Menu

OMEGA 15.20.00

Ostatné novinky verzie 15.20.00

 • Na základe úpravy Zákona č. 289/2008 o ECR sme do programu zapracovali funkciu na úhradu preddavkovej faktúry cez ECR. Funkciu využijete pri úhrade preddavkovej faktúry v hotovosti cez ECR. Ďalšie funkcie vám umožnia zrušiť príznak vytlačeného dokladu z ECR a vytlačiť kópiu posledného dokladu z ECR. Funkcie nájdete vo Fakturácii-Odoslané preddavkové faktúry v záložke Funkcie, Ďalšie funkcie.
 • V programe bola pre užívateľa sprístupnená možnosť výberu typu daňového odpisu pre triedu dlhodobého majetku 151 Goodwill a triedu 152 Záporný goodwill.
 • Na základe novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov bola do programu zapracovaná zmena vo výpočte a v uplatňovaní daňových odpisov. Pre majetok zaradený do používania od 1.1.2012 sa z ročného odpisu ako uznaný daňový výdavok v 1.roku odpisovania uplatní len pomerná časť za mesiace od zaradenia majetku do konca zdaňovacieho obdobia. Zároveň bol v programe zrušený typ účtovného odpisu “ÚO=DO s posunom” pre majetok zaradený do používania od 1.1.2012.
 • Pre urýchlenie tlače kópie posledného dokladu bola dopracovaná možnosť zapnúť automatickú tlač kópie bločku pre fiskálne moduly. Voľbu si môžete nastaviť vo Všeobecných nastaveniach v menu ECR. Kópiu dokladu budete môcť využiť pri úhrade pohľadávky v hotovosti a pri prijímaní preddavkov v hotovosti. Využijete ho ako podklad k účtovaniu a užitočný bude aj pri daňovej kontrole. Okrem fiskálneho modulu Varos bola možnosť tlačiť kópiu posledného dokladu doplnená aj pre fiskálne moduly E-fox. Tlač kópie posledného dokladu budete môcť vytlačiť z Fakturácie, Pohybov na sklade a z Číselníka pokladníc.
 • Pre fiskálne moduly (EFox, Mini EFox, FM4000) bolo do programu zapracované zobrazovanie sumy CELKOM z pokladničného dokladu a sumy VYDAŤ na externom zobrazovacom displeji pre zákazníka.
 • Na základe Zákona č. 289/2008 o ERP sme do programu zapracovali tlač intervalovej uzávierky pre fiskálne moduly. Na požiadanie daňových alebo colných úradov je potrebné tlačiť súhrnnú alebo podrobnú intervalovú uzávierku. Môžete ju vytlačiť priamo v číselníku pokladníc v záložke Parametre a funkcie FM.
 • V programe bola zapracovaná funkcia Vrátenie (storno) platby faktúry cez ECR. Funkcia slúži na vrátenie platby faktúry, ktorá bola zaplatená v hotovosti cez ECR. V programe sa nachádza vo Fakturácii v záložke Funkcie-Ďalšie funkcie. Vrátenie platby je možné zvoliť pre Odoslané faktúry vystavené v mene EUR.
 • Na základe úpravy Zákona č. 289/2008 o ECR sme do programu zapracovali funkciu na úhradu dobropisu cez ECR. Funkciu využijete pri úhrade vystavených dobropisov v hotovosti cez ECR. Ďalšie funkcie vám umožnia zrušiť príznak vytlačeného dokladu z ECR a vytlačiť kópiu posledného dokladu z ECR. Uhradiť vystavený dobropis budete môcť aj zvolením funkcie Uhradiť doklad (PD,BV). Funkcie nájdete vo Fakturácii-Odoslané dobropisy v záložke Funkcie, Ďalšie funkcie.
 • Do číselníka pokladníc, záložka Parametre ECR bola dopracovaná voľba Tlačiť doklady v tréningovom režime. Táto voľba je pre pokladnicu 150Flexy a fiskálne moduly 500FP, EFox, FM4000, na ktorých nie je možné ručne nastaviť tréningový režim. Pre všetky fiskálne moduly, po označení voľby, nebudú prístupné funkcie v záložke Parametre a funkcie FM. Zároveň nebude možné stiahnuť žurnály a v tréningovom režime bude možné vykonať len uzávierku typu X.
 • V programe bola zapracovaná voľba pre Úhradu storno faktúry cez ECR v hotovosti. Úhradu storno faktúr zaevidujete a vytlačíte z ECR z evidencie storno faktúr. V programe sa nachádza v evidencii Storno faktúr, v záložke Funkcie-Ďalšie funkcie. Vrátenie platby je možné zvoliť pre Storno faktúry vystavené v mene EUR.
 • Pri pridávaní, kópii, oprave alebo vymazávaní objednávky boli v programe optimalizované ich prepočty. Zrýchlené prepočty objednávok vám ušetria 40 až 70% času. Prepočet objednávok bude aj naďalej prebiehať štandardným spôsobom priamo v programe Omega, bez akýchkoľvek oznamovacích formulárov, ale ich prepočet bude rýchlejší.
 • Pre rýchlejšie zistenie a odstránenie vzniknutého problému z pokladne bola do programu dopracovaná funkcia, ktorá spolu s LOG súbormi pošle vybrané súbory, ktoré súvisia s nastaveniami ECR. Môže ísť o problémy ako napr.: nie je funkčná komunikácia programu a pokladne, pokladňa môže tlačiť nesprávne čísla. Odoslanie LOG protokolu cez e-mail uskutočníte cez menu Omega-Servis.
 • V Evidencii účtovných dokladov bola prepracovaná kontrola. Ak doklad bude obsahovať účtovný zápis, ktorý bude bez sumy a zaúčtovaný iba na jednej strane, pri uložení dokladu program upozorní na nezadanú sumu. Ak bude doklad napriek nezadanej sume uložený, bude mu pridelený zelený príznak. Doteraz takémuto dokladu nebol pridelený zelený príznak a bol považovaný za nesprávne predkontovaný.
 • Do programu boli dopracované prístupové práva podľa okruhov pre partnerov. Môžete nastaviť, ktoré číselné rady partnerov budú môcť používať jednotliví užívatelia. Nastavenie nájdete vo formulári Práva podľa radov v časti Ostatné (Užívatelia, prístupové práva, tlačidlo Okruhy).
 • Pri sťahovaní skladových položiek do pokladne pri off line predaji (napr. z dôvodu aktualizácie cien) boli na niektorých položkách v pokladnici ručne nastavené príznaky. Program po prenose položiek do pokladnice hodnoty týchto príznakov nastavil späť na hodnotu určenú výrobcom pokladnice. Nato, aby sa po prenose položiek do pokladnice hodnoty príznakov nenastavovali späť na pôvodnú hodnotu, je potrebné zapnúť voľbu Neprepisovať príznaky existujúcich položiek. Voľbu nájdete v menu Sklad-Registračné pokladnice-Prenos položiek do pokladníc. Medzi príznaky patria: možnosť predaja pri zápornej zásobe, možnosť predaja len jedného kusu položky, možnosť predaja zlomkového množstva, možnosť zadať aj inú cenu, než je naprogramovaná, možnosť prenášať aj výšku zásoby pre danú položku, nastavenie, či ide o položku s popisným PLU.
 • V číselníku partnerov v bočnom informačnom paneli bolo dopracované zobrazenie väčšieho množstva informácií o konkrétnom partnerovi. Viac informácií získate, ak si pridáte ďalšie dve záložky v informačnom paneli cez tlačidlo plus (+). Tlačidlom mínus (-) ich odoberiete. Tlačidlá sa nachádzajú v okrajových lištách informačného panela.
 • Pre všetky fiskalizované ECR môžete nastaviť interval sťahovania žurnálu z pamäte ECR. Po prekročení limitu nastavenia sťahovania žurnálu (denne, týždenne, mesačne) sa bude žurnál automaticky sťahovať spolu s uzávierkou ECR. Žurnály sa po stiahnutí z ECR vymažú, čím uvoľnia pamäť, ktorá má obmedzenú kapacitu. Stiahnutím žurnálu z ECR predídete zaplneniu pamäte a vyhnete sa problémom s jej nedostatočnou kapacitou.
 • Do programu bol dopracovaný výber hotovosti alebo šekov pre fiskálne moduly typu FT4000, Efox mini, 500FP. Funkcia je potrebná pre evidenciu hodnoty hotovosti/šekov pri uzávierke pokladnice, aby bol lepší prehľad počas dňa o výbere zo zásuvky pokladne. Výber je možné uskutočniť priamo v číselníku pokladníc, v záložke Parametre a funkcie FM.
 • Pri teste registračnej pokladnice program hlásil chybu “Zápis hladiny DPH Subscript out range”. Chyba bola v nesprávnom nastavení adresára spúšťajúci testovanie registračnej pokladnice. Spôsobovala ukončenie činnosti programu a následne jeho vypnutie. Tento nedostatok bol odstránený.
 • V maloobchodnom predaji sa pri položke s odvodenou MJ zobrazoval oznam upozorňujúci na položku, že má mínusovú hodnotu aj vtedy, keď mala dostatočné množstvo na sklade. Chyba bola opravená.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty