístok (boarding pass), faktúra z ubytovacieho zariadenia, potvrdením o registrácii na webe korona.gov.sk alebo čestné vyhlásenie zamestnanca).

   Zamestnávateľ má právo požadovať vyššie uvedené podklady, ak má dôvodné podozrenie, ako napr. nástup nového zamestnanca do zamestnania, služobná cesta zamestnanca alebo dni pracovného voľna zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný vyvinúť všetku náležitú snahu, aby zistil, či daný zamestnanec bol v danom období v zahraničí.

   Výnimky z uvedenej povinnosti sú:

   1. zamestnanec počas 14 dní pred návratom na pracovisko navštívil výlučne len krajiny uvedené v zozname bezpečných krajín, alebo v zahraničí v tomto období nebol,
   2. zamestnanec sa vrátil zo zahraničia pred viac ako 10 dňami a vie túto skutočnosť preukázať potvrdením o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky,
   3. zamestnávateľ nemá vedomosť o tom, že zamestnanec bol počas predchádzajúcich 14 dní v krajine neuvedenej v zozname bezpečných krajín,
   4. na zamestnanca sa vzhľadom na jeho pracovnú činnosť alebo pobyt vzťahuje výnimka stanovená v Opatrení o domácej izolácii.

   Zoznam bezpečných krajín: Austrálske spoločenstvo, Cyperská republika, Česká republika, Čínska ľudová republika, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Fínska republika, Grécka republika, Írska republika, Island, Japonsko, Kórejská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo, Litovská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Monako, Nemecká spolková republika, Nórske kráľovstvo, Nový Zéland, Poľská republika, Rakúska republika, Slovinská republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarska konfederácia, Talianska republika.

   Zamestnávateľ je povinný oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a odoprieť zamestnanci vstup do všetkých priestorov pracoviska, ak zamestnanec:

   • odmietne sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu, a súčasne
   • sa na neho neaplikujú vyššie uvedené výnimky.

   Na účely neskoršieho preukazovania splnenia povinností vyplývajúcich z príslušných opatrení a množstva aplikačných problémov navrhujeme zamestnávateľom doplniť chýbajúce podklady a potvrdenia aspoň čestným vyhlásením zamestnanca.

   Aktuálne platné právne predpisy neuvádzajú povinnosť zamestnanca oznamovať zamestnávateľovi svoj osobný program mimo pracovnej doby, pričom je otázne, do akej miery môže zamestnávateľ zasahovať do práva zamestnanca na súkromie zakotvené v Ústave Slovenskej republiky.

   Rovnako by sme chceli upozorniť aj na zásadu primeranosti a minimalizácie spracúvania osobných údajov získaných na základe kontroly povinnosti v zmysle opatrení. Niektoré údaje (zdravotný stav) sú údaje osobitej ochrany, preto by zamestnávateľ mal osobitne dbať na ich zabezpečenie a zúžiť okruh osôb, ktoré k nim majú prístup.

   Neplnenie povinností

   Podľa ustanovenia § 56 ods. 2 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zamestnanec, ktorý poruší pravidlá stanovené opatrením RUVZ, sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu hrozí pokuta až do výšky 1 659 EUR a nesplnenie pokynu zamestnávateľa k opusteniu priestorov pracoviska je možné považovať za porušenie pracovnej disciplíny, ktorého výsledkom môže byť skončenie pracovného pomeru.

   Podľa ustanovenia § 57 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zamestnávateľ, ktorý si nesplní svoje povinnosti v zmysle Opatrenia pre zamestnávateľov, dopúšťa sa správneho deliktu, za ktorý mu hrozí pokuta vo výške do 20 000 EUR.

   Informácie v blogu sú platné k právnemu stavu k 17. 9. 2020. Vývoj epidemiologickej situácie je nepredvídateľný, a preto odporúčame sledovať aktuálne opatrenia na stránke www.korona.gov.sk alebo na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

   Zdieľať
   Súvisiace témy k článku
   KROS
   O nás
   Blog
   Kontakty