Menu

Pripravili sme pre Vás novú verziu programu OLYMP 13.90

Vážení používatelia,

radi by sme vás informovali o novej verzii programu OLYMP – mzdy a personalistika.
Čo nové nájdete vo verzii programu OLYMP 13.90?

Výpočet mzdy a vykazovanie zamestnancov s odvodovou úľavou:

 • Výpočet odvodov do SP a ZP:
  • na výpočet odvodov má vplyv označenie Odvodových úľav v Personalistike na karte Mzdové údaje:
   • Úľava na SP – ovplyvní to, že vo výplate nebudú vypočítané žiadne odvody do SP za zamestnanca, za zamestnávateľa sa vypočíta len úrazové a garančné poistenie (bez alikvotizácie na dni poistenia),
   • Úľava na ZP – ovplyvní výpočet zrážky na zdravotné poistenie, ktorá bude uvedená s príslušným VZ, ale sadzba poistného na ZP za zamestnanca aj zamestnávateľa bude 0 %.
 • Náhrada príjmu počas PN:
  • aj napriek tomu, že zamestnanci s odvodovou úľavou nie sú nemocensky poistení, majú nárok na náhradu príjmu počas prvých 10 dní PN, ktorú platí zamestnávateľ,
  • takýmto zamestnancom sa DVZ* určuje rozdielne ako u zamestnancov, ktorí sú nemocensky poistení:
   • DVZ pre výpočet náhrady príjmu sa určí ako podiel priemerného mesačného zárobku (platného v štvrťroku, v ktorom vznikla PN) a čísla 30,4167. Zaokrúhľuje sa na štyri desatinné miesta nadol,
   • ak zamestnanec v predchádzajúcom štvrťroku nemal príjem, DVZ sa určí z pravdepodobného priemeru na dovolenku.

*DVZ = denný vymeriavací základ

 • Vykazovanie na tlačivách pre SP a ZP:
  • Nové typy RLFO pre zamestnancov s odvodovou úľavou:
   • na prihlasovanie / odhlasovanie zamestnancov s odvodovou úľavou sa používa kód 14 (pre papierový RLFO), resp. ZECDN (pre elektronický RLFO) – zapracované už od verzie 13.80,
   • ak uplynie doba 12 mesiacov uplatňovania odvodovej úľavy alebo ak príjem zamestnanca prekročí 67 % priemernej mzdy, použije sa kód 16 (pre papierový RLFO), resp. ZECDNNPDPPVN (pre elektronický RLFO),
   • RLFO kód 15 a 17 bude zapracovaný vo verzii 14.00.
  • Prihlasovanie / odhlasovanie a storno prihlásenia do ZP:
   • zamestnanci s odvodovou úľavou sa do ZP prihlasujú kódom 2Z a 1WZ a odhlasujú sa 2K 1WK – zapracované už od verzie 13.81,
   • v prípade, že zamestnanec presiahne príjem stanovený pre uplatnenie odvodovej úľavy hneď v prvom mesiaci pracovného pomeru, je potrebné urobiť storno prihlášky s kódom 1WX. V takomto prípade stačí v menu Exporty – Export ZP – Storno prihlášky a odhlášky označiť voľbu “Storno odvodovej úľavy”,
    • POZOR! Stornom prihlášky s kódom 1WX sa stornuje len prihlásenie zamestnanca  na odvodovú úľavu, nestornuje sa prihlásenie zamestnanca do ZP,
   • v prípade, že zamestnanec presiahne príjem stanovený pre uplatnenie odvodovej úľavy v ďalšom mesiaci trvania pracovného pomeru, je potrebné zaslať oznámenie s kódom 1WK k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca.
  • Mesačné výkazy do SP a ZP:
   • v MV SP sa bude zamestnanec s odvodovou úľavou vykazovať kódom 14 v prípade papierového výkazu alebo ZECDN na elektronickom výkaze,
   • v MV ZP sa bude zamestnanec vykazovať s príslušným VZ (podľa príjmu zamestnanca) so sadzbou poistenia 0 %.

Iné vylepšenia:

 • Storno odhlášky do ZP – v programe už môžete urobiť nielen storno prihlášky do ZP, ale aj storno odhlášky.
 • Prázdny pracovný kalendár – nový typ kalendára nemá nastavený časový fond ani pracovné dni. Môžete ho použiť pre zamestnancov pracujúcich na dohody, spoločníkov, štatutárov a iný pracovný vzťah.
 • Prihlášky a odhlášky, zmeny do ZP – nájdete v jednom spojenom dokumente / exporte. Na jednom tlačive tak nájdete všetky skutočnosti, ktoré je potrebné oznámiť.
 • Informatívna karta v evidencii Výpočet mzdy – na záložkách Zložky mzdy a Zrážky nájdete údaje z výplaty, nie z Personalistiky, ako tomu bolo doposiaľ.
 • Výplatná listina s čiastkami – môžete vytlačiť za každého zamestnanca samostatne. Stačí pred tlačou označiť na karte Nastavenia dokumentu voľbu Každý výpis na novú stranu.
 • Mzdový list zamestnanca – už môžete vytlačiť aj pre zamestnanca, ktorý nemal vygenerovanú výplatu.
 • Formát SEPA pre Citibank – formát nového exportného súboru v prevodných príkazoch nájdete pod názvom “IMP formát pre SEPA platby”.

Ako získate novú verziu?

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu si  stiahnete z našej internetovej stránky alebo priamo z programu Olymp cez menu  Olymp – Over/Stiahni verziu z internetu.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, zaslali  sme Vám predfaktúru poštou dňa 16.09.2013 (nemusíte nás žiadať o jej  vyhotovenie).
 • Verziu na DVD, prípadne obnovu Balíka  podpory najrýchlejšie získate objednaním cez Zónu  pre klienta.

Stiahnuť

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty