Menu

Príspevok na náhradu straty príjmu pre SZČO

#spolutodame   #skrosomdoma

Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny spustilo v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie podporu aj pre SZČO. Ide tak v poradí o druhé opatrenie, ktoré má aj tejto skupine podnikateľov pomôcť zmierniť ekonomické dôsledky z dôvodu zatvorenia ich prevádzky alebo poklesu tržieb. Kto má nárok na príspevok a za akých podmienok môže požiadať o „prvú pomoc“?

Kto môže o príspevok požiadať?

Finančnú pomoc môžu využiť SZČO, ktoré v čase mimoriadnej situácie zatvorili alebo obmedzili svoje prevádzky na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci). Ak patríte do tejto skupiny podnikateľov, požiadať o príspevok môžete za obdobie od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ zrušené.

Podmienky príspevku (Opatrenie č. 2)

SZČO môže požiadať o príspevok, ak spĺňa podmienky uvedené v opatrení č. 2 a tými sú:

 • SZČO vznikla alebo začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020,
 • bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 31. 3. 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dní, alebo
 • čerpá tzv. odvodové prázdniny, ktoré zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznáva každej SZČO od začiatku jej podnikania až do 1. 7. nasledujúceho kalendárneho roka (po roku, v ktorom začala prvýkrát podnikať)
 • má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 • ďalšie podmienky, uvedené v čestnom vyhlásení žiadateľa, ktoré je súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku.

Od 25. apríla 2020 vzniká nárok na príspevok aj v prípade, ak máte povolený splátkový kalendár pre platenie dane alebo daňového nedoplatku, poistné odvody do poisťovní a finančné záväzky voči úradu práce. Oprávneným žiadateľom ste aj v prípade nesplnenia daňových povinností, finančných záväzkov a poistných odvodov za mesiac február 2020.

Ako určiť pokles tržieb?

Pokles tržieb za mesiac marec (resp. apríl, máj) vypočítate tak, že si zvolíte jednu z alternatív, ktorá sa vás týka:

 • Porovnaním tržby za vykazovaný mesiac a tržby za rovnaký mesiac minulého roka (napr. marec 2020 a marec 2019).
 • Porovnaním priemernej mesačnej tržby (1/12 za 2019) a tržby za vykazovaný mesiac (napr. marec 2020).Túto metódu môžete využiť, ak ste vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.
 • Ak ste začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr 1. 2. 2020, porovnáte tržby za február 2020 s tržbou za marec 2020.

Výška finančného príspevku

Prvé príspevky za marec budú na základe žiadosti a výkazu vyplácané od 16. 4. 2020.

Výška príspevku za marec 2020 podľa poklesu tržieb:

 • Pokles tržieb od 10 % do 19,99 % predstavuje príspevok 90 €.
 • Pokles tržieb od 20 % do 29,99 % predstavuje príspevok 150 €.
 • Pokles tržieb od 30 % do 39,99 % predstavuje príspevok 210 €.
 • Pokles tržieb od 40 % a viac predstavuje príspevok 270 €.

Výška príspevku za apríl 2020 pokračuje ďalej, ale mení sa percentuálne rozpätie poklesu tržieb a výška príspevku:

 • Pokles tržieb od 20 % do 39,99 % predstavuje príspevok 180 €.
 • Pokles tržieb od 40 % do 59,99 % predstavuje príspevok 300 €.
 • Pokles tržieb od 60 % do 79,99 % predstavuje príspevok 420 €.
 • Pokles tržieb od 80 % a viac predstavuje príspevok 540 €.

Ako a kde požiadať o príspevok?

O príspevok je možné požiadať vyplnením dvoch formulárov, a to “Žiadosti o poskytnutie príspevku” a “Výkazu pre priznanie príspevku”, ktoré nájdete na stránke www.pomahameludom.sk . Žiadosť je potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, za ktorý žiadate o poskytnutie príspevku.

Vyplnenú žiadosť a výkaz odošlete:

 • e-mailom na adresu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode  prevádzkujete alebo vykonávate samostatnú zárobkovú činnosť. V predmete e-mailu je potrebné uviesť, o aké opatrenie ide, názov žiadateľa a IČO,
 • V predmete e-mailu je potrebné uviesť, o aké opatrenie ide, názov žiadateľa a IČO,
 • prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa na adresu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • vo výnimočných prípadoch môžete zaslať žiadosť a výkaz poštou, alebo doručiť osobne na adresu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak budete žiadať o príspevok za ďalšie mesiace, stačí, aby ste predložili len Výkaz pre priznanie príspevku. V prípade neúplnej žiadosti dostanete výzvu na doplnenie chýbajúcich náležitosti, ktorú musíte predložiť do piatich pracovných dní od jej doručenia.

 

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty