Menu

Viete správne vystavovať faktúry podľa § 69 odst. 12 písm. f až i?

Od 1. januára sa v živote podnikateľa deje každoročne veľa zmien. Začiatok tohto roka bol a ešte stále je ovplyvnený zmenou zákona o DPH, kde platitelia DPH podľa § 4, 5 a 6 majú povinnosť podávať okrem daňového priznania DPH aj kontrolný výkaz DPH (KV DPH). V tejto súvislosti je pri vybraných komoditách potrebné správne vystavovať faktúry.

Hlavným dôvodom vzniku KV DPH v praxi, je podľa vyjadrenia finančnej správy, odhalenie daňových únikov, ktoré môžu pri DPH nastať.

Podľa informácií, ktoré sú nám poskytnuté finančnou správou, najväčšie daňové podvody vznikajú pri predaji poľnohospodárskych plodín, kovov a kovových predmetov, integrovaných obvodov a mobilných telefónov. Z tohto dôvodu je vystavenie faktúry za tieto vybrané druhy tovarov od 1. januára 2014 podrobnejšie a rovnako aj časovo náročnejšie. Čo to v praxi znamená?

Pri vystavení faktúry podľa § 69 ods. 12 písm. f až i, ktorý detailne popisuje vybrané komodity, pri predaji v rámci tuzemska, vzniká prenos daňovej povinnosti na príjemcu tovaru. Prenos daňovej povinnosti nastáva iba v prípade ak základ dane presiahne sumu 5000 €. Pri prenose daňovej povinnosti je nutné mať stále na pamäti, že postupovať podľa § 69 odst. 12 je možné len medzi platiteľmi dane z pridanej hodnoty. Postup prenosu daňovej povinnosti sa neuplatní ak pôjde o dodanie tovaru do iného členského štátu.

Ako teda správne postupovať pri vystavení takejto faktúry?

Po presiahnutí sumy základu dane 5000 € musíme položky na faktúre uvádzať v nulovej sadzbe DPH. Vo faktúre je potrebné pre odberateľa doplniť informáciu, že faktúra je vystavená podľa § 69 ods. 12 a informáciu o „Prenose daňovej povinnosti na príjemcu plnenia“. Táto formulka by mala byť uvedená v úvodnej alebo záverečnej časti faktúry, aby odberateľ tovaru a faktúry vedel, akým spôsobom túto sumu zdaniť.

Takto vystavená faktúra nevstupuje do daňového priznania DPH, ale údaje z faktúry vstupujú do kontrolného výkazu DPH.

Z pohľadu kontrolného výkazu je dodávateľ povinný spresniť ešte niektoré údaje o fakturovaných položkách, ktoré vstupujú do oddielu KV DPH A2.

Povinným údajom oddielu A2 je Číselný kód tovaru, ktorý je uvedený v Spoločnom colnom sadzobníku. Ide o štvormiestny kód a tento údaj sa vypĺňa len v prípade dodania poľnohospodárskych plodín, kovov a kovových predmetov. Ďalším povinným údajom KV je Druh tovaru. Ide o dvojmiestne označenie, ktoré sa vypĺňa len v prípade dodania mobilných telefónov a integrovaných obvodov. Pri fakturovaní mobilných telefónov sa v stĺpci Druh tovaru dopĺňa MT a pri integrovaných obvodoch je to IO. Pri vypĺňaní týchto údajov je potrebné myslieť na to, že obidva stĺpce Číselný kód tovaru a Druh tovaru sa súčasne v KV nevypĺňajú. Ďalej do KV vstupuje údaj o Množstve tovaru, ktoré je fakturované Merná jednotka, napr.kg, t a pod.

Podnikateľ, ktorý dodáva tovar podľa tohto paragrafu, musí pri vystavení faktúry sledovať okrem výšky základu dane aj správne doplnenie povinných údajov KV DPH.

V programe ALFA plus je potrebné tento typ faktúry vystaviť v nulovej sadzbe DPH. Dôležité pre tento spôsob vystavenia faktúry je správny výber Riadku DPH na fakturovanej položke, v tomto prípade je to riadok O. Suma faktúry po výbere uvedeného riadku nebude vstupovať do výkazu DPH, ale vo formulári evidencie DPH si užívateľ zvolí oddiel kontrolného výkazu A2 a vyplní povinné údaje tohto oddielu.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty