Menu

OLYMP 13.90

Novinky verzie 13.90

 • Výpočet odvodov na SP a ZP pre zamestnancov, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní a uplatňujú si odvodovú úľavu. Ak bude mať zamestnanec označené na mzdových údajoch „Úľava na SP“, nebude platiť žiadne odvody do sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ bude platiť len úrazové a garančné poistenie.Ak bude mať zamestnanec označené na mzdových údajoch „Úľava na ZP“, nebude platiť zamestnanec ani zamestnávateľ žiadne odvody do zdravotnej poisťovne. Sadzba poistného za zamestnanca aj za zamestnávateľa bude 0 %. Preto vo výplate bude uvedená zrážka „zdravotné poistenie“ s vymeriavacím základom, ale 0 % sadzbou a nulovou čiastkou odvodu. Pozor! Ak príjem zamestnanca prekročí 67 % priemernej mzdy (pre rok 2013 526,62 Eur), od tohto mesiaca sa budú platiť všetky odvody za zamestnanca a zamestnávateľa.
 • Náhrada príjmu pre zamestnancov s odvodovou úľavou. Pre týchto zamestnancov sa denný VZ pre výpočet náhrady príjmu počíta ako podiel priemerného mesačného zárobku za predchádzajúci štvrťrok a čísla 30,4167. Priemerný mesačný zárobok sa vypočíta z hodinového priemeru na dovolenku za predchádzajúci štvrťrok, ktorý sa vynásobí priemerným počtom pracovných hodín podľa týždenného pracovného úväzku.
 • V RLFO je zapracovaný nový kód 16 (pre papierový RLFO) alebo ZECDNNPDPPVN (pre elektronické RLFO), ktorým sa prihlasujú zamestnanci, ktorí si uplatňovali odvodovú úľavu na platenie odvodov do SP, a to v prípade, že uplynie doba 12 mesiacov uplatňovania odvodovej úľavy alebo ak príjem zamestnanca prekročí 67 % priemernej mzdy.
 • V Mesačnom výkaze poistného a príspevkov do SP sa bude zamestnanec s odvodovou úľavou vykazovať kódom typom 14 v prípade papierového výkazu alebo ZECDN na elektronickom výkaze.
 • V programe je možné urobiť elektronické storno prihlášky do ZP s kódom 1W Z. Uvedené storno kódu môžete použiť v prípade, že zamestnanec s odvodovou úľavou na ZP hneď v prvom mesiaci pracovného pomeru presiahne príjem stanovený pre uplatnenie odvodovej úľavy. Stačí v menu Exporty – Export ZP – Storno prihlášky a odhlášky označiť voľbu “Storno odvodovej úľavy”. Pozor: Stornom prihlášky s kódom 1W Z sa stornuje len prihlásenie zamestnanca na odvodovú úľavu, nestornuje sa prihlásenie zamestnanca do ZP.
 • Prihlášky, odhlášky a zmeny platiteľa do zdravotnej poisťovne sa budú od tejto verzie vykazovať na jednom tlačive a v jednom exportom súbore.
 • V programe pribudla možnosť storna odhlášky do zdravotnej poisťovne. Vytlačíte ho cez menu Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Zdravotné poisťovne – Storno prihlášky a odhlášky do ZP a elektronické storno vytvoríte cez Exporty – Export zdravotného poistenia – Storno prihlášky a odhlášky.
 • Do pracovných kalendárov pribudol nový typ kalendára “Prázdny pracovný kalendár”. Tento kalendár nemá mesačný časový fond ani pracovné dni a je určený pre zamestnancov pracujúcich na dohody, spoločníkov, štatutárov a iný pracovný vzťah.
 • Zobrazenie zložiek mzdy a zrážok na bočnej informatívnej karte. Vo výpočte mzdy za zobrazia zložky mzdy a zrážky zadané vo výplate zamestnanca (a nie v Personalistike ako to bolo doteraz) a na bočnej karte v Personalistike vidíte zložky mzdy a zrážky zadané v Personalistike.
 • Výplatnú listinu s čiastkami je možné tlačiť za každého zamestnanca samostatne – po označení voľby “každý výpis na novú stranu” na karte Nastavenia dokumentu.
 • Zrážka Daň z príjmu v zahraničí bola upravená tak, aby po zadaní percenta program automaticky vypočítal zo základu dane výslednú čiastku.
 • Program po novom kontroluje správnosť zadanej PN už pri tvorbe miezd. Ak má zamestnanec v predošlom mesiaci neukončenú PN alebo OČR, ktorá v aktuálnom mesiaci nepokračuje, program na to upozorní. Rovnako upozorní na neukončenú PN, ktorá nie je nastavená až do konca mesiaca.
 • Do tabuliek v hlavných evidenciách programu Olymp sme pridali nové stĺpce s údajmi, ktoré si môžete exportovať do excelu buď cez pravé tlačidlo myši alebo ikonku excelu umiestnenú v spodnej časti každej hlavnej evidencie. V zostave Profesionál si navyše nájdete ešte ďalšie údaje naviac, ktoré si môžete do excelu exportovať – tie nájdete priamo v okne exportu do excelu.
 • V mzdovej kalkulačke pribudla nová voľba Odvodová úľava na SP a ZP. Voľba je prístupná len pre Hlavný pracovný pomer od novembra 2013 a slúži pre výpočet mzdy a odvodov pre zamestnancov, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní a spĺňajú podmienky pre uplatnenie odvodovej úľavy.
 • V exporte prevodných príkazov bol zrušený formát I:KEY Gemini Tatra banky, nakoľko už banka daný formát nepodporuje.
 • Pre Citibank sme pridali nový formát exportného súboru na export príkazov na úhradu vo formáte SEPA. Formát nového exportného súboru v prevodných príkazoch nájdete pod názvom “IMP formát pre SEPA platby”.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty