Menu

Pripravili sme novú verziu programu OMEGA 15.20

Vážení používatelia,

radi by sme vás informovali o novej verzii programu OMEGA – podvojné účtovníctvo, v ktorej sú zapracované hlavne novinky ohľadom ECR a fiskálnych modulov.

Nová verzia OMEGA 15.20

Novinky verzie 15.20:

 • Na základe Zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sme do programu zapracovali funkciu na úhradu preddavkovej faktúry v hotovosti cez ECR,ktorá bola vystavená vo Fakturácii.
 • Do programu sme zapracovali aj funkciu na úhradu dobropisu cez ECR. Funkciu využijete pri úhrade vystavených dobropisov v hotovosti cez ECR.

 • V programe bola zapracovaná voľba pre Úhradu storno faktúry cez ECR v hotovosti. Novú funkciu je možné zvoliť pre Storno faktúry vystavené v mene EUR.

 • V programe bola zapracovaná aj funkcia Vrátenie (storno) platby faktúry cez ECR.Funkcia slúži na vrátenie platby k faktúre vystavenej v EUR mene, ktorá už bola zaplatená v hotovosti cez ECR.

 • Do číselníka pokladníc, záložka Parametre ECR bola dopracovaná voľba Tlačiť doklady v tréningovom režime. Táto voľba je pre pokladnicu 150Flexy a fiskálne moduly 500FP, EFox, Mini EFox, FM4000, na ktorých nie je možné ručne nastaviť tréningový režim.

 • Do programu sme zapracovali tlač intervalovej uzávierky pre fiskálne moduly. Na požiadanie daňových alebo colných úradov môžete súhrnnú alebo podrobnú intervalovú uzávierku vytlačiť priamo v číselníku pokladníc v záložke Parametre a funkcie FM.

 • Pre urýchlenie tlače kópie posledného dokladu bola dopracovaná možnosť zapnúť automatickú tlač kópie bločku pre fiskálne moduly. Voľbu si môžete nastaviť vo Všeobecných nastaveniach v časti ECR. Kópiu dokladu budete môcť využiť pri úhrade pohľadávky v hotovosti a pri prijímaní preddavkov v hotovosti. Okrem fiskálneho modulu Varos bola možnosť tlačiť kópiu posledného dokladu doplnená aj pre fiskálne moduly EFox.

 • Pre všetky fiskalizované ECR môžete nastaviť interval sťahovania žurnálu z pamäte ECR. Po prekročení limitu nastavenia sťahovania žurnálu (denne, týždenne, mesačne) sa bude žurnál automaticky sťahovať spolu s dennou uzávierkou ECR. Žurnály sa po stiahnutí z ECR vymažú, čím uvoľnia pamäť, ktorá má obmedzenú kapacitu. Stiahnutím žurnálu z ECR predídete zaplneniu pamäte a vyhnete sa problémom s jej nedostatočnou kapacitou.

 • Do programu bol dopracovaný výber hotovosti alebo šekov pre fiskálne moduly typu FM4000, Mini EFox, EFox, 500FP.

 • Pre fiskálne moduly (EFox, Mini EFox, FM4000) bolo do programu zapracované zobrazovanie sumy CELKOM z pokladničného dokladu a sumy VYDAŤ na externom zobrazovacom displeji pre zákazníka.

 • Do programu sme zapracovali voľbu “Neprepisovať príznaky existujúcich položiek“. Voľbu nájdete v menu Sklad-Registračné pokladnice-Prenos položiek do pokladníc. Táto voľba zabezpečuje, aby pri prenose položiek do pokladnice hodnoty príznakov ostali zachované a neprepisovali sa na hodnoty nastavené výrobcom pokladnice.

 • V Evidencii účtovných dokladov bola prepracovaná kontrola. Ak doklad bude obsahovať účtovný zápis, ktorý bude bez sumy a zaúčtovaný iba na jednej strane, pri uložení dokladu program upozorní na nezadanú sumu, ale dovolí ho uložiť.

 • Do programu bola zapracovaná zmena vo výpočte a v uplatňovaní daňových odpisov. Pre majetok zaradený do používania od 1.1.2012 sa z ročného odpisu ako uznaný daňový výdavok v 1.roku odpisovania uplatní len pomerná časť za mesiace od zaradenia majetku do konca zdaňovacieho obdobia. Zároveň bol v programe zrušený typ účtovného odpisu “ÚO=DO s posunom” pre majetok zaradený do používania od 1.1.2012.

 • Pred inštaláciou novej verzie Vám odporúčame urobiť si archív.

Stiahnuť

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty