Menu

Podpora zamestnávateľov v súvislosti s COVID-19

#spolutodame   #skrosomdoma

Od 17. 4. 2020 majú ďalší zamestnávatelia, vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi, možnosť žiadať o príspevky na mzdy zamestnancov. Vyplýva to z tretieho aktívneho opatrenia na trhu práce, ktorého cieľom je udržať pracovné miesta v čase pandémie koronavírusu.

Kým prvé opatrenie bolo zamerané na poskytnutie finančného príspevku pre zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť svoje prevádzky na základe rozhodnutia ÚVZ, druhé opatrenie sa dotklo hlavne SZČO, ktorým poklesli tržby. Opatrenie č. 3 je určené na podporu ostatných zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou na Slovensku, ktorí obmedzili alebo zatvorili svoju prevádzku aj bez priameho rozhodnutia ÚVZ. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch si v ňom zamestnávatelia môžu vybrať jednu z dvoch možností podpory, ktorá je pre nich výhodnejšia, a to na celé obdobie poskytovania príspevku. Samozrejme za predpokladu, že splnia podmienky nároku.

Dve možnosti v rámci Opatrenia č. 3

Prvá možnosť „3A“ je preplatenie mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), najviac do výšky 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880 eur. Ide o tzv. kurzarbeit, čo v preklade znamená dočasné zníženie pracovného času, či už z dôvodu obmedzenia alebo úplného zatvorenia prevádzky. Tento systém predpokladá účasť štátu na preplatení časti mzdy zamestnanca za účelom udržania jeho pracovného miesta.

Druhou možnosťou „3B“ je, že zamestnávateľ požiada o paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov, v závislosti od poklesu jeho tržieb. Zamestnávateľ môže príspevok využiť na mzdy zamestnancov, ktorým prideľuje prácu, ako aj na zamestnancov, ktorým nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. Podmienkou pri tejto možnosti je, že zamestnanec nemal viac ak 50 % pracovného času prekážku na strane zamestnanca (PN, OČR) alebo nečerpal dovolenku.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol najneskôr k 1. 2. 2020.

  Podmienky príspevku (Opatrenie č. 3)

  Okrem predloženia Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (A alebo B) a povinnej prílohy Výkazu pre priznanie príspevku (A alebo B), musí žiadateľ splniť aj všetky podmienky uvedené v časti Čestné vyhlásenie (súčasť žiadosti):

  • Vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce,
  • dva mesiace nasledujúce po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, neukončí pracovný pomer so zamestnancom,
  • má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
  • má splnené odvodové povinnosti na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
  • nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
  • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
  • ďalšie podmienky, uvedené v čestnom vyhlásení zamestnávateľa, ktoré je súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku A alebo žiadosti o poskytnutie príspevku B.

  Paušálny príspevok na mzdu zamestnanca podľa poklesu tržieb

  Ak sa zamestnávateľ rozhodne pre príspevok na mzdy v závislosti od poklesu tržieb, porovnáva alternatívne:

  • tržby za vykazovaný mesiac a tržby za rovnaký mesiac minulého roka (napr. marec 2020 a marec 2019) alebo
  • priemernú mesačnú tržbu (za celý rok 2019) a tržby za vykazovaný mesiac (napr. marec 2020) alebo
  • ak začal zamestnávateľ vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr 1. 2. 2020, porovnáva tržby za február 2020 s tržbou za marec 2020.

  Výška príspevku za marec 2020 podľa poklesu tržieb:

  • Pokles tržieb od 10 % do 19,99 % predstavuje príspevok 90 €.
  • Pokles tržieb od 20 % do 29,99 % predstavuje príspevok 150 €.
  • Pokles tržieb od 30 % do 39,99 % predstavuje príspevok 210 €.
  • Pokles tržieb od 40 % a viac predstavuje príspevok 270 €.

  Výška príspevku za apríl a máj podľa poklesu tržieb:

  • Pokles tržieb od 20 % do 39,99 % predstavuje príspevok 180 €.
  • Pokles tržieb od 40 % do 59,99 % predstavuje príspevok 300 €.
  • Pokles tržieb od 60 % do 79,99 % predstavuje príspevok 420 €.
  • Pokles tržieb od 80 % a viac predstavuje príspevok 540 €.

  Žiadosť za mesiac marec 2020 je potrebné poslať na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesta do 15. 5. 2020.

  Informácie o pomoci pre zamestnávateľov a SZČO v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom, ako aj žiadosti, výkazy a poučenia nájdete na stránke www.pomahameludom.sk.

  Zdieľať
  Súvisiace témy k článku
  KROS
  O nás
  Blog
  Kontakty